شرح نهج‌البلاغه ابن‌میثم
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌م‍ی‍ث‍م‌ بحرانی، م‍ی‍ث‍م‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ‏‫۶۳۶ -‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏۶۸۹ق.
‏عنوان قراردادی : نهج‌البلاغه. شرح
‏عنوان و نام پديدآور : شرح نهج‌البلاغه ابن‌میثم/ کمال‌الدین‌ میثم‌علی‌بن‌میثم‌بحرانی ؛ مترجمان قربانعلی‌ محمدی‌مقدم، علی‌اصغر نوایی‌یحیی‌زاده.
‏مشخصات نشر : مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی‏‫، ۱۳۸۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸ ج.
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫ :‏ ‫‬‭ 964-9710-61-2‬‬ ؛ ‏‫۴۳۰۰۰ ریال‬‮‏‫ : ‏‫ج.۱‬‬‏‫ :‏ ‫‬‭ 964-9710-62-0‬‬ ؛ ‏‫ج.۲‬‏‫ :‏ ‫‬‭ 964-9710-63-9‬‬ ؛ ‏‫ج.۳‬‏‫ :‏ ‫‬‭ 964-9710-64-7‬‬ ؛ ‏‫ج.۴‬‏‫ :‏ ‫‬‭ 964-9710-65-5‬‬ ؛ ‏‫ج.۵‬‏‫ :‏ ‫‬‭ 9649710-66-3‬‬ ؛ ‏‫ج.۶‬‏‫ :‏ ‫‬‭ 964-9710-67-1 ‬‬ ؛ ‏‫۵۱۵۰۰ ریال‬‏‫ : ج.۷‬‏‫ :‏ ‫‬‭ 964-9710-68-X‬‬ ؛ ‏‫۳۴۵۰۰ ریال‬‏‫ : ج.۸‬‏‫ :‏ ‫‬‭ 964-9710-69-8‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال(ج.۲، چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال(ج.۴، چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال(ج.۵، چاپ چهارم)‬
‏يادداشت : جلد‌های مختلف این کتاب توسط افراد مختلف ترجمه شده است.
‏يادداشت : ج.۲، ۴ و ۵ (چاپ چهارم: ۱۳۸۹).
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ . نهج‌البلاغه -- نقد و تفسیر
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍دی‌ م‍ق‍دم‌، ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۱۲ -‏‬، [حجت الاسلام]، مترجم
‏شناسه افزوده : نوایی یحیی‌زاده، علی‌اصغر، ۱۳۱۸ -، مترجم
‏شناسه افزوده : بنیاد پژوهش‌های اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۳۸/۰۴۲۲‭‬ ‭/‮الف‬۲ ‏‫ ۱۳۸۵‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۹۵۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۳۵۶۳۳
 
   آدرس ثابت  شرح نهج‌البلاغه ابن‌میثم
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۵۰۶۶ ‬
‪ BP۳۸/۰۴۲۲/الف۲ ۱۳۸۵ ‬
۱
۳
۱۳۷۵
۱
قفسه باز
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۱۷۰۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۱۷۰۱ ‬
۱
۴
۱۳۷۵
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۱۷۰۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۱۷۰۲ ‬
۲
۵
۱۳۷۵
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۱۷۰۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۱۷۰۹ ‬
۴
۵
۱۳۸۵
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۱۷۱۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۱۷۱۰ ‬
۵
۵
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۱۷۱۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۱۷۱۱ ‬
۳
۵
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۶۲۶۶۲ ‬
‪ ۱۴۰۶۳۶۵ ‬
۲
‍۱
۱۳۷۵
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۶۵۳۷۶۸ ‬
‪ ‏‫BP۳۸/۰۴۲۲‭‬‭/‮الف‬۲ ‏‫ ۱۳۸۵‬ ‬
۸
۲
۱۳۸۵
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۵۳۷۶۹ ‬
‪ ۱۴۰۶۳۶۰ ‬
۸
۳
۱۳۸۵
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۶۵۳۷۷۶ ‬
‪ ‏‫BP۳۸/۰۴۲۲‭‬‭/‮الف‬۲ ‏‫ ۱۳۸۵‬ ‬
۵
۲
۱۳۸۵
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۵۳۷۷۷ ‬
‪ ۱۵۶۳۶۲۱ ‬
۵
۱
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۵۳۷۸۶ ‬
‪ ۷۴۴۶۷۳ ‬
۷
۶
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۵۳۷۸۷ ‬
‪ ۱۴۰۶۳۶۲ ‬
۷
۲
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۵۸۷۴۱ ‬
‪ ۱۱۰۲۹۵۱ ‬
۱
۱
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۵۸۷۴۲ ‬
‪ ۱۱۰۲۹۵۰ ‬
۱
۲
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۲۴۴۳ ‬
‪ ۷۷۲۰۳۹ ‬
۲
۲
۱۳۸۵
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۶۶۲۴۴۴ ‬
‪ ‏‫BP۳۸/۰۴۲۲‭‬‭/‮الف‬۲ ‏‫ ۱۳۸۵‬ ‬
۲
۳
۱۳۸۵
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۶۲۴۴۵ ‬
‪ ۱۴۰۶۳۶۶ ‬
۳
۱
۱۳۸۵
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۶۶۲۴۴۶ ‬
‪ ‏‫BP۳۸/۰۴۲۲‭‬‭/‮الف‬۲ ‏‫ ۱۳۸۵‬ ‬
۳
۲
۱۳۸۵
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۶۲۴۴۷ ‬
‪ ۱۴۰۶۳۶۳ ‬
۴
۱
۱۳۸۵
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۶۶۲۴۴۸ ‬
‪ ‏‫BP۳۸/۰۴۲۲‭‬‭/‮الف‬۲ ‏‫ ۱۳۸۵‬ ‬
۴
۲
۱۳۸۵
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۶۲۴۴۹ ‬
‪ ۱۴۰۶۳۶۱ ‬
۶
۱
۱۳۸۵
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۶۶۲۴۵۰ ‬
‪ ‏‫BP۳۸/۰۴۲۲‭‬‭/‮الف‬۲ ‏‫ ۱۳۸۵‬ ‬
۶
۲
۱۳۸۵
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۸۰۶۵ ‬
‪ ۱۲۱۴۵۰۰ ‬
۷
۱
۱۳۸۹
۴
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۷۷۸۰۶۶ ‬
‪ ‏‫BP۳۸/۰۴۲۲‭‬‭/‮الف‬۲ ‏‫ ۱۳۸۵‬ ‬
۷
۳
۱۳۸۹
۴
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۸۰۶۷ ‬
‪ ۱۲۱۴۴۹۷ ‬
۳
۳
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۸۰۶۸ ‬
‪ ۱۲۱۴۴۹۸ ‬
۳
۴
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۸۱۸۴ ‬
‪ ۱۲۱۴۴۹۵ ‬
۴
۱۳۸۹
۴
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۷۷۸۱۸۵ ‬
‪ ‏‫BP۳۸/۰۴۲۲‭‬‭/‮الف‬۲ ‏‫ ۱۳۸۵‬ ‬
۱
۵
۱۳۸۹
۴
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۸۲۲۶ ‬
‪ ۱۲۱۶۶۱۷ ‬
۶
۴
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۸۲۲۷ ‬
‪ ۱۲۱۶۶۱۶ ‬
۶
۳
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۸۳۳۶۰ ‬
‪ ۱۲۱۰۴۵۴ ‬
۸
۱
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۸۳۳۶۱ ‬
‪ ۱۲۱۰۴۵۳ ‬
۸
۴
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۹۷۹۰۷ ‬
‪ ۱۰۳۱۶۹۳ ‬
۲
۱
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۷۹۷۹۰۸ ‬
‪ ۲۲۰۱۰۰۰ ‬
۲
۴
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۷۹۷۹۰۹ ‬
‪ ۲۲۰۱۰۰۱ ‬
۴
۳
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۹۷۹۱۰ ‬
‪ ۱۰۳۱۶۹۴ ‬
۴
۴
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۷۹۷۹۱۱ ‬
‪ ۲۲۰۱۰۰۲ ‬
۵
۳
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۹۷۹۱۲ ‬
‪ ۱۰۳۱۶۹۵ ‬
۵
۴
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۶۶۲۸۴ ‬
‪ ۲۲۲۳۳۵۵ ‬
۱
۶
۱۳۷۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh