ف‍ی‌ س‍ب‍ی‍ل‌ ال‍ح‍ری‍ه‌ ... خ‍م‍س‌ م‍س‍رح‍ی‍ات‌ م‍ن‌ زم‍ان‌ ال‍ث‍وره‌ ال‍ن‍ی‍اب‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍اع‍دی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۶۴ - ۱۳۱۴
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ی‌ س‍ب‍ی‍ل‌ ال‍ح‍ری‍ه‌ ... خ‍م‍س‌ م‍س‍رح‍ی‍ات‌ م‍ن‌ زم‍ان‌ ال‍ث‍وره‌ ال‍ن‍ی‍اب‍ی‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍وه‍ر م‍راد؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ق‍دی‍م‌ م‍ح‍م‍د ال‍ت‍ون‍ج‍ی‌؛ م‍راج‍ع‍ه‌ اح‍م‍د ک‍م‍ال‌ ح‍ل‍م‍ی‌. ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ ش‍رزی‍ن‌؛ ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ق‍دی‍م‌ م‍ح‍م‍د ال‍ت‍ون‍ج‍ی‌؛ م‍راج‍ع‍ه‌ اح‍م‍د ک‍م‍ال‌ ح‍ک‍م‍ی‌
‏مشخصات نشر : ک‍وی‍ت‌ : ال‍م‍ج‍ل‍س‌ ال‍وطن‍ی‌ ل‍ل‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و ال‍ف‍ن‍ون‌ و الاداب‌ ، ۱۹۹۴م‌. = ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۰۳
‏فروست : (م‍ن‌ ال‍م‍س‍رح‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‌: ال‍ع‍ددان‌ ۲۷۲۲۷۳)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ن‍ج‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ از ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطی‍ت‌
‏عنوان دیگر : ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ ش‍رزی‍ن‌
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ ، ۱۳۱۷ - . ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ ش‍رزی‍ن‌
‏شناسه افزوده : ت‍ون‍ج‍ی‌، م‍ح‍م‍د ، ۱۹۳۳ ، م‍ت‍رج‍م‌ ، ‎Tunji, Muhammad‬
‏رده بندی کنگره : PIR۸۰۸۲‭/آ۱۸ ۱۳۷۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۲۵۷۳
 
   آدرس ثابت  ف‍ی‌ س‍ب‍ی‍ل‌ ال‍ح‍ری‍ه‌ ... خ‍م‍س‌ م‍س‍رح‍ی‍ات‌ م‍ن‌ زم‍ان‌ ال‍ث‍وره‌ ال‍ن‍ی‍اب‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۶۶۱۶۴ ‬
‪ ۲۲۱۸۳۴۳ ‬
۱
۱۳۷۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh