ن‍ظری‍ه‌ ال‍ض‍م‍ان‌، او، اح‍ک‍ام‌ ال‍م‍س‍وول‍ی‍ه‌ ال‍م‍دی‍ن‍ه‌ و ال‍ج‍ن‍ائ‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ الاس‍لام‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : زح‍ی‍ل‍ی‌، وه‍ب‍ه‌، - ۱۹۳۲
‎Zuhayli, Wahhab‬
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ظری‍ه‌ ال‍ض‍م‍ان‌، او، اح‍ک‍ام‌ ال‍م‍س‍وول‍ی‍ه‌ ال‍م‍دی‍ن‍ه‌ و ال‍ج‍ن‍ائ‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ الاس‍لام‍ی‌/ وه‍ب‍ه‌ ال‍زح‍ی‍ل‍ی‌
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌ : دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر؛ دم‍ش‍ق‌: دارال‍ف‍ک‍ر ، ق‌۱۴۱۸‎ = .‬م‌۱۹۹۸‎ = .‬۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۶۸
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Wahbah al - Zuhayli. Theory of Security ...‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏مندرجات : ن‍م‍ای‍ه‌
‏عنوان دیگر : اح‍ک‍ام‌ ال‍م‍س‍وول‍ی‍ه‌ ال‍م‍دی‍ن‍ه‌ و ال‍ج‍ن‍ائ‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ الاس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ض‍م‍ان‌
‏موضوع : ع‍ق‍د ض‍م‍ان‌
‏موضوع : ع‍ق‍ود و ای‍ق‍اع‍ات‌
‏موضوع : ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۹۲/۱‏‫‭/ز۳ن۶ ۱۳۷۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۳۹۵۷۶
 
   آدرس ثابت  ن‍ظری‍ه‌ ال‍ض‍م‍ان‌، او، اح‍ک‍ام‌ ال‍م‍س‍وول‍ی‍ه‌ ال‍م‍دی‍ن‍ه‌ و ال‍ج‍ن‍ائ‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ الاس‍لام‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۱۶۳۳۶ ‬
‪ ۲۳۸۹۲۴ ‬
۱
۱۳۶۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh