ف‍لاح‌ال‍س‍ائ‍ل‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره هاي شناسايي دیگر : ۵۵۰۰ ع
۵۷۲
‏سرشناسه : اب‍ن‌طاوس‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌‏‫، ۵۸۹‬-‏۶۶۴ق.
Ibni Tawous, Ali Ibni Mousa
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍لاح‌ال‍س‍ائ‍ل‌[نسخه خطی]/ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌اب‍ن‌طاوس‌
‏وضعیت استنساخ : ق‍رن‌ ‌۱۲ق.
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز: ب‍س‍م‍ل‍ه‌ ی‍ق‍ول‌ س‍ی‍دن‍ا ال‍س‍ی‍د الام‍ام‌ ال‍ع‍ال‍م‌ ال‍ع‍ام‍ل‌ ال‍ف‍ق‍ی‍ه‌ ال‍ف‍اض‍ل‌...اب‍ول‍ق‍اس‍م‌ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍طاووس‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌...و ب‍ع‍د اح‍م‍دال‍ل‍ه‌ ج‍ل‌ ج‍لال‍ه‌ ب‍ل‍س‍ان‌ و ج‍ن‍ان‌ وج‍ود ه‍م‍ا م‍ن‌ج‍ود ال‍م‍ول‍ی‌ ال‍م‍ع‍ب‍ود
انجام: وم‍ن‌ روی‍ای‌ ان‌ ن‍ص‍رن‍ی‌ و م‍ن‌ال‍ش‍ی‍طان‌ال‍رج‍ی‍م‌ ث‍م‌ ات‍ف‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ارک‌ ث‍ل‍ث‍ا...و ت‍م‍ام‌ م‍راده‌ ان‍ش‍اآال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ و ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ س‍ی‍دال‍م‍رس‍ل‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ن‍ب‍ی‌ وال‍ه‌ ال‍طاه‍ری‍ن‌ و ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ رب‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ن‌
‏مشخصات ظاهري : ۲۰۲ ب‍رگ‌ ، ۱۸ س‍طر : ۱۳۵x۷۰؛ق‍طع‌: ۲۰۵x۱۵۰
‏يادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط: ن‍س‍خ‌ ک‍ت‍اب‍ت‌ م‍ت‍وس‍ط
نوع کاغذ:ف‍رن‍گ‍ی‌
تزئینات متن: س‍رف‍ص‍ل‌ه‍ا ب‍ا ش‍ن‍گ‍رف‌ ت‍ح‍ری‍ر ش‍ده‌ان‍د.
نوع و تز ئینات جلد: م‍ق‍وای‍ی‌ س‍ب‍ز اب‍ره‌، ع‍طف‌ پ‍ارچ‍ه‌ای‌ س‍رم‍ه‌ای‌
‏معرفی نسخه : ک‍ت‍اب‍ی‌ ی‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ در م‍وض‍وع‌ دع‍ا و اع‍م‍ال‌ و ع‍ب‍ادات‌ ای‍ام‌ ول‍ی‍ال‍ی‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در واق‍ع‌ ب‍خ‍ش‌ اول‌ از پ‍ن‍ج‌ ب‍خ‍ش‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍زرگ‌ ای‍ش‍ان‌ ش‍ام‍ل‌ ت‍ت‍م‍ات‌، م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍م‍ت‍ه‍ج‍د و م‍ه‍م‍ات‌ ف‍ی‌ ص‍لاح‌ ال‍م‍ت‍ع‍ب‍د اس‍ت‌ ک‍ه‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌"م‍ص‍ب‍اح‌" ش‍ی‍خ‌ طوس‍ی‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍ی‌ش‍ود.ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در دو م‍ج‍ل‍د ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ م‍طال‍ب‌ آن‍ه‍ا ع‍ب‍ارت‍ن‍د از: ج‍ل‍د اول‌ در دع‍اه‍ای‌ آغ‍از روز ت‍ا ه‍ن‍گ‍ام‌ خ‍واب‌ و ج‍ل‍د دوم‌ در اع‍م‍ال‌ پ‍س‌ ازآن‌ ک‍ه‌ ای‍ن‌ دو ج‍ل‍د در چ‍ه‍ل‌ و س‍ه‌ ف‍ص‍ل‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ت‍ب‍وی‍ب‌ ش‍ده‌ان‍د. ن‍س‍خ‍ه‌ح‍اض‍ر ش‍ام‍ل‌ ج‍ل‍د اول‌ و م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر س‍ی‌ ف‍ص‍ل‌ اس‍ت‌.
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .
‏يادداشت کلی : زبان: عربی
‏منابع اثر، نمايه ها، چکيده ها : ف‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌، ص‌ ۴۳۳؛ ف‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ۱۳ : ۳۸۷؛ ف‌ م‍ج‍ل‍س‌ ۴ : ۳۳؛ ال‍ذری‍ع‍ه‌۱۶ : ۳۰۲
‏عنوانهای ديگر : ف‍لاح‌ ال‍س‍ائ‍ل‌ و ن‍ج‍اح‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌
‏موضوع : دعاها
Prayers
‏شماره دستیابی : ۵-۵۵۰۰
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  ف‍لاح‌ال‍س‍ائ‍ل‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh