م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ال‍م‍غ‍ال‍ی‍ق‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏مرکز نگهدارنده نسخه : سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
‏شماره بازیابی نسخه : ۵-۱۲۹۱۷
‏شماره هاي شناسايي دیگر : ۲۹۱۷ف
۲۳۸۸/د
‏سرشناسه : ف‍ان‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌ ده‍دار، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود، ‏‫‬۹۴۷ - ۱۰۱۶ق.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ال‍م‍غ‍ال‍ی‍ق‌[نسخه خطی]/ م‍ح‍م‍دم‍ح‍م‍ود ده‍دار م‍ت‍خ‍ل‍ص‌ ب‍ه‌ ع‍ی‍ان‍ی‌
‏وضعیت استنساخ : ، محتملا قرن ۱۱ق.
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، و ب‍ه‌ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ ف‍ت‍وک‍ل‌ ع‍ل‍ی‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍ذی‌ ان‍زل‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍ده‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ ای‌ ان‍زل‌ ال‍ف‍رق‍ان‌
انجام: وع‍ظ ه‍ر ت‍اری‍خ‌ ت‍لای‍ف‌ ع‍ی‍ان‍ی‌ زان‌ طل‍ب‌
‏مشخصات ظاهري : ۲۰۹ ب‍رگ‌، ۲۳ س‍طر: ۱۶۵x۸۰؛ قطع: ۱۳۰×۲۳۰
‏يادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط: ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌
نوع کاغذ: ب‍خ‍ارائ‍ی‌
تزئینات متن: س‍اده‌، ع‍ن‍اوی‍ن‌ ب‍ا م‍رک‍ب‌ ق‍رم‍ز، ح‍اوی‌ دو ج‍دول‌
نوع و تز ئینات جلد: م‍ق‍وائ‍ی‌، م‍ی‍ش‍ن‌ ت‍ری‍اک‍ی‌، ت‍رن‍ج‌ و ن‍ی‍م‌ت‍رن‍ج‌، ع‍طف‌ م‍ی‍ش‍ن‌ پ‍اره‌ش‍ده‌
تصاویر:دارای‌ ت‍ص‍اوی‍ر در ظه‍ر ب‍رگ‍ه‍ای‌ ۱۸۴، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵
‏معرفی نسخه : ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ک‍ه‌ از ح‍روف‍ی‍ه‌ م‍ع‍روف‍س‍ت‌ م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ در ت‍ک‍س‍ی‍ر و ض‍واب‍ط ج‍ف‍ر ج‍ام‍ع‌ و خ‍اب‍ی‍ه‌ ش‍م‍س‍ی‌ و خ‍اف‍ی‍ه‌ ق‍م‍ری‌ و اس‍رار اع‍داد و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ن‍ق‍طه‌ و ح‍رف‌ و ش‍رح‌ ب‍ی‍ن‍ات‌ ح‍روف‌ و خ‍واص‌ ه‍ر ی‍ک‌ از ای‍ن‍ه‍ا ف‍راه‍م‌ م‍ی‍اورد و ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ را در دوازده‌ ف‍ص‍ل‌ ب‍ش‍رح‌ زی‍ر ب‍دس‍ت‌ م‍ی‌ده‍د: م‍ق‍دم‍ه‌: در ب‍ی‍ان‌ م‍رم‍وز ن‍ق‍طه‌ و ح‍رف‌ و س‍ر ت‍طب‍ی‍ق‍ات‌ آن‌ ب‍ا ق‍واع‍دی‌ ع‍ددی‌، ف‍ص‍ل‌ اول‌: در ق‍اع‍ده‌ ک‍ت‍اب‍ت‌ ج‍ف‍ر ج‍ام‍ع‌ و ض‍اب‍طه‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ آن‌ ب‍ر درج‍ات‌ ف‍ل‍ک‍ی‌؛ ف‍ص‍ل‌ دوم‌: در طری‍ق‌ ک‍ت‍اب‍ت‌ خ‍اب‍ی‍ه‌ ش‍م‍س‍ی‌ و ض‍واب‍ط او؛ ف‍ص‍ل‌ س‍وم‌: در ش‍رح‌ خ‍اف‍ی‍ه‌ ق‍م‍ری‌ و ب‍ع‍ض‍ی‌ از ق‍واع‍د ب‍س‍ط و اع‍م‍ال‌ ت‍ک‍س‍ی‍رات‌ و ح‍روف‌؛ ف‍ص‍ل‌ چ‍ه‍ارم‌: در ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ اس‍م‍اء ل‍وح‌ س‍ه‌ در س‍ه‌؛ ف‍ص‍ل‌ پ‍ن‍ج‍م‌: در ش‍رح‌ و ف‍وای‍د ل‍وح‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ش‍ه‍ور اس‍ت‌ ب‍ه‌ خ‍ان‍م‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌؛ ف‍ص‍ل‌ ش‍ش‍م‌: در ش‍رح‌ ق‍واع‍د دع‍وات‌ اس‍م‍اء ال‍ه‍ی‌؛ ف‍ص‍ل‌ ه‍ف‍ت‍م‌: در ذک‍ر ق‍واع‍د دع‍وت‌ ف‍ات‍ح‍ه‌ ال‍ک‍ت‍اب‌؛ ف‍ص‍ل‌ ه‍ش‍ت‍م‌: در طری‍ق‌ ن‍گ‍اش‍ت‍ن‌ ال‍واح‌؛ ف‍ص‍ل‌ ن‍ه‍م‌: در ق‍س‍م‍ت‌ ح‍روف‌ ب‍ر م‍ن‍ازل‌ ق‍م‍ر؛ ف‍ص‍ل‌ ده‍م‌: در ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ک‍م‍ی‍ت‌ اع‍داد و طل‍س‍م‍ات‌؛ ف‍ص‍ل‌ ی‍ازده‍م‌: در ذک‍ر دع‍وت‌ وزراء ارب‍ع‍ه‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌؛ ف‍ص‍ل‌ دوازده‍م‌: در اخ‍ت‍ی‍ارات‌ اع‍م‍ال‌ و ح‍ک‍ی‍م‍ات‌؛ خ‍ات‍م‍ه‌: در ف‍وائ‍د م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده . وص‍ال‍ی‌ ش‍ده‌
‏يادداشت کلی : زبان: فارسی
‏موضوع : علوم غریبه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
Islamic occultism -- Early works to 20th century
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ال‍م‍غ‍ال‍ی‍ق‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh