م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ال‍م‍غ‍ال‍ی‍ق‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ده‍دار، م‍ح‍م‍دم‍ح‍م‍ود
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ال‍م‍غ‍ال‍ی‍ق‌[نسخه خطی]م‍ح‍م‍دم‍ح‍م‍ود ده‍دار م‍ت‍خ‍ل‍ص‌ ب‍ه‌ ع‍ی‍ان‍ی‌
‏وضعیت استنساخ : ق‌۹۷۶
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، و ب‍ه‌ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ ف‍ت‍وک‍ل‌ ع‍ل‍ی‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍ذی‌ ان‍زل‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍ده‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ ای‌ ان‍زل‌ ال‍ف‍رق‍ان‌
ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: وع‍ظ ه‍ر ت‍اری‍خ‌ ت‍لای‍ف‌ ع‍ی‍ان‍ی‌ زان‌ طل‍ب‌
: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ک‍ه‌ از ح‍روف‍ی‍ه‌ م‍ع‍روف‍س‍ت‌ م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ در ت‍ک‍س‍ی‍ر و ض‍واب‍ط ج‍ف‍ر ج‍ام‍ع‌ و خ‍اب‍ی‍ه‌ ش‍م‍س‍ی‌ و خ‍اف‍ی‍ه‌ ق‍م‍ری‌ و اس‍رار اع‍داد و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ن‍ق‍طه‌ و ح‍رف‌ و ش‍رح‌ ب‍ی‍ن‍ات‌ ح‍روف‌ و خ‍واص‌ ه‍ر ی‍ک‌ از ای‍ن‍ه‍ا ف‍راه‍م‌ م‍ی‍اورد و ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ را در دوازده‌ ف‍ص‍ل‌ ب‍ش‍رح‌ زی‍ر ب‍دس‍ت‌ م‍ی‌ده‍د: م‍ق‍دم‍ه‌: در ب‍ی‍ان‌ م‍رم‍وز ن‍ق‍طه‌ و ح‍رف‌ و س‍ر ت‍طب‍ی‍ق‍ات‌ آن‌ ب‍ا ق‍واع‍دی‌ ع‍ددی‌، ف‍ص‍ل‌ اول‌: در ق‍اع‍ده‌ ک‍ت‍اب‍ت‌ ج‍ف‍ر ج‍ام‍ع‌ و ض‍اب‍طه‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ آن‌ ب‍ر درج‍ات‌ ف‍ل‍ک‍ی‌؛ ف‍ص‍ل‌ دوم‌: در طری‍ق‌ ک‍ت‍اب‍ت‌ خ‍اب‍ی‍ه‌ ش‍م‍س‍ی‌ و ض‍واب‍ط او؛ ف‍ص‍ل‌ س‍وم‌: در ش‍رح‌ خ‍اف‍ی‍ه‌ ق‍م‍ری‌ و ب‍ع‍ض‍ی‌ از ق‍واع‍د ب‍س‍ط و اع‍م‍ال‌ ت‍ک‍س‍ی‍رات‌ و ح‍روف‌؛ ف‍ص‍ل‌ چ‍ه‍ارم‌: در ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ اس‍م‍اآ ل‍وح‌ س‍ه‌ در س‍ه‌؛ ف‍ص‍ل‌ پ‍ن‍ج‍م‌: در ش‍رح‌ و ف‍وای‍د ل‍وح‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ش‍ه‍ور اس‍ت‌ ب‍ه‌ خ‍ان‍م‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌؛ ف‍ص‍ل‌ ش‍ش‍م‌: در ش‍رح‌ ق‍واع‍د دع‍وات‌ اس‍م‍اآ ال‍ه‍ی‌؛ ف‍ص‍ل‌ ه‍ف‍ت‍م‌: در ذک‍ر ق‍واع‍د دع‍وت‌ ف‍ات‍ح‍ه‌ ال‍ک‍ت‍اب‌؛ ف‍ص‍ل‌ ه‍ش‍ت‍م‌: در طری‍ق‌ ن‍گ‍اش‍ت‍ن‌ ال‍واح‌؛ ف‍ص‍ل‌ ن‍ه‍م‌: در ق‍س‍م‍ت‌ ح‍روف‌ ب‍ر م‍ن‍ازل‌ ق‍م‍ر؛ ف‍ص‍ل‌ ده‍م‌: در ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ک‍م‍ی‍ت‌ اع‍داد و طل‍س‍م‍ات‌؛ ف‍ص‍ل‌ ی‍ازده‍م‌: در ذک‍ر دع‍وت‌ وزراآ ارب‍ع‍ه‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌؛ ف‍ص‍ل‌ دوازده‍م‌: در اخ‍ت‍ی‍ارات‌ اع‍م‍ال‌ و ح‍ک‍ی‍م‍ات‌؛ خ‍ات‍م‍ه‌: در ف‍وائ‍د م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
‏مشخصات ظاهري : ۲۰۹ ب‍رگ‌، ۲۳ س‍طر ک‍ام‍ل‌، ان‍دازه‌ س‍طور ۱۶۵x۸۰
‏يادداشت مشخصات ظاهری : ن‍وع‌ ک‍اغ‍ذ: ب‍خ‍ارائ‍ی‌
خ‍ط: ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌
ت‍زئ‍ی‍ن‍ات‌ ج‍ل‍د: م‍ق‍وائ‍ی‌، م‍ی‍ش‍ن‌ ت‍ری‍اک‍ی‌، ت‍رن‍ج‌ و ن‍ی‍م‌ت‍رن‍ج‌، ع‍طف‌ م‍ی‍ش‍ن‌ پ‍اره‌ش‍ده‌
ت‍زئ‍ی‍ن‍ات‌ م‍ت‍ن‌: س‍اده‌، وص‍ال‍ی‌ ش‍ده‌، ع‍ن‍اوی‍ن‌ ب‍ا م‍رک‍ب‌ ق‍رم‍ز، ح‍اوی‌ دو ج‍دول‌، دارای‌ ت‍ص‍اوی‍ر در ظه‍ر ب‍رگ‍ه‍ای‌ ۱۸۴، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵
‏شماره دستیابی : ۵-۱۲۹۱۷
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ال‍م‍غ‍ال‍ی‍ق‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh