<ال‍ه‍وف‌= ه‍وف‌>ع‍ل‍ی‌ق‍ت‍ل‍ی‌ال‍طف‍وف‌، ی‍ا، ال‍م‍ل‍ه‍وف‌ع‍ل‍ی‌ق‍ت‍ل‍ی‌ال‍طف‍وف‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏مرکز نگهدارنده نسخه : سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
‏شماره بازیابی نسخه : ۵-۳۶۴۳/۱
‏شماره هاي شناسايي دیگر : ۳۶۴۳/۱ع
‏سرشناسه : اب‍ن‌طاوس‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌‏‫، ۵۸۹‬-‏۶۶۴ق.
Ibni Tawous, Ali Ibni Mousa
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ه‍وف‌ع‍ل‍ی‌ق‍ت‍ل‍ی‌ال‍طف‍وف‌، ی‍ا، ال‍م‍ل‍ه‍وف‌ع‍ل‍ی‌ق‍ت‍ل‍ی‌ال‍طف‍وف‌[نسخه خطی]/ رض‍ی‌ال‍دی‍ن‌ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌م‍وس‍ی‌ب‍ن‌طاوس‌ ح‍ل‍ی‌
‏وضعیت استنساخ : ش‍اه‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ه‍م‍دان‍ی‌، ‌۱۲۵۴ق.
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز: "ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍م‍ت‍ج‍ل‍ی‌ ل‍ع‍ب‍اده‌ م‍ن‌ اف‍ق‌ الال‍ب‍اب‌ ال‍م‍ج‍ل‍ی‌ ع‍ن‌ م‍راده‌ ب‍ن‍طق‌ ال‍س‍ن‍ه‌ وال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ذی‌ ن‍زه‌ اول‍ی‍ائ‍ه‌ ع‍ن‌ دارال‍غ‍رور ..."
انجام: "و ه‍ه‍ن‍ا م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ م‍ا اردن‍اه‌ و آخ‍ر م‍ا ق‍ص‍دن‍اه‌ و م‍ن‌ وق‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍رت‍ی‍ب‍ه‌ و رس‍م‍ه‌ م‍ع‌ اخ‍ت‍ص‍اره‌ و ص‍غ‍ر ح‍ج‍م‍ه‌ ع‍رف‌ ت‍م‍ی‍زه‌ ع‍ل‍ی‌ اب‍ن‍اء ج‍ن‍س‍ه‌ ... و آل‍ه‌ ال‍طی‍ب‍ی‍ن‌ ال‍طاه‍ری‍ن‌"
‏مشخصات ظاهري : ب‍رگ‌ ۱پ‌ - ۵۳ (۷۶برگ)، ۱۹س‍طر: ۱۴۵x۸۵؛ ق‍طع‌: ۲۰۰x۱۳۰
‏يادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط: ن‍س‍خ‌
نوع کاغذ: ف‍رن‍گ‍ی‌ ش‍ک‍ری‌ و ن‍خ‍ودی‌
ع‍ن‍وان‌ در ی‍ک‍ی‌ از اوراق‌ ب‍ه‌ ش‍ن‍گ‍رف‌ و در اوراق‌ دی‍گ‍ر م‍ح‍ل‌ آن‌ ب‍دون‌ ن‍وش‍ت‍ه‌
نوع و تز ئینات جلد: ت‍ی‍م‍اج‌ س‍ی‍اه‌، ی‍ک‌لا
‏خصوصيات نسخه موجود : حواشی اوراق: ن‍س‍خ‍ه‌ در ح‍واش‍ی‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ش‍ده‌ و ح‍اش‍ی‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر در ب‍رخ‍ی‌ اوراق‌ دارد
یادداشت های مربوط به نسخه : پ‍س‌ از ات‍م‍ام‌ ک‍ت‍اب‌ در ن‍س‍خ‍ه‌ دع‍ای‌ "ال‍ل‍ه‍م‌ ارزق‍ن‍ا ..." ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌،
‏معرفی نسخه : اب‍ن‌طاوس‌ ح‍ل‍ی‌، پ‍س‌ از ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ت‍اب‌ "م‍ص‍ب‍اح‌ال‍زائ‍ر" و ج‍م‍ع‌آوری‌ آداب‌ و اع‍م‍ال‌ زی‍ارت‌ ائ‍م‍ه‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌ - ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ - و زی‍ارات‌ ن‍ی‍ک‍و و م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ه‍ر زائ‍ر، س‍رگ‍ذش‍ت‌ واق‍ع‍ه‌ ع‍اش‍ورا و ش‍ه‍ادت‌ اب‍ا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ - ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ - و اص‍ح‍اب‍ش‌ را در م‍ق‍ت‍ل‌ ح‍اض‍ر ب‍ه‌ اخ‍ت‍ص‍ار ب‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ری‍ر درآورد ت‍ا ب‍ا ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ای‍ن‌ دو ک‍ت‍اب‌، زائ‍ر ب‍ی‌ن‍ی‍از از ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دی‍گ‍ر ب‍اش‍دم‍طال‍ب‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ه‌ م‍س‍ل‍ک‌ م‍رت‍ب‌ ش‍ده‌. ال‍م‍س‍ل‍ک‌ الاول‌: ف‍ی‌ الام‍ور ال‍م‍ت‍ق‍دم‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ق‍ت‍ال‌؛ ال‍م‍س‍ل‍ک‌ ال‍ث‍ان‍ی‌: ف‍ی‌ وص‍ف‌ ح‍ال‌ ال‍ق‍ت‍ال‌ و م‍ا ی‍ق‍رب‌ م‍ن‌ ت‍ل‍ک‌ ال‍ح‍ال‌؛ ال‍م‍س‍ل‍ک‌ ال‍ث‍ال‍ث‌: ف‍ی‌ الام‍ور ال‍م‍ت‍اخ‍ره‌ ع‍ن‌ ق‍ت‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
‏یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:ب‍رگ‌ اول‌ و آخ‍ر م‍م‍ه‍ور ب‍ه‌ م‍ه‍ر ب‍ی‍ض‍وی‌ ب‍ا س‍ج‍ع‌ "م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۵"
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده . آب‌اف‍ت‍ادگ‍ی‌ در ل‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اوراق‌
‏يادداشت کلی : زبان: عربی
‏صحافي شده در اين مجلد: : ۲. قصیده فی مدح‌النبی- ۱۲۵۴ق.-810403
۳. الکواکب‌الدریه فی مدح‌خیرالبریه/ بوصیری- ۱۲۵۴ق.-810404
۴. قصیده‌الاعشی/ میمون‌بن‌قیس اعشی- ۱۲۵۴ق.-810405
۵. قصائد امری‌القیس/ امرو القیس- ۱۲۵۴ق.-810406
‏موضوع : ‏‫واقعه کربلا، ۶۱ق.‏‬
Karbala, Battle of, Karbala, Iraq, 680
عاشورا
Tenth of Muharram
‏شناسه افزوده : ه‍م‍دان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، ق‍رن‌ ۱۳ق‌.، ک‍ات‍ب‌
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  <ال‍ه‍وف‌= ه‍وف‌>ع‍ل‍ی‌ق‍ت‍ل‍ی‌ال‍طف‍وف‌، ی‍ا، ال‍م‍ل‍ه‍وف‌ع‍ل‍ی‌ق‍ت‍ل‍ی‌ال‍طف‍وف‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh