ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌[نسخه خطی]
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌،ام‍ا وال‍ل‍ه‌ ل‍ق‍د ... ف‍لان‌ و ان‍ه‌ ل‍ی‍ع‍ل‍م‌ ان‌
ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: و ه‍و ع‍ق‍اب‌ ال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ ل‍ی‍س‌ ال‍م‍رج‍و ... ال‍ل‍ذات‌ ف‍ی‌ ال‍دن‍ی‍ا
: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ک‍ت‍اب‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ح‍اوی‌ خ‍طب‌ م‍ت‍ع‍ددی‍س‍ت‌ ک‍ه‌ از ان‍ج‍م‍ل‍ه‌ اس‍ت‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌ ای‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ح‍اوی‌ ش‍رح‌ آن‌ خ‍طب‍ه‌ م‍ی‌ب‍اش‍د اب‍ت‍دا ق‍س‍م‍ت‍ی‌ از خ‍طب‍ه‌ آم‍ده‌ و س‍پ‍س‌ آن‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍رح‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ ی‍ک‍ای‍ک‌ ل‍غ‍ات‌ آن‌ اب‍ت‍دا ش‍رح‌ م‍ی‍ش‍ود و پ‍س‌ از آن‌ ف‍ح‍وای‌ ع‍ب‍ارات‌ ش‍رح‌ م‍ی‌گ‍ردد
‏مشخصات ظاهري : ۱۷۲ ب‍رگ‌، ۲۱ س‍طر ک‍ام‍ل‌، ان‍دازه‌ س‍طور ۱۶۵x۹۰
‏يادداشت مشخصات ظاهری : ن‍وع‌ ک‍اغ‍ذ: ت‍رم‍ه‌
خ‍ط: ن‍س‍خ‌
ت‍زئ‍ی‍ن‍ات‌ ج‍ل‍د: ت‍ی‍م‍اج‌ م‍ش‍ک‍ی‌، ت‍رن‍ج‌ و ن‍ی‍م‌ت‍رن‍ج‌، ض‍رب‍ی‌، م‍ت‍ن‌ ن‍ارن‍ج‍ی‌، گ‍ل‌ و ب‍وت‍ه‌ زر
ت‍زئ‍ی‍ن‍ات‌ م‍ت‍ن‌: س‍رف‍ص‍ل‍ه‍ا ب‍ا م‍رک‍ب‌ ق‍رم‍ز، م‍ج‍دول‌: ج‍دول‌ دور س‍طور زر و م‍ش‍ک‍ی‌ و آب‍ی‌، ج‍دول‌ خ‍ارج‍ی‌ زر و م‍ش‍ک‍ی‌، چ‍ن‍د ص‍ف‍ح‍ه‌ ن‍ون‍وی‍س‌
‏شماره دستیابی : ۵-۳۵۶
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh