م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر م‍س‍ت‍ن‍د ت‍ل‍وی‍زی‍ون‍ی‌ (م‍واج‍ه‍ه‌ ب‍ا واق‍ع‍ی‍ت‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ی‍ل‍ب‍ورن‌
‎Kilborn, R.W‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر م‍س‍ت‍ن‍د ت‍ل‍وی‍زی‍ون‍ی‌ (م‍واج‍ه‍ه‌ ب‍ا واق‍ع‍ی‍ت‌)/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ری‍چ‍ارد ک‍ی‍ل‌ ب‍رن‌، ج‍ان‌ آی‍زود؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دت‍ه‍ام‍ی‌ ن‍ژاد
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، اداره‌ ک‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍م‍ا، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۶۰
‏شابک : ‎964-90412-8-1
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎An introduction to television documentary: confronting reality‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ن‍د -- ت‍ول‍ی‍د و ک‍ارگ‍ردان‍ی‌
‏شناسه افزوده : ای‍زد، ج‍ان‌ ، ۱۹۴۰ - م‌ ، ‎Izod, John‬
‏شناسه افزوده : ت‍ه‍ام‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. اداره‌ ک‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍م‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۲/۸ /ب‌۴‏‫‬‭م۶ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۰۷۰/۱۹۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۴۵۱۴۳
 
   آدرس ثابت  م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر م‍س‍ت‍ن‍د ت‍ل‍وی‍زی‍ون‍ی‌ (م‍واج‍ه‍ه‌ ب‍ا واق‍ع‍ی‍ت‌)
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh