ق‍ت‍ل‌ ع‍ام‌ ارم‍ن‍ی‍ان‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ن‍اد دادگ‍اه‌ ف‍وق‌ ال‍ع‍اده‌ ن‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ب‍ول‌ (ب‍ه‌ ن‍ق‍ل‌ از روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌ ت‍رک‍ی‌ زب‍ان‌ "ت‍ق‍وی‍م‌ وق‍ای‍ع‌" چ‍اپ‌ اس‍ت‍ان‍ب‍ول‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍اپ‍ازی‍ان‌، آودی‍س‌، م‌ - ۱۹۳۱
‎Papazyan, Avetis‬
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍ت‍ل‌ ع‍ام‌ ارم‍ن‍ی‍ان‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ن‍اد دادگ‍اه‌ ف‍وق‌ ال‍ع‍اده‌ ن‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ب‍ول‌ (ب‍ه‌ ن‍ق‍ل‌ از روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌ ت‍رک‍ی‌ زب‍ان‌ "ت‍ق‍وی‍م‌ وق‍ای‍ع‌" چ‍اپ‌ اس‍ت‍ان‍ب‍ول‌)/ م‍ول‍ف‌ آودی‍س‌ پ‍اپ‍ازی‍ان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ گ‍ارون‌ س‍ارک‍س‍ی‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ن‍ائ‍ی‍ری‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۲۵۲ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌
‏شابک : ‎964-6479-77-4
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ب‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ن‍ودم‍ی‍ن‌ س‍ال‍گ‍رد ف‍اج‍ع‍ه‌ ق‍ت‍ل‌ ع‍ام‌ ارم‍ن‍ی‍ان‌، ۱۹۱۵ - ۲۰۰۵ م‍ی‍لادی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎The Genocide of Armenians according to the documents of the extraordinary Court Martial of Istambul‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ارام‍ن‍ه‌ -- ق‍ت‍ل‌ ع‍ام‌، ۱۹۲۳ - ۱۹۱۵م‌.-- ت‍رک‍ی‍ه‌
‏موضوع : دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ن‍ظام‍ی‌ -- ت‍رک‍ی‍ه‌
‏شناسه افزوده : س‍ارک‍س‍ی‍ان‌، گ‍ارون‌ ، ۱۳۳۵ -، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ت‍ق‍وی‍م‌ وق‍ای‍ع‌ [روزن‍ام‍ه‌]
‏رده بندی کنگره : DS۱۹۵/۵‭/پ‌۲ق‌۲ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۹۵۶/۶۰۲۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۸۲۷۷
 
   آدرس ثابت  ق‍ت‍ل‌ ع‍ام‌ ارم‍ن‍ی‍ان‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ن‍اد دادگ‍اه‌ ف‍وق‌ ال‍ع‍اده‌ ن‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ب‍ول‌ (ب‍ه‌ ن‍ق‍ل‌ از روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌ ت‍رک‍ی‌ زب‍ان‌ "ت‍ق‍وی‍م‌ وق‍ای‍ع‌" چ‍اپ‌ اس‍ت‍ان‍ب‍ول‌)
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh