ت‍ول‍ی‍د و ف‍رآوری‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ام‍ی‍دب‍ی‍گ‍ی‌، رض‍ا، ‏‫۱۳۳۶ - ‏۱۳۹۰.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ول‍ی‍د و ف‍رآوری‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ / رض‍ا ام‍ی‍دب‍ی‍گ‍ی‌.
‏وضعيت ويراست : [ویراست۳].
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: آستان قدس رضوی،شرکت به‌نشر‏‫، -۱۳۸۴‬‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ج‌.‬‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : انتشارات آستان قدس رضوی ، شرکت به‌نشر‏‫؛ ۶۵۳‬‬‏‫، ۶۵۸‬‬‬‏‫، ۱۱۵۸‬.
‏شابک : ‏‫دوره‬ ‏‫: ‭ ‎978-964-02-0359-9 ‬‏‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ ریال(ج.٬۱چاپ اول)‏‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۱‬ ‏‫: ‭ ‎978-964-02-0827-4‬‏‬ ؛ ‏‫۱۱۵۰۰۰ ریال( ج.۱،‌ چاپ هفتم)‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال ‬‬‬‬‏‫ : ج. ۲‬‬‬‬‏‫ :‭ 978-964-02-0828-1‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۳ ، چاپ پنجم‬ ‏‫‭978-964-02-0608-9 :‬‏‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ هفتم)‬ ؛ ‏‫۶۸۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫ج.۴‬ ‏‫‭978-964-02-1432-9 : ‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰۰ ریال(چاپ دوم)‬
‏يادداشت : ‏‫ص. ع. به ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‭ ‎Reza Omidbaigi. Production and processing of medicinal plants. ‬‬
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران متفاوت ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ره‍ی‍اف‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د و ف‍رآوری‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌" م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ پنجم.
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ اول:۱۳۸۴).
‏يادداشت : ج.۱( چاپ هفتم: ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ چهارم: ۱۳۸۶).‬
‏يادداشت : ج.۲ ( چاپ پنجم: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۳ (چاپ پنجم : ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج.۳ (چاپ هفتم: ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ج.۴ (چاپ اول: ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج.۴(چاپ دوم: ۱۳۹۲).
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : ره‍ی‍اف‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د و ف‍رآوری‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌.
‏موضوع : گیاهان دارویی
‏شناسه افزوده : شرکت به‌نشر ( انتشارات آستان قدس رضوی)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭RS۱۶۵‭/‮الف‬۷۵ر۹ ۱۳۸۴‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۱۵/۳۲۱‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۷۷۷۵
 
   آدرس ثابت  ت‍ول‍ی‍د و ف‍رآوری‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۸۹۷ ‬
‪ ۶۳-۱۷۸۹۷ ‬
۲
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۹۷۳ ‬
‪ ۶۳-۱۷۹۷۳ ‬
۱
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۵۶۷۷ ‬
‪ ۶۳-۵۷۱۱۲ ‬
۱
۲
۱۳۸۶
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۵۶۷۸ ‬
‪ ۶۳-۵۷۱۱۴ ‬
۲
۳
۱۳۸۶
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۲۸۲۹ ‬
‪ ۶۳-۱۳۳۰۱۵ ‬
۴
۱
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۴۲۷۲ ‬
‪ ۸۵۵۱۸۶ ‬
۱
۷
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۴۲۷۳ ‬
‪ ۸۶۱۸۷۶ ‬
۱
۸
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۷۴۲۸ ‬
‪ ۴۹۱۹۳۲ ‬
۲
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۹۲۷۴۲۹ ‬
‪ ۱۷۸۹۲۳۴‬ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۳۴۳۹ ‬
‪ ۶۹۹۸۳۶ ‬
۱
۳
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۳۴۴۰ ‬
‪ ۶۹۹۸۳۵ ‬
۱
۴
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۴۸۲۳ ‬
‪ ۹۹۶۳۵۳ ‬
۲
۹
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۴۸۲۴ ‬
‪ ۹۹۶۳۵۴ ‬
۲
۱۰
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۹۶۶۰ ‬
‪ ۷۹۵۲۳۴ ‬
۱
۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۹۶۶۱ ‬
‪ ۷۹۵۲۳۵ ‬
۱
۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۱۳۰۸۹ ‬
‪ ۷۹۹۱۶۹ ‬
۲
۱۵
۱۳۸۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۱۳۰۹۰ ‬
‪ ۷۹۹۱۶۸ ‬
۲
۱۹
۱۳۸۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۷۹۷۰۲۷ ‬
‪ ۱۸۷۲۴۱۱ ‬
۴
۱۶
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۹۷۰۲۸ ‬
‪ ۱۰۱۷۱۷۳ ‬
۴
۱۷
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۳۵۴۷۱ ‬
‪ ۱۲۳۶۳۹۵ ‬
۳
۱
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۳۵۴۷۲ ‬
‪ ۱۲۳۶۳۹۶ ‬
۳
۲
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۳۸۳۵ ‬
‪ ۱۲۷۰۵۵۱ ‬
۲
۷
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۳۸۳۶ ‬
‪ ۱۲۷۰۵۵۰ ‬
۲
۶
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۶۷۸۶ ‬
‪ ۱۴۲۲۸۲۱ ‬
۴
۱۸
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۶۷۸۷ ‬
‪ ۱۴۲۲۸۴۷ ‬
۴
۱۹
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۶۷۹۷ ‬
‪ ۱۴۲۲۸۴۳ ‬
۱
۱۷
۱۳۹۲
۷
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۴۰۵۰۷۱ ‬
‪ ۶۳-۱۶۰۸۸۷ ‬
۳
۳
۱۳۹۲
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۵۰۷۲ ‬
‪ ۱۵۰۷۷۲۵ ‬
۳
۴
۱۳۹۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۲۳۴۹۱ ‬
‪ ۱۷۵۸۹۱۴ ‬
۴
۵
۱۳۹۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۲۴۳۳۸ ‬
‪ ۲۰۳۰۲۲۳ ‬
۱
۱۰
۱۳۹۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۴۵۹۸۸ ‬
‪ ۲۰۶۸۱۱۵ ‬
۱
۹
۱۳۹۳
۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh