اث‍رآف‍ری‍ن‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍دث‌زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۸-
‏عنوان و نام پديدآور : اث‍رآف‍ری‍ن‍ان‌ : زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ن‍ام‌آوران‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ (از آغ‍از ت‍ا ۱۳۰۰ش‍م‍س‍ی‌) / زی‍ر ن‍ظر م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍ص‍ی‍ری‌ ؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍دث‌‌زاده‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ب‍اس‍ی‌ ؛ ب‍ازب‍ی‍ن‍ی‌ و وی‍رای‍ش‌ م‍ی‍ن‍ا اح‍م‍دی‍ان‌.
‏وضعيت ويراست : وی‍راس‍ت‌ ۲.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ‏‫‏‏‏ ،-۱۳۸۴‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ج.
‏فروست : ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ؛ ۱۹۱ ؛۱۹۳؛ ۲۱۴ ؛ ۲۳۰؛۲۴۰.
‏شابک : دوره‏‫‏:‏‫ ‎964-6278-29-9‬‬ ؛ ‏‫‏۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫ : دوره‬‏‫‏ : 9646278292‬ ؛ ‏‫‏ج.۲‬‏‫‏ : 9646278337‬ ؛ ‏‫‏۵۲۰۰۰ ریال‬‏‫:ج.۳‬‏‫‬‭9646278302:‬ ؛ ‏‫‏ج‬.۴‬‏‫‏: ‏‫‬‭ 964627854X‬‬ ؛ ‏‫‏۵۰۰۰۰ ریال (ج.۴،چاپ دوم)‬‬‬ ؛ ‏‫‏ ۵۵۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫‏: ج.۵‬‬‬‬‬‏‫‏‬‭ 964627871X :‬‬ ؛ ۵۲۰۰۰ریال(ج.۶،چاپ دوم)‏‫‬‭‬:964-6278-29-9
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : در وی‍راست ق‍ب‍ل‍ی‌ ک‍م‍ال‌ ح‍اج‌‌س‍ی‍د‌ج‍وادی‌ وی‍راس‍ت‍ار و س‍رش‍ن‍اس‍ه‌ ذک‍رش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ج.۵،۴،۳،۲،۱ ،۶(چاپ دوم : ۱۳۸۴).
‏مندرجات : ج‌. ۱. آب‍اده‌ای‌ - ای‍وب‌ خ‍راس‍ان‍ی‌.- ج‌. ۲. ب‍اب‍ا اف‍ض‍ل‌ ک‍اش‍ان‍ی‌ - خ‍ی‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌.- ج‌. ۴. ص‍ائ‍ب‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ - ق‍ی‍ص‍ری‌ ه‍م‍دان‍ی‌ .- ج .۵ . کابلی - میهنی .ج.۶. ناتل خانلری-یوسفی هروی.
‏موضوع : ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.
‏شناسه افزوده : ع‍ب‍اس‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌‌ال‍ل‍ه‌ ، ۱۳۴۵-
‏شناسه افزوده : ن‍ص‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۲۴-
‏شناسه افزوده : اح‍م‍دی‍ان‌، م‍ی‍ن‍ا، ۱۳۵۷ - ،وی‍راس‍ت‍ار
‏شناسه افزوده : ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ .
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭CT۱۸۸۴‭/ح‌۲‮ال‍ف‌‬۲ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۲۰/۰۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۵۸۵
 
   آدرس ثابت  اث‍رآف‍ری‍ن‍ان‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار علوم انسانی
‪ ۴۰۰۷۴۸ ‬
‪ ‏‫‬‮‭CT۱۸۸۴ ‭/ح‌۲‮ال‍ف‌‬۲ ۱۳۸۴ ‬
۱
۳
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۵۱۳۲۲۳ ‬
‪ ‏‫‬‮‭CT۱۸۸۴ ‭/ح‌۲‮ال‍ف‌‬۲ ۱۳۸۴ ‬
۴
۳
۱۳۷۹
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۵۸۸۶۱۷ ‬
‪ ‏‫‬‮‭CT۱۸۸۴ ‭/ح‌۲‮ال‍ف‌‬۲ ۱۳۸۴ ‬
۶
۳
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۵۹۹۵۵۷ ‬
‪ ‏‫‬‮‭CT۱۸۸۴ ‭/ح‌۲‮ال‍ف‌‬۲ ۱۳۸۴ ‬
۵
۳
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۴۹۱۹۵ ‬
‪ ‏‫‬‮‭CT۱۸۸۴ ‭/ح‌۲‮ال‍ف‌‬۲ ۱۳۸۴ ‬
۲
۳
۱۳۸۴
۲
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۹۰۲۹۶۲ ‬
‪ ‏‫‬‮‭CT۱۸۸۴ ‭/ح‌۲‮ال‍ف‌‬۲ ۱۳۸۴ ‬
۳
۲
۱۳۸۴
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۹۰۲۹۶۳ ‬
‪ ۲۱۲۲۸۱۸ ‬
۳
۳
۱۳۸۴
۲
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۰۹۲۱۲۶ ‬
‪ CT۱۸۸۴‭/ح‌۲‮ال‍ف‌‬۲ ۱۳۸۴ ‬
۱
۲
۱۳۸۴
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۰۹۲۱۲۷ ‬
‪ CT۱۸۸۴ /ح۲الف۲ ۱۳۸۴ ‬
۲
۲
۱۳۸۴
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۰۹۲۱۲۸ ‬
‪ CT۱۸۸۴ /ح۲الف۲ ۱۳۸۴ ‬
۳
۴
۱۳۸۴
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۰۹۲۱۲۹ ‬
‪ CT۱۸۸۴ /ح۲الف۲ ۱۳۸۴ ‬
۴
۴
۱۳۸۴
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۰۹۲۱۳۰ ‬
‪ CT۱۸۸۴ /ح۲الف۲ ۱۳۸۴ ‬
۵
۵
۱۳۸۴
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۰۹۲۱۳۱ ‬
‪ CT۱۸۸۴ /ح۲الف۲ ۱۳۸۴ ‬
۶
۶
۱۳۸۴
۲
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۹۳۰۵ ‬
‪ ۱۰۱-۴۰۳۹۶ ‬
۱
۲۵
۱۳۸۴
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۹۳۰۶ ‬
‪ ۱۰۱-۴۰۳۹۷ ‬
۲
۲۶
۱۳۸۴
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۹۳۰۷ ‬
‪ ۱۰۱-۴۰۳۹۸ ‬
۳
۲۷
۱۳۸۴
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۹۳۰۸ ‬
‪ ۱۰۱-۴۰۳۹۹ ‬
۴
۲۸
۱۳۸۴
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۹۳۰۹ ‬
‪ ۱۰۱-۴۰۴۰۰ ‬
۵
۲۹
۱۳۸۴
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۹۳۱۰ ‬
‪ ۱۰۱-۴۰۴۰۱ ‬
۶
۳۰
۱۳۸۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh