ن‍خ‍ب‍ه‌ ال‍ش‍رح‍ی‍ن‌: ف‍ی‌ ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ب‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۸۲۶ - ۱۷۷۴م‌، ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍خ‍ب‍ه‌ ال‍ش‍رح‍ی‍ن‌: ف‍ی‌ ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌/ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ش‍ب‍ر
‏مشخصات نشر : ق‍م‌ : م‍ح‍ب‍ی‍ن‌ ، ۱۴۲۵ق‌ = ۲۰۰۴م‌ = ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۴ج‌.
‏شابک : ‎964-7103-70-0(دوره‌) : ؛ ‎964-7103-66-2(ج‌ ۱): ؛ ‎964-7103-67-0(ج‌ ۲): ؛ ‎964-7103-68-9(ج‌ ۳): ؛ ‎964-7103-69-7(ج‌ ۴):
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- خ‍طب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌ م‍ی‍ث‍م‌، م‍ی‍ث‍م‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ، ق‌۶۸۹ - ۶۳۴
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍دی‍د، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍دب‍ن‌ ه‍ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌، ، ق‌۶۵۵ - ۵۸۶
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌ ، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ، ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : BP۳۸‭/۰۴۲۲ش‌۲ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۵۲۷۰
 
   آدرس ثابت  ن‍خ‍ب‍ه‌ ال‍ش‍رح‍ی‍ن‌: ف‍ی‌ ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۸۹۸۴۰ ‬
‪ ۲۲۰۰۸۸۷ ‬
۱
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۸۹۸۴۱ ‬
‪ BP۳۸ ‭/۰۴۲۲ش‌۲ ۱۳۸۳ ‬
۱
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۸۹۸۴۲ ‬
‪ ۲۲۰۰۸۸۶ ‬
۳
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۸۹۸۴۳ ‬
‪ BP۳۸ ‭/۰۴۲۲ش‌۲ ۱۳۸۳ ‬
۲
۲
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۸۹۸۴۴ ‬
‪ ۲۲۰۰۸۹۰ ‬
۲
۱
۱۴۲۵
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۸۹۸۴۵ ‬
‪ BP۳۸ ‭/۰۴۲۲ش‌۲ ۱۳۸۳ ‬
۳
۲
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۸۹۸۴۶ ‬
‪ BP۳۸ ‭/۰۴۲۲ش‌۲ ۱۳۸۳ ‬
۴
۲
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۸۹۸۴۷ ‬
‪ ۲۲۰۰۸۸۹ ‬
۴
۱
۱۴۲۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh