ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ان‍س‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ور، ک‍ی‍ت‌
‎Moor, Keith L.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ان‍س‍ان‌/ تالیف ک‍ی‍ت‌ ال‌. م‍ور، تی‌. وی. ان. پ‍رس‍‍واد؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍اض‍ل‌...[و دی‍گ‍ران‌]؛ [برای] دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاونت پژوهشی.
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۷۳۱ ص‌.: م‍ص‍ور، جدول.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د؛ ۷۹.
‏شابک : ‏‫‏۵۱۵۰۰ ریال‏‫‬‭64-5627-18-6:
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ع‍ن‍وان‌ "ش‍ام‍ل‌ ج‍ن‍ی‍ن‍ی‌ ان‍س‍ان‌" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍اض‍ل‌، ه‍ال‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، م‍ه‍ن‍وش‌ ف‍روغ‍ی‌ ت‍وس‍ط اس‍ف‍ن‍د و ک‍ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۱ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The developing human: clinically oriented embryoloya‬
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌
‏یادداشت : کتابنامه
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : تکامل جنینی انسان.
‏موضوع : ج‍ن‍ی‍ن‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌.
‏موضوع : ن‍اه‍ن‍ج‍اری‌ ان‍دام‍ه‍ا.
‏شناسه افزوده : پ‍رس‍اد، ۱۹۴۵ - م‌
‏شناسه افزوده : ‎Persaud, T. V. N‬
‏شناسه افزوده : ف‍اض‍ل‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۲۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭QM۶۰۱‏‫‬‭/م۸ح۸ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۶۱۲/۶۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۵۴۵۱
 
   آدرس ثابت  ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ان‍س‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۲۲۳ ‬
‪ ۶۳-۱۷۰۷۶۱ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۶۷۷۱۲ ‬
‪ ۱۹۵۳۳۲۱ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۶۷۷۱۳ ‬
‪ ۳۳۱۹۷۱ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh