آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : هالگین، ‏‫ریچارد پی.‬
Halgin, Richard P.
‏عنوان و نام پديدآور : آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌‏‫: دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ اخ‍ت‍لال‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ ب‍راس‍اس‌‎ DSM - IV - TR‬‬ / م‍ول‍ف‍ان‌ ری‍چ‍ارد پ‍ی‌. ه‍ال‍ج‍ی‍ن‌، س‍وزان‌ ک‍راس‌‌وی‍ت‍ب‍ورن‌ ؛ م‍ت‍رج‍م‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ س‍ی‍دم‍ح‍م‍دی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: روان‌‬‏‫، -۱۳۸۳‬ ۱۳۸۶.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج‌.‬‬‏‫: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ودار.‬
‏شابک : ‏‫۱۴۰۰۰۰ریال‬‬‬‏‫: ‏‫دوره‌‬‬‏‫‏ ‏‫: ‎964-8345-14-7‬‬ ؛ ‏‫ج‌. ۱‬‬‏‫ ‏‫: ‎9648345120‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ریال ( ج.۱، چاپ دوم )‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ریال (ج.۱، چاپ سوم)‬‬‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ دوازدهم)‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ‏‫ج.۲ ٬ چاپ سوم‬‬‬‏‫ ‏‫‏: 964-8345-13-9‬‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ریال (ج.۲، چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۹۰۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ یازدهم)‬ ؛ ‏‫۲۱۰۰۰۰ ریال( ج.۲، چاپ دوازدهم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍اپا
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭Abonormal psychology: clinical perspectives on psychological disorders, 4th ed., 2005‬‭.‬‬‭‬
‏يادداشت : ج.۱( چاپ دوم : زمستان ۱۳۸۴).
‏يادداشت : ج.۱(چاپ سوم : زمستان ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ دوازدهم: ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ سوم: ۱۳۸۶)‬.
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ پنجم: پاییز ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ یازدهم و دوازدهم: ۱۳۹۲).
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : روان‌شناسی آسیب‌شناختی
‏موضوع : بیماری‌های روانی
‏شناسه افزوده : ویتبورن، سوزان کراوس، ‏‫۱۹۴۸ - م.‏‬
‏شناسه افزوده : Whitbourne, Susan Krauss
‏شناسه افزوده : س‍ی‍دم‍ح‍م‍دی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ‏‫۱۳۳۰ - ‏، م‍ت‍رج‍م‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‮‭RC۴۵۴‏‫‭‭/ھ۲آ۵ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۱۶/۸۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۱۸۵۶۲
 
   آدرس ثابت  آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۸۹۴ ‬
‪ ۶۳-۶۸۹۴ ‬
۲
۳۵
۱۳۸۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۳۵۴۵ ‬
‪ ۶۳-۴۳۵۴۵ ‬
۲
۱
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۵۵۰۷ ‬
‪ ۶۳-۴۵۵۰۷ ‬
۱
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۶۱۳۳۶ ‬
‪ ۶۳-۶۱۳۳۶ ‬
۱
۶
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۶۷۸۶۳ ‬
‪ ۶۳-۴۴۲۴۶ ‬
۲
۳
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۳۶۳۶ ‬
‪ ۶۳-۷۲۰۱۸ ‬
۱
۹
۱۳۸۶
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۷۳۲۱ ‬
‪ ۶۳-۷۵۶۳۷ ‬
۲
۴
۱۳۸۶
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۷۴۷۹ ‬
‪ ۶۳-۱۱۷۳۹۹ ‬
۱
۱۵
۱۳۸۸
۷
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۴۰۲۲ ‬
‪ ۶۳-۱۳۴۶۱۸ ‬
۱
۳۴
۱۳۸۹
۸
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۳۰۶۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۳۰۶۳ ‬
۱
۱۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۱۹۴۶ ‬
‪ ۴۷۶۰۴۸ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۱۹۴۷ ‬
‪ ۴۷۶۰۴۷ ‬
۱
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۳۱۳۰۳ ‬
‪ ۱۷۸۵۸۲۸ ‬
۲
۷
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۱۳۰۴ ‬
‪ ۴۴۹۸۷۹ ‬
۲
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۵۶۹۸ ‬
‪ ۶۳۹۶۲۷ ‬
۱
۷
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۵۶۹۹ ‬
‪ ۷۶۱۲۵۲ ‬
۱
۸
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۴۲۹۵۱ ‬
‪ ۷۱۶۵۱۲ ‬
۲
۵
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۲۹۵۲ ‬
‪ ۳۶۴۸۰۷ ‬
۲
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۷۴۳۶ ‬
‪ ۶۱۰۰۱۲ ‬
۱
۴
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۳۲۹۶۳ ‬
‪ ۱۱۸۰۰۲۱ ‬
۲
۸
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۳۲۹۶۴ ‬
‪ ۱۱۸۰۰۲۰ ‬
۲
۶
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۴۵۲۴۷ ‬
‪ ۱۱۸۴۳۲۱ ‬
۲
۱۶
۱۳۹۰
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۴۵۲۴۸ ‬
‪ ۱۱۸۴۳۲۰ ‬
۲
۱۴
۱۳۹۰
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۰۴۴۷ ‬
‪ ۹۱۸۱۵۲ ‬
۲
۱۱
۱۳۸۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۰۴۴۸ ‬
‪ ۹۵۱۰۸۱ ‬
۸
۱۳۸۷
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۵۵۱۴۴ ‬
‪ ۱۲۱۹۷۶۰ ‬
۲
۱۷
۱۳۹۰
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۵۵۱۴۵ ‬
‪ ۱۲۱۹۷۶۱ ‬
۲
۱۸
۱۳۹۰
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۰۶۱۴ ‬
‪ ۱۲۳۶۳۳۹ ‬
۱
۱۰
۱۳۹۰
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۰۶۱۵ ‬
‪ ۱۲۳۶۳۴۰ ‬
۱
۱۱
۱۳۹۰
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۴۸۴۶ ‬
‪ ۱۲۴۹۳۴۳ ‬
۱
۱۶
۱۳۹۰
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۴۸۴۷ ‬
‪ ۱۲۴۹۳۴۲ ‬
۱
۱۷
۱۳۹۰
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۱۷۲۵ ‬
‪ ۱۳۴۵۰۴۰ ‬
۲
۲۱
۱۳۹۱
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۱۷۲۶ ‬
‪ ۱۳۴۵۰۴۱ ‬
۲
۲۲
۱۳۹۱
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۸۳۶۶۷ ‬
‪ ۱۳۱۵۱۷۹ ‬
۱
۱۹
۱۳۹۱
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۸۳۶۶۸ ‬
‪ ۱۳۱۵۱۷۸ ‬
۱
۲۰
۱۳۹۱
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۳۷۵۰ ‬
‪ ۱۳۷۰۵۲۰ ‬
۲
۲۳
۱۳۹۲
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۳۷۵۱ ‬
‪ ۱۳۷۰۵۱۹ ‬
۲
۲۴
۱۳۹۲
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۶۹۷۹ ‬
‪ ۱۴۱۹۰۶۸ ‬
۱
۱۳
۱۳۹۲
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۶۹۸۰ ‬
‪ ۱۴۱۹۰۶۷ ‬
۱
۱۴
۱۳۹۲
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۲۱۶۷۷ ‬
‪ ۱۵۲۷۷۸۱ ‬
۲
۱۵
۱۳۹۲
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۲۱۶۷۸ ‬
‪ ۱۵۲۷۷۸۰ ‬
۲
۱۹
۱۳۹۲
۱۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh