ب‍ن‍در آس‍ت‍ارا ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌...
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍رح‍ب‍ا، ش‍اپ‍ور، - ۱۳۳۶
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ن‍در آس‍ت‍ارا ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌.../ م‍ول‍ف‌ ش‍اپ‍ور م‍رح‍ب‍ا؛ طرح‌ و وی‍رای‍ش‌ اص‍غ‍ر م‍وح‍د
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍اپ‍ور م‍رح‍ب‍ا، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۲۷۴ ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ‎964-06-5083-8‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : آس‍ت‍ارا -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : آس‍ت‍ارا -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
‏موضوع : آس‍ت‍ارا -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏موضوع : ب‍ن‍دره‍ا و م‍ن‍اطق‌ آزاد -- ای‍ران‌ -- آس‍ت‍ارا
‏موضوع : ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ آزاد -- ای‍ران‌ -- آس‍ت‍ارا
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۲۰۷۱‭‬ ‭/س۴۷‭م۴ ۱۳۸۳‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۲۳۶۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۹۵۶۰
 
   آدرس ثابت  ب‍ن‍در آس‍ت‍ارا ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌...
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh