روی‌ ص‍ح‍ن‍ه‌ آب‍ی‌: دوره‌ آث‍ار
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رادی‌، اک‍ب‍ر، ‏‫۱۳۱۸ - ‏۱۳۸۶.‬
‏عنوان و نام پديدآور : روی‌ ص‍ح‍ن‍ه‌ آب‍ی‌: دوره‌ آث‍ار/ اک‍ب‍ر رادی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: نشر ق‍طره‌‏‫،-۱۳۸۲‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴ ج.‬
‏فروست : س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ش‍ر ق‍طره‌‏‫؛ ۴۱۲‬‏‫، ۴۱۳‬‏‫، ۴۳۶‬‬‏‫، ۴۹۱‬‏‫، ۵۸۶‬. ه‍ن‍ر و ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‌‏‫؛ ۱۰۶‬‏‫، ۱۰۷‬‏‫، ۱۶۱.‬
‏شابک : ‏‫دوره، چاپ دوم‬‏‫ ‏‫‭978-964-341-293-7 :‏‬ ؛ ‏‫۶۴۰۰۰ ری‍ال‌ (ج‌. ۱)‬‬‏‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال‬‏‬‏‫: ج. ۱، چاپ دوم‏‬‏‫ ‏‫‬‭964-341-289-X :‏‬‏‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال ‬‏‫: ج.۲، چاپ دوم‬‏‫: ‏‫‬‭964-341-293-8‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰۰ ریال‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‏‬‬‏‫: ‏‫ج.۳، چاپ دوم‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‏‬‏‫‬‭978-964-341-291-3 :‬‬‬‬‬‬‬‬‬‏‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰۰ ریال‬‬‬ (ج.۴، چاپ دوم‬‬‬)‬‬‬
‏يادداشت : ج. ۱و ۲ (چاپ دوم: ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج. ۴ (چاپ اول: ۱۳۸۴).
‏يادداشت : ج.۳ و ۴ (چاپ دوم: ۱۳۸۸).
‏مندرجات : ج‌. ۱. ده‍ه‌ ۴۰.-ج.۳.دهه ۶۰.- ج.۴. دهه ۷۰
‏موضوع : نمایشنامه فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۰۵۸‭‬ ‭/‭‮الف‬۴۲‬‏‫‭آ۱۸ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۲/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۱۵۳۵
 
   آدرس ثابت  روی‌ ص‍ح‍ن‍ه‌ آب‍ی‌: دوره‌ آث‍ار
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۳۵۴۸ ‬
‪ ۶۳-۲۳۵۴۸ ‬
۴
۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۹۹۰۵ ‬
‪ ۶۳-۲۹۹۰۵ ‬
۳
۵
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۱۰۱۶ ‬
‪ ۶۳-۷۸۹۱۹ ‬
۱
۱
۱۳۸۶
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۹۴۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۹۴۱ ‬
۴
۴
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۹۴۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۹۴۲ ‬
۳
۶
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۹۴۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۹۴۳ ‬
۲
۴
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۹۴۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۹۴۴ ‬
۱
۷
۱۳۸۳
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۴۴۱۸۹ ‬
‪ ‭PIR۸۰۵۸/‮الف‬۴۲ آ۱۸ ۱۳۸۲‬ ‬
۱
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۴۱۹۰ ‬
‪ ۳۰۹۴۹۲ ‬
۱
۳
۱۳۸۳
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۴۴۲۸۱ ‬
‪ ‭PIR۸۰۵۸/‮الف‬۴۲ آ۱۸ ۱۳۸۲‬ ‬
۲
۱
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۴۲۸۲ ‬
‪ ۲۸۶۵۹۳ ‬
۲
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۹۳۴۸ ‬
‪ ۴۸۸۲۱۲ ‬
۳
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۸۰۹۳۴۹ ‬
‪ ‭PIR۸۰۵۸/‮الف‬۴۲ آ۱۸ ۱۳۸۲‬ ‬
۳
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۲۲۱۶ ‬
‪ ۶۳۰۶۲۳ ‬
۴
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۲۲۱۷ ‬
‪ ۶۰۵۲۹۶ ‬
۴
۱
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۳۶۳۰۹ ‬
‪ ۸۲۱۵۲۸ ‬
۳
۳
۱۳۸۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۳۶۳۱۰ ‬
‪ ۸۲۱۵۲۷ ‬
۳
۴
۱۳۸۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۳۷۱۴۱ ‬
‪ ۸۳۸۵۲۶ ‬
۴
۲۱
۱۳۸۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۳۷۱۴۲ ‬
‪ ۸۳۸۵۲۷ ‬
۴
۲۲
۱۳۸۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۱۲۱۰ ‬
‪ ۹۱۴۱۷۷ ‬
۲
۳
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۱۲۱۱ ‬
‪ ۸۹۵۱۵۱ ‬
۱
۴
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۷۷۷۰ ‬
‪ ۱۲۱۵۶۶۷ ‬
۱
۵
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۷۷۷۱ ‬
‪ ۱۲۱۵۶۶۶ ‬
۱
۶
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۷۷۷۲ ‬
‪ ۱۲۱۵۶۶۸ ‬
۲
۷
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۷۷۷۳ ‬
‪ ۱۲۱۵۶۶۹ ‬
۲
۸
۱۳۹۰
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh