ن‍غ‍م‍ه‌ ال‍ه‍ی‌: ش‍رح‌ م‍ن‍ظوم‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ خ‍طب‍ه‌ م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ از ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ال‍ه‍ی‌ ق‍م‍ش‍ه‌ای‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۲ - ۱۲۸۰
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍غ‍م‍ه‌ ال‍ه‍ی‌: ش‍رح‌ م‍ن‍ظوم‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ خ‍طب‍ه‌ م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ از ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌/ ب‍ق‍ل‍م‌ م‍ه‍دی‌ ال‍ه‍ی‌ ق‍م‍ش‍ه‌ای‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ا، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ۸۸ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ‎964-6242-99-5‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏عنوان دیگر : ش‍رح‌ م‍ن‍ظوم‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ خ‍طب‍ه‌ م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ از ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
‏عنوان دیگر : ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. خ‍طب‍ه‌ ه‍م‍ام‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌، ام‍ام‌ اول‌(ع‌)، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. خ‍طب‍ه‌ ه‍م‍ام‌
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌، ام‍ام‌ اول‌(ع‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. خ‍طب‍ه‌ ه‍م‍ام‌، )
‏رده بندی کنگره : PIR۷۹۵۳‭/ل‌۷۸ن‌۷ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭‮ال‍ف‌‬۷۵۲ن‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۶۵۲۵
 
   آدرس ثابت  ن‍غ‍م‍ه‌ ال‍ه‍ی‌: ش‍رح‌ م‍ن‍ظوم‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ خ‍طب‍ه‌ م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ از ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh