زرت‍ش‍ت‍ی‍ان‌ از م‍رگ‌ ی‍زدگ‍رد ش‍ه‍ری‍ار ت‍ا گ‍ل‌ پ‍ژم‍ردگ‍ی‌ گ‍ل‌ خ‍ورش‍ی‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ه‍م‍ردان‌، رش‍ی‍د، ۱۳۶۲ - ۱۲۸۴
‏عنوان و نام پديدآور : زرت‍ش‍ت‍ی‍ان‌ از م‍رگ‌ ی‍زدگ‍رد ش‍ه‍ری‍ار ت‍ا گ‍ل‌ پ‍ژم‍ردگ‍ی‌ گ‍ل‌ خ‍ورش‍ی‍د/ دس‍ت‍ور رش‍ی‍د ش‍ه‍م‍ردان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ف‍روه‍ر، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ۴۵۷ ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ‎964-6320-34-1‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : زردش‍ت‍ی‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : زردش‍ت‍ی‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- س‍اس‍ان‍ی‍ان‌، ۶۵۱ - ۲۲۶م‌.
‏موضوع : ی‍زدگ‍ردس‍اس‍ان‍ی‌ س‍وم‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، - ۶۵۱ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏رده بندی کنگره : BL۱۵۲۵‭/ش‌۹ز۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۵/۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۱۸۷۱
 
   آدرس ثابت  زرت‍ش‍ت‍ی‍ان‌ از م‍رگ‌ ی‍زدگ‍رد ش‍ه‍ری‍ار ت‍ا گ‍ل‌ پ‍ژم‍ردگ‍ی‌ گ‍ل‌ خ‍ورش‍ی‍د
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh