ظه‍ور و س‍ق‍وط س‍ل‍طن‍ت‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ردوس‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۲۹۴ - ۱۳۶۶.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ظه‍ور و س‍ق‍وط س‍ل‍طن‍ت‌ پ‍ه‍ل‍وی‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ردوس‍ت‌؛ [گ‍ردآورن‍ده‌ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌]؛ وی‍راس‍ت‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ش‍ه‍ب‍ازی‌.
‏وضعيت ويراست : ‏‫[وی‍راس‍ت‌ ۲].
‏مشخصات نشر : ‏‫ ت‍ه‍ران‌‬‏‫: اطلاع‍ات‌‬‏‫، ۱۳۸۲.‭‬‬‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج‌.‬‬‬‬‬‏‫: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌.‬
‏شابک : ‏‫ ‏‫دوره‬‬:‏ ‫‬‭978-964-423-150-6‬‬‬‬ ؛ ‏‫دوره‬، چاپ بیست و ششم‬‬‬‏‫‏‭978-964-423-217-6 :‬ ؛ دوره، چاپ بیست و هفتم‬‬‏‫: ‭‬978-964-423-150-6‬ ؛ ‏‫ج.۱‬‏‫‫‬‭978-964-423-218-3 :‬‬‬ ؛ ‏‫‏۵۰۰۰۰ ریال (ج.۱،چاپ نوزدهم)‮‬ ؛ ‏‫‏۲۵۰۰۰ ریال‬‬‮‬‏‫: چاپ بیستم‬‏‫‏‭ 964-423-218-6 :‬ ؛ ‏‫۲۶۰۰۰ ریال ( ج.۱، چاپ بیست و یکم)‬ ؛ ‏‫‏ ۶۰۰۰۰ ریال‬‮‬‏‫: ج.۱، چاپ بیست و دوم‬‬‏‫‏‭ 978-964-423-151-3 :‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ ریال‬‏‫: ج. ۱، چاپ بیست و سوم‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-423-218-3 :‏‬ ؛ ‏‫ ۶۰۰۰۰ ریال ( ج.۱، چاپ بیست و پنجم)‬‬ ؛ ‏‫ج.۱، چاپ بیست و ششم‬‬‬‏‫‏‭978-964-423-218-3 :‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ بیست و هفتم)‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ بیست و نهم)‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ریال (ج. ۱، چاپ سی‌ام)‬ ؛ ‏‫۱۲۵۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سی و یکم)‬ ؛ ‏‫۲۲۵۰۰۰ ریال(ج.۱،چاپ سی و دوم)‬ ؛ ‏‫ ‏‫ج.۲‬‏‫‏‭ 978-964-423-217-6 :‬ ؛ ‏‫‏‏‏‏‏‏۵۰۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ نوزدهم)‬ ؛ ‏‫‏‏‏‏۲۵۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ بیستم)‬ ؛ ‏‫‏۶۰۰۰۰ ریال‬‬‮‬: ج.۲، چاپ بیست و دوم‬‬‏‫‏‭ 978-964-423-152-0 :‬ ؛ ‏‫‏۳۵۰۰۰ ریال‮‬‏‫: ج.۲ ٬ چاپ بیست و سوم‬‏‫‏‭ 978-964-423-219-0 :‬ ؛ ‏‫‏‏۶۰۰۰۰ ریال‮‬ (ج.۲، چاپ بیست و چهارم)‮‬ ؛ ‏‫ ۶۰۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ بیست و پنجم)‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال (ج.۲ ٬ چاپ بیست و ششم)‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ بیست و هفتم)‬‬ ؛ ۳۵۰۰۰ ریال (ج۲، چاپ بیست و نهم) ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ریال (ج. ۲، چاپ سی‌ام)‬ ؛ ‏‫۱۲۵۰۰۰ ریال(ج.۲،چاپ سی و یکم)‬ ؛ ‏‫۲۲۵۰۰۰ ریال(ج.۲،چاپ سی و دوم)‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰۰ ریال(ج.۱،چاپ سی و سوم)‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰۰ ریال(ج.۲،چاپ سی و سوم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : ‏ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ج‍ل‍د دوم‌ ک‍ت‍اب‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ش‍ه‍ب‍ازی‌ است.
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ چهارم: بهار ۱۳۷۱).
‏يادداشت : ‏‫ج‌.۱ و ۲ (چ‍اپ‌ هجدهم‌ تا بیستم: ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ بیستم: ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ‏‫ج.۱و ۲ (چاپ بیست و یکم تا بیست و چهارم: ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج.۱ و ۲ (چاپ بیست و پنجم: ۱۳۸۷) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۱ و ۲(چاپ بیست و ششم و بیست و هفتم: ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ‏‫ج.۱ و ۲ (چاپ بیست و هشتم) (فیپا).
‏يادداشت : ‏‫ج.۱و ۲ (چاپ بیست و نهم: ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۱ و ۲ (چاپ سی‌ام: ۱۳۹۱).‬
‏يادداشت : ج.۱ و ۲ (چاپ سی و یکم: ۱۳۹۱).
‏يادداشت : ج.۱ و ۲(چاپ سی و دوم: ۱۳۹۳) .
‏يادداشت : ج.۱ و ۲(چاپ سی و سوم : ۱۳۹۵).
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌.۱. خ‍اطرات‌ ارت‍ش‍ب‍د س‍اب‍ق‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ردوس‍ت‌.- ج‌. ۲. ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌.
‏موضوع : ف‍ردوس‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌‏‫، ‎۱۲۹۶‬ - ‬‎۱۳۶۷‬.-- خاطرات
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷
‏شناسه افزوده : ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۴ -، ویراستار
‏شناسه افزوده : موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
‏شناسه افزوده : موسسه اطلاعات
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۴۸۶‭‬ ‭/ف۴۲آ۳ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‬‭۹۵۵/۰۸۲۰۹۲‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م۸۲-۶۴۱۶‬
 
   آدرس ثابت  ظه‍ور و س‍ق‍وط س‍ل‍طن‍ت‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۵۹۴ ‬
‪ ۶۳-۵۵۹۴ ‬
۲
۲
۱۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۲۴۲ ‬
‪ ۶۳-۶۲۴۲ ‬
۱
۳
۱۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۸۵۷ ‬
‪ ۶۳-۱۹۸۵۷ ‬
۱
۱
۱۷
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۸۵۸ ‬
‪ ۶۳-۱۹۸۵۸ ‬
۲
۱
۱۷
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۹۷۷۹ ‬
‪ ۶۳-۵۹۷۷۹ ‬
۱
۵
۲۰
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۹۷۸۰ ‬
‪ ۶۳-۵۹۷۸۰ ‬
۲
۵
۲۰
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۴۷۵۷ ‬
‪ ۶۳-۶۴۷۵۷ ‬
۲
۶
۱۹
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۶۴۱۳ ‬
‪ ۶۳-۴۵۰۰۶ ‬
۱
۶
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۷۰۲۹ ‬
‪ ۶۳-۱۵۷۸۹ ‬
۲
۷
۲۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۷۸۵۸ ‬
‪ ۶۳-۶۶۴۹۰ ‬
۱
۷
۱۳۸۶
۲۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۸۸۹۶ ‬
‪ ۶۳-۶۷۸۸۱ ‬
۲
۸
۱۳۸۶
۲۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۶۸۵۵ ‬
‪ ۶۳-۷۵۲۲۳ ‬
۱
۲۴
۱۳۸۶
۲۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۶۸۵۶ ‬
‪ ۶۳-۷۵۲۲۶ ‬
۲
۹
۱۳۸۶
۲۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۹۶۰۱ ‬
‪ ۶۳-۱۱۶۹۱۶ ‬
۲
۸۰
۱۳۸۸
۲۸
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۳۹۲۷ ‬
‪ DSR۱۴۸۶/ف۴۲آ۳ ‬
۲
۴۰
۱۳۹۱
۳۱
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۳۹۴۷ ‬
‪ DSR۱۴۸۶/ف۴۲آ۳۱۳۸۲ ‬
۱
۹
۱۳۹۱
۳۱
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۱۱ ‬
‪ DSR۱۴۸۶/ف۴۲ آ۳ ۱۳۸۷ ‬
۱
۵۲
۱۳۸۷
۲۷
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۱۲ ‬
‪ DSR۱۴۸۶/ف۴۲ آ۳ ۱۳۸۷ ‬
۲
۵۳
۱۳۸۷
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۹۷۹۳ ‬
‪ ۱۸۱۷۲۹ ‬
۱
۲۸
۱۳۷۰
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۹۷۹۴ ‬
‪ ۱۸۱۷۳۰ ‬
۲
۱۴
۱۳۷۰
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۹۷۹۵ ‬
‪ ۱۸۱۷۳۱ ‬
۲
۲۱
۱۳۷۰
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۲۹۲۲ ‬
‪ ۴۷۰۴۳۰ ‬
۱
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۲۹۲۳ ‬
‪ ۳۱۵۲۰۱ ‬
۱
۳۷
۱۳۸۲
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۳۰۲۳ ‬
‪ ۴۵۸۸۲۰ ‬
۲
۳
۱۳۸۲
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۱۹۳۵۲ ‬
‪ ۵۹۳۰۴۴ ‬
۱
۲۷
۱۳۸۲
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۹۳۵۳ ‬
‪ ۴۵۸۸۶۱ ‬
۱
۲
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۱۹۳۵۴ ‬
‪ ۵۸۵۶۳۴ ‬
۲
۱۲
۱۳۸۲
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۹۳۵۵ ‬
‪ ۴۵۸۸۸۳ ‬
۲
۴
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۲۸۶۵۳ ‬
‪ ۲۱۲۳۳۰۶ ‬
۱
۱۴
۱۳۸۳
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۲۸۶۵۵ ‬
‪ ۵۸۹۱۷۵ ‬
۲
۱۳
۱۳۸۳
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۲۷۳۸ ‬
‪ ۵۹۳۴۷۶ ‬
۱
۳۰
۱۳۸۴
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۲۷۴۰ ‬
‪ ۵۹۱۳۴۲ ‬
۲
۱۶
۱۳۸۴
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۸۱۳۸۹ ‬
‪ ۲۳۹۵۵۲ ‬
۲
۲۷
۱۳۸۵
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۸۱۳۹۰ ‬
‪ ۲۵۶۲۹۵ ‬
۲
۳۱
۱۳۸۵
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۸۷۹۰۴ ‬
‪ ۶۹۷۶۲۲ ‬
۱
۲۶
۱۳۸۵
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۸۷۹۰۵ ‬
‪ ۶۹۷۶۲۱ ‬
۲۷
۱۳۸۵
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۸۹۶۹۴ ‬
‪ ۸۲۲۱۳۶ ‬
۱
۴۵
۱۳۸۵
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۸۹۶۹۵ ‬
‪ ۸۲۲۱۳۵ ‬
۱
۴۴
۱۳۸۵
۱۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۴۳۱۳ ‬
‪ ۱۴۸۴۸۲۴ ‬
۱
۸۳
۱۳۷۰
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۳۳۱۱۴ ‬
‪ ۱۰۱-۳۳۲۳۷ ‬
۱
۱۰
۱۳۸۵
۱۹
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۳۳۱۱۶ ‬
‪ ۱۰۱-۳۱۷۰۴ ‬
۲
۵۵
۱۳۸۵
۱۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۴۹۱۶۶ ‬
‪ ۱۴۴۵۱۵۸ ‬
۲
۸۷
۱۳۷۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۵۳۸۰ ‬
‪ ۶۱۷۱۴۵ ‬
۱۱
۱۳۸۶
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۵۳۸۱ ‬
‪ ۶۲۶۲۸۹ ‬
۱
۱۲
۱۳۸۶
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۵۱۴۰ ‬
‪ ۷۹۵۷۸۲ ‬
۱
۲۰
۱۳۸۶
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۸۷۱۵ ‬
‪ ۶۶۴۹۵۳ ‬
۲
۲۰
۱۳۸۶
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۸۷۱۶ ‬
‪ ۶۶۴۹۵۲ ‬
۲
۱۵
۱۳۸۶
۲۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۸۵۷۷۱ ‬
‪ ۱۱۰۱۸۱۳ ‬
۱
۳۱
۱۳۸۹
۲۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۸۵۷۷۲ ‬
‪ ۱۴۸۴۵۴۷ ‬
۱
۳۳
۱۳۸۹
۲۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۸۵۷۷۳ ‬
‪ ۱۰۵۹۱۰۱ ‬
۳
۳۰
۱۳۸۹
۲۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۵۸۶۲ ‬
‪ ۷۰۱۳۴۹ ‬
۲
۳۰
۱۳۸۶
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۵۸۶۳ ‬
‪ ۷۰۱۳۴۸ ‬
۲
۳۳
۱۳۸۶
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۹۰۰۰ ‬
‪ ۷۰۸۴۲۵ ‬
۲
۳۲
۱۳۸۷
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۱۰۰۱ ‬
‪ ۷۰۸۴۲۴ ‬
۲
۳۴
۱۳۸۷
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۱۰۲۲ ‬
‪ ۶۹۵۹۴۳ ‬
۱
۳۶
۱۳۸۷
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۱۰۲۳ ‬
‪ ۶۹۵۹۴۲ ‬
۱
۳۵
۱۳۸۷
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۴۳۶۷۵ ‬
‪ ۹۲۲۴۶۴ ‬
۲
۱۸
۱۳۸۶
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۴۳۶۷۶ ‬
‪ ۹۷۹۵۸۱ ‬
۲
۱۹
۱۳۸۶
۲۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۴۳۸۱۱ ‬
‪ ۱۱۵۲۹۸۲ ‬
۱
۳۸
۱۳۸۶
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۴۳۸۱۲ ‬
‪ ۹۳۲۷۰۲ ‬
۱
۴۰
۱۳۸۶
۲۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۵۵۱۷۵ ‬
‪ ۱۱۲۹۴۷۳ ‬
۱
۱۸
۱۳۸۶
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۵۱۷۶ ‬
‪ ۹۹۱۵۹۴ ‬
۱
۲۹
۱۳۸۶
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۸۱۷۶۰ ‬
‪ ۸۶۱۲۱۹ ‬
۲
۳۶
۱۳۸۶
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۸۱۷۶۱ ‬
‪ ۸۵۷۶۴۲ ‬
۲
۳۵
۱۳۸۶
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۱۰۴۲ ‬
‪ ۸۶۶۰۳۷ ‬
۲
۲۵
۱۳۸۷
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۱۰۴۳ ‬
‪ ۸۵۵۴۲۲ ‬
۲
۲۴
۱۳۸۷
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۳۶۸۴۰ ‬
‪ ۷۳۹۰۲۱ ‬
۱
۵۰
۱۳۸۷
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۳۶۸۴۱ ‬
‪ ۷۳۹۰۲۲ ‬
۱
۵۱
۱۳۸۷
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۱۵۴۹ ‬
‪ ۷۶۲۶۵۵ ‬
۲
۲۲
۱۳۸۷
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۱۵۵۰ ‬
‪ ۷۶۲۶۵۶ ‬
۲
۲۳
۱۳۸۷
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۱۵۵۷ ‬
‪ ۷۶۴۵۰۶ ‬
۱
۱۵
۱۳۸۷
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۱۵۵۸ ‬
‪ ۷۶۴۵۰۵ ‬
۱
۱۶
۱۳۸۷
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۲۵۲۳۰ ‬
‪ ۹۲۴۹۵۰ ‬
۱
۴۲
۱۳۷۱
۴
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۸۷۰۰۸۷// ‬
‪ ‬
۲
۲۸
۱۳۸۸
۲۸
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۸۷۰۰۸۸// ‬
‪ ‬
۲
۲۹
۱۳۸۸
۲۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۱۳۲۱۹ ‬
‪ ۶۳۷۲۶۱ ‬
۲
۱۷
۱۳۸۵
۲۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۳۳۸۴۹ ‬
‪ ۱۱۶۱۵۹۴ ‬
۱
۴۹
۱۳۹۱
۳۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۳۳۸۵۰ ‬
‪ ۱۱۶۱۵۹۳ ‬
۱
۳۹
۱۳۹۱
۳۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۳۳۹۲۵ ‬
‪ ۱۱۶۱۵۹۱ ‬
۲
۳۹
۱۳۹۱
۳۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۳۳۹۲۶ ‬
‪ ۱۱۶۱۵۹۲ ‬
۲
۳۸
۱۳۹۱
۳۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۲۹۴۳۷ ‬
‪ ۱۵۶۹۴۶۰ ‬
۲
۴۴
۱۳۹۳
۳۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۲۹۴۳۸ ‬
‪ ۱۵۶۹۴۶۱ ‬
۲
۴۳
۱۳۹۳
۳۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۲۴۳۹۲۹۸ ‬
‪ ‭DSR۱۴۸۶/ف۴۲آ۳۱۳۸۲‬ ‬
۱
۲۱
۱۳۹۳
۳۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۳۹۲۹۹ ‬
‪ ۱۵۴۲۳۸۸ ‬
۱
۲۲
۱۳۹۳
۳۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۱۷۶۱۸ ‬
‪ ۱۶۰۰۸۳۶ ‬
۲
۷۵
۱۳۷۸
۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۵۳۴۹ ‬
‪ ۱۶۵۹۳۶۸ ‬
۱
۴۷
۱۳۹۳
۳۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۸۱۹۳۳ ‬
‪ ۱۷۳۱۵۸۸ ‬
۱
۱۱
۱۳۹۵
۳۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۸۱۹۳۴ ‬
‪ ۱۷۳۱۵۸۷ ‬
۲
۴۱
۱۳۹۵
۳۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۱۵۶۲۲ ‬
‪ ۱۷۶۷۹۷۵ ‬
۱
۶۰
۱۳۷۱
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh