اس‍ت‍ف‍ت‍اآت‌ از م‍ح‍ض‍ر م‍رج‍ع‌ ت‍ق‍ل‍ی‍د ج‍ه‍ان‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ زع‍ی‍م‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍ت‍ف‍ت‍اآت‌ از م‍ح‍ض‍ر م‍رج‍ع‌ ت‍ق‍ل‍ی‍د ج‍ه‍ان‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ زع‍ی‍م‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌)
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌، - ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌.ن‍م‍ون‍ه‌؛ ۱۲‎ x‬۱۷س‌م‌
‏شابک : ‎964-470-037-6‬۱۱۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۱)
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Emam khomeini's awards‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: اس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌).
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: اس‍ت‍ف‍ض‍ائ‍ات‌.
‏عنوان روی جلد : اس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌).
‏عنوان دیگر : اس‍ت‍ف‍ض‍ائ‍ات‌.
‏عنوان دیگر : اس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)
‏موضوع : ف‍ت‍واه‍ای‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۱۸۳/۹‭/خ‌۸‮ال‍ف‌‬۴۷ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۴۳۹۴
 
   آدرس ثابت  اس‍ت‍ف‍ت‍اآت‌ از م‍ح‍ض‍ر م‍رج‍ع‌ ت‍ق‍ل‍ی‍د ج‍ه‍ان‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ زع‍ی‍م‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۸۲۹۶ ‬
‪ ۱۴۷۷۲۷ ‬
۱
۳
۱۳۶۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۰۷۰۳ ‬
‪ ۲۱۶۸۹۷۳ ‬
۲
۲
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۳۲۸۲ ‬
‪ ۱۴۷۷۲۵ ‬
۲
۳
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۳۲۸۳ ‬
‪ ۱۴۷۷۲۶ ‬
۲
۴
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۸۳۵۸۸ ‬
‪ ۵۴۳۸۹۷ ‬
۲
۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۳۳۷۶۸ ‬
‪ ۱۷۸۷۳۳۴ ‬
۱
۲
۱۳۸۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۳۷۶۹ ‬
‪ ۴۷۱۹۸۴ ‬
۱
۱
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۵۴۲۹۱ ‬
‪ ۵۴۵۰۰۶ ‬
۳
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh