ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ق‌۴۰
‏عنوان قراردادی : [ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌]
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌/ [ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌ ف‍ی‍ض‌الاس‍لام‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ف‍ق‍ی‍ه‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۶
‏شابک : ‎964-6649-48-3‬(دوره‌) ؛ -‎964-6649‬(ج‌.۱) ؛ ‎964-6649-43-2‬(ج‌.۲) ؛ ‎964-6649-44-0‬(ج‌.۳) ؛ ‎964-6649-45-9‬(ج‌.۴) ؛ ‎964-6649-46-7‬(ج‌.۵) ؛ ‎964-6649-47-5‬(ج‌.۶)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌: خ‍طب‍ه‌ه‍ا - ن‍ام‍ه‌ه‍ا - س‍خ‍ن‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌.
‏عنوان دیگر : ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌: خ‍طب‍ه‌ه‍ا - ن‍ام‍ه‌ه‍ا - س‍خ‍ن‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌.
‏عنوان دیگر : ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌: خ‍طب‍ه‌ه‍ا، ن‍ام‍ه‌ه‍او س‍خ‍ن‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
‏عنوان دیگر : ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ف‍ارس‌ - ع‍رب‍ی‌
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- خ‍طب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ف‍ی‍ض‌الاس‍لام‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌، ۱۳۶۴ - ۱۲۸۳، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۳۸ /۰۴۱
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵‭ن‌/ت‌ ف‌ ش‌۱۳۸۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۱۵۳۶
 
   آدرس ثابت  ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۷۹۲۰۸ ‬
‪ ۵۲۹۶۶۳ ‬
۶
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۵۶۸۱۰ ‬
‪ ۲۰۶۱۸۶۸ ‬
۶
۳
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۵۶۸۱۱ ‬
‪ ۳۳۳۵۳۸ ‬
۶
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۲۹۵۰۹ ‬
‪ ۱۴۸۴۰۰۴ ‬
۶
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۵۵۳۶۷ ‬
‪ ۱۱۶۲۲۰۴ ‬
۸
۱۳۸۷
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۵۵۳۶۸ ‬
‪ ۱۴۴۲۹۷۸ ‬
۹
۸۷
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh