م‍اج‍راه‍ای‌ ه‍اش‍م‌ آغ‍اج‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍اج‍راه‍ای‌ ه‍اش‍م‌ آغ‍اج‍ری‌/ روح‌ال‍ل‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۱۳۷ ص‌؛ ۵/۱۱‎ x‬۲۰س‌م‌
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌؛ ۱۹۱. ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌۱)
‏شابک : ‎964-7357-68-0‬۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Rohollah hoseinian: majarahay hashem Aghajare‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۲۰۰۰۰ :۱۳۸۱ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۵۰۰۰ :۱۳۸۱ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۵۰۰۰ :۱۳۸۱ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۵۰۰۰ :۱۳۸۱ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۵۰۰۰ :۱۳۸۱ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۵۰۰۰ :۱۳۸۱ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: ۱۳۸۱؛ ۵۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: ۵۰۰۰ :۱۳۸۱ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۵۰۰۰ :۱۳۸۱ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۲۷] - ۱۳۰؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : آغ‍اج‍ری‌، ه‍اش‍م‌، ۱۳۳۶ - -- م‍ح‍اک‍م‍ه‌ه‍ا، دع‍اوی‌ و غ‍ی‍ره‌
‏موضوع : دی‍ن‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : م‍ح‍اک‍م‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
‏شناسه افزوده : م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۶۷۰/آ۶‭ح‌۵ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۷۹۵۱
 
   آدرس ثابت  م‍اج‍راه‍ای‌ ه‍اش‍م‌ آغ‍اج‍ری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۳۵۲۹ ‬
‪ ۶۳-۸۱۷۶۱ ‬
۸
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۱۲۷۱ ‬
‪ DSR۱۶۷۰/آ۶ ح۵ ۱۳۸۱ ‬
۲۰
۱۳۸۱
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۳۵۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۸۲۰۲ ‬
۱۹
۱۳۸۱
۴
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۴۲۸۲ ‬
‪ ‬
۳۰
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۳۶۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۳۶۸ ‬
۲۱
۱۳۸۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۴۹۳۷۴ ‬
‪ ۵۲۶۲۸۴ ‬
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۹۳۷۵ ‬
‪ ۳۶۶۸۶۷ ‬
۱۸
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۹۳۷۶ ‬
‪ ۳۰۹۷۶۱ ‬
۱۵
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۹۳۷۷ ‬
‪ ۴۹۷۶۷۸ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۳۰۲۸ ‬
‪ ۳۰۹۷۶۵ ‬
۱۴
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۵۳۰۲۹ ‬
‪ ۵۲۶۲۸۲ ‬
۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۴۹۳۶ ‬
‪ ۳۰۹۷۶۲ ‬
۱۱
۱۳۸۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۵۷۱۴۴ ‬
‪ ۵۲۶۲۸۰ ‬
۲
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۷۱۴۵ ‬
‪ ۳۰۹۷۶۴ ‬
۱۳
۱۳۸۱
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۴۲۶۰ ‬
‪ ۳۰۹۷۶۰ ‬
۱۶
۱۳۸۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۶۴۲۶۱ ‬
‪ ۵۲۶۲۷۹ ‬
۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۶۴۲۶۲ ‬
‪ ۵۲۶۲۸۵ ‬
۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۴۲۶۳ ‬
‪ ۳۰۹۷۶۳ ‬
۱۲
۱۳۸۱
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۷۲۲۵۰ ‬
‪ ۵۲۶۲۸۳ ‬
۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۲۲۵۱ ‬
‪ ۳۰۹۷۵۹ ‬
۱۰
۱۳۸۱
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۲۴۱۸ ‬
‪ ۳۰۹۹۷۱ ‬
۱۷
۱۳۸۱
۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh