ف‍ره‍ن‍گ‌ ری‍ش‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍س‍ن‌دوس‍ت‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۴۶ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ری‍ش‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌دوس‍ت‌؛ زی‍ر ن‍ظر ب‍ه‍م‍ن‌ س‍رک‍ارات‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه نشر آثار‏‫، ۱۳۸۱ -‏ ۱۳۹۳.‬
‏فروست : ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌‏‫؛ ۲۷‬‏‫، ۱۳۰‬.‬
‏شابک : ‏‫۲۰۰۰۰۰۰ ریال‬ : ‏‫دوره‬‏‫ : ‏‫‭978-600-6143-55-2‬‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ری‍ال‌‬ : ج.۱‏‫ : ‏‫‭964-7531-28-1‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۲‬‏‫ ‏‫‬‭978-600-6143-56-9 :‬ ؛ ‏‫ج.۳‬‏‫ ‏‫‬‭978-600-6143-57-6 :‬ ؛ ‏‫ج.۴‬‏‫ ‏‫‬‭978-600-6143-58-3 :‬ ؛ ‏‫ج.۵‬‏‫ ‏‫‬‭978-600-6143-59-0 :‬
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...‎Moahmmad Hassandoust. An entymological dictionary of‬
‏يادداشت : ج.۲ - ۵ (چاپ اول: ۱۳۹۳) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۱(چاپ دوم: ۱۳۹۳)(فیپا).
‏مندرجات : ج‌.۱. آ - ت‌.- ج.۲. پ - د.- ج.۳. ر - ق.- ج.۴. ک - ی.- ج.۵. فهرست.
‏موضوع : فارسی -- ریشه‌شناسی
‏موضوع : زبان‌شناسی -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی
‏موضوع : فارسی -- واژه‌ها و ترکیبات خارجی
‏شناسه افزوده : س‍رک‍ارات‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌،‏‫ ‏‫۱۳۱۶ -‏ ‏
‏شناسه افزوده : فرهنگستان زبان و ادب فارسی. گروه نشر آثار
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۲۹۲۱‏‫‭/ح‌۵ف‌۴ ۱۳۸۱‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۴‮فا‬۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌۸۱-۳۲۵۳۷‬
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ ری‍ش‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۲۱۳۶۳۹ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۲۱ ‏‫‭/ح‌۵ف‌۴ ۱۳۸۱‬ ‬
۲
۱۵
۱۳۹۳
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۲۷۵۶ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۲۱ ‏‫‭/ح‌۵ف‌۴ ۱۳۸۱‬ ‬
۱
۱۰
۱۳۹۳
۲
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۲۷۶۷ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۲۱ ‏‫‭/ح‌۵ف‌۴ ۱۳۸۱‬ ‬
۳
۱۰
۱۳۹۳
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۷۱۸۱ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۲۱ ‏‫‭/ح‌۵ف‌۴ ۱۳۸۱‬ ‬
۴
۱۰
۱۳۹۳
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۹۴۱۹ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۲۱ ‏‫‭/ح‌۵ف‌۴ ۱۳۸۱‬ ‬
۵
۱۰
۱۳۹۳
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۲۴۲۷ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۲۱ ‏‫‭/ح‌۵ف‌۴ ۱۳۸۱‬ ‬
۲
۱۰
۱۳۹۳
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۴۷ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۴۷ ‬
۱
۴
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۷ ‬
۱
۵
۱۳۸۳
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۱۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۱۶ ‬
۱
۷
۱۳۸۳
۱
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۷۴۶۱۳۲ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۲۱ ‏‫‭/ح‌۵ف‌۴ ۱۳۸۱‬ ‬
۱
۳
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۶۱۳۳ ‬
‪ ۵۸۷۸۰۳ ‬
۱
۲
۱۳۸۳
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۷۷۲۳۴۲ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۲۱ ‏‫‭/ح‌۵ف‌۴ ۱۳۸۱‬ ‬
۱
۱
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۵۸۶۳۳ ‬
‪ ۲۰۸۰۴۲۸ ‬
۲
۲
۱۳۹۳
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۶۱۲۰۴۹ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۲۱ ‏‫‭/ح‌۵ف‌۴ ۱۳۸۱‬ ‬
۱
۶
۱۳۹۳
۲
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۶۱۲۰۵۰ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۲۱ ‏‫‭/ح‌۵ف‌۴ ۱۳۸۱‬ ‬
۲
۱
۱۳۹۳
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۱۲۰۵۱ ‬
‪ ۱۷۱۳۴۱۱ ‬
۵
۱
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۱۲۰۵۲ ‬
‪ ۱۷۱۳۴۱۳ ‬
۳
۱
۱۳۹۳
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۶۱۲۰۵۳ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۲۱ ‏‫‭/ح‌۵ف‌۴ ۱۳۸۱‬ ‬
۳
۲
۱۳۹۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۶۱۲۰۵۴ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۲۱ ‏‫‭/ح‌۵ف‌۴ ۱۳۸۱‬ ‬
۴
۱
۱۳۹۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۱۲۰۵۵ ‬
‪ ۱۷۱۳۴۱۲ ‬
۴
۲
۱۳۹۳
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۶۱۲۱۳۹ ‬
‪ ‏‫‬‭PIR۲۹۲۱ ‏‫‭/ح‌۵ف‌۴ ۱۳۸۱‬ ‬
۵
۲
۱۳۹۴
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh