<ال‍ب‍ش‍ائ‍ر = ب‍ش‍ائ‍ر>و ال‍غ‍ف‍ران‌ ف‍ی‍م‍ا ی‍خ‍ص‌ ل‍ی‍ل‍ه‌ ال‍ن‍ص‍ف‌ م‍ن‌ ش‍ع‍ب‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، - ۱۳۱۲
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ب‍ش‍ائ‍ر و ال‍غ‍ف‍ران‌ ف‍ی‍م‍ا ی‍خ‍ص‌ ل‍ی‍ل‍ه‌ ال‍ن‍ص‍ف‌ م‍ن‌ ش‍ع‍ب‍ان‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ع‍ب‍اس‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ال‍ک‍اش‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌، ۱۴۲۳ق‌. = ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۱۲۸، ه‍ -
‏فروست : (ب‍ن‍ی‍اد م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌۱۳۵)
‏شابک : ‎964-7777-29-9‬ ؛ ‎964-7777-29-9‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏موضوع : دع‍اه‍ا
‏موضوع : دع‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ش‍ع‍ب‍ان‌
‏موضوع : ن‍م‍ازه‍ای‌ م‍س‍ت‍ح‍ب‍ی‌
‏موضوع : زی‍ارت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ب‍ن‍ی‍اد م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۶۷/۸‭/ح‌۵۷ب‌۵
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۶۵۵۰
 
   آدرس ثابت  <ال‍ب‍ش‍ائ‍ر = ب‍ش‍ائ‍ر>و ال‍غ‍ف‍ران‌ ف‍ی‍م‍ا ی‍خ‍ص‌ ل‍ی‍ل‍ه‌ ال‍ن‍ص‍ف‌ م‍ن‌ ش‍ع‍ب‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۴۴۱۰۲ ‬
‪ ‭BP۲۶۷/۸ /‮ح‌‬۵۷‮ب‌‬۵‬ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۴۴۱۰۳ ‬
‪ ۵۳۹۵۷۸ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh