<ال‍م‍ج‍ازات‌ = م‍ج‍ازات‌>ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ری‍ف‌ال‍رض‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌، ق‌۴۰۶ - ۳۵۹
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍م‍ج‍ازات‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌/ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ه‍دی‌ ه‍وش‍م‍ن‍د؛ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ال‍ن‍ص‌ م‍ه‍دی‌ ام‍ام‌، ک‍ری‍م‌ اک‍ب‍ری‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دار ال‍ح‍دی‍ث‌، ۱۴۲۲ق‌. = ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۶۰
‏فروست : (دار ال‍ح‍دی‍ث‌۸۱)
‏شابک : ‎964-7489-18-8‬۲۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7489-18-8‬۲۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۴۱] - ۴۶۰؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ -- م‍س‍ای‍ل‌ ادب‍ی‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ -- زب‍ان‌
‏موضوع : م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ق‌. -- اح‍ادی‍ث‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ق‌۴
‏شناسه افزوده : ه‍وش‍م‍ن‍د، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۲ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : ام‍ام‌، م‍ه‍دی‌
‏شناسه افزوده : اک‍ب‍ری‌، ک‍ری‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۱۱۲/۸‭/ش‌۴م‌۳ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۲۶۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۱۵۸۷
 
   آدرس ثابت  <ال‍م‍ج‍ازات‌ = م‍ج‍ازات‌>ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۷۰۸۲ ‬
‪ ۴۰۹۲۲۰ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۷۷۰۸۳ ‬
‪ ۱۵۴۶۳۳۱ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh