م‍ام‍ای‍ی‌ وی‍ل‍ی‍ام‍ز
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ام‍ای‍ی‌ وی‍ل‍ی‍ام‍ز/ [وی‍راس‍ت‍اران‌ اف‌. گ‍اری‌ ک‍ان‍ی‍ن‍گ‍ه‍ام‌... و دی‍گ‍ران‌]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍س‍ری‍ن‌ ب‍زاز ب‍ن‍اب‍ی‌، ن‍ادر ق‍طب‍ی‌؛ وی‍رای‍ش‌ زه‍را ک‍ن‍ی‌؛ زی‍رن‍ظر م‍ح‍م‍درح‍ی‍م‌ اک‍ب‍ر، زه‍را ص‍راف‌، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌ ث‍ق‍ف‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌طب‍ی‍ب‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ،۸۸۴‎xvi‬ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍ب‍لا ب‍ص‍ورت‌ ج‍ل‍دی‌ ن‍ی‍ز م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Williams obstetrics 21 th ed zool‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ م‍ام‍ای‍ی‌ وی‍ل‍ی‍ام‍ز ۲۰۰۱.
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ م‍ام‍ای‍ی‌ وی‍ل‍ی‍ام‍ز ۲۰۰۱.
‏عنوان دیگر : آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ و زای‍م‍ان‌ وی‍ل‍ی‍ام‍ز
‏موضوع : م‍ام‍ای‍ی‌
‏موضوع : آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
‏شناسه افزوده : وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ان‌ وی‍ت‌ری‍چ‌، .۱۹۳۱ - ۱۸۶۶‎Wiliiams, John Whitridge‬آب‍س‍ت‍ن‍ی‌، زای‍م‍ان‌
‏شناسه افزوده : ک‍ان‍ی‍ن‍گ‍ه‍ام‌، گ‍اری‌‎Cunningham, F. Cary‬وی‍راس‍ت‍ار
‏شناسه افزوده : ب‍زاز ب‍ن‍اب‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌، ۱۳۴۶ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ق‍طب‍ی‌، ن‍ادر، ۱۳۴۶ - . م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : اس‍دی‌ ک‍ن‍ی‌، زه‍را، ۱۳۴۲ - ، وی‍راس‍ت‍ار
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭RG۵۲۴‏‫‬‮‭/و۹آ۲۶ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۶۱۸/۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۱۶۹۵
 
   آدرس ثابت  م‍ام‍ای‍ی‌ وی‍ل‍ی‍ام‍ز
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh