دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ص‍اح‍ب‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۲۸۹ - ‏۱۳۵۸.‬
‏عنوان و نام پديدآور : دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ف‍ارس‍ی‌/ ب‍ه‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ص‍اح‍ب‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌‏‫‏‏، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج‌. ( در ۳ م‍ج‍ل‍د)‬: م‍ص‍ور؛ ۳۱×۲۲ س‌م.
‏شابک : ‏‫دوره‌‬‏‫‭‎964-303-044-x:‬‬ ؛ ‏‫‏‏۲۵۰۰۰۰ریال‮‬‬‏‫: ج.۱، چاپ سوم‮‬‬‏‫:‭ ‎964-303-045-8‬‭‭‮‬‬ ؛ ‏‫۳۶۰۰۰۰ ریال( ج.۱ ، چاپ پنجم )‬‮‬‬ ؛ ‏‫‏‏۲۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۲. ب.۱، چاپ دوم‬‏‫:‭ ‎964-303-046-6‬‭‭‮‬‬ ؛ ‏‫ ‏‫‏‏۱۸۰۰۰۰ ریال( ج.۲.ب.۱، چاپ سوم)‮‬‬ ؛ ‏‫ ۲۵۰۰۰ ریال( ج.۲.ب.۱ ، چاپ پنجم )‬‮‬‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰۰ ریال‬‏‫:‏‫ج‌.۲.ب.۲‮‬‬‬‏‫‭‎964-303-013-x:‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰۰ ریال( ج.۲.ب۲، چاپ سوم)‮‬‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌، ۱۳۴۵.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌ و سوم: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : ج.۱( چاپ پنجم : ۱۳۸۷ ) .
‏يادداشت : ج‌. ۲. ب. ۱(چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۰).
‏يادداشت : ‏‫ج.۲.ب.۱ (چاپ پنجم : ۱۳۸۷)‬.
‏يادداشت : ‏‫ج .۱ و۲.ب.۱ (چاپ سوم: ۱۳۸۱)‬.
‏يادداشت : ج.۲.ب.۲ (چاپ دوم: ۱۳۷۴).
‏يادداشت : ‏‫ج.۲. ب۲ (چاپ سوم: ۱۳۸۳).‮‬
‏يادداشت : م‍رج‍ع‌ اص‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر "دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ک‍ل‍م‍ب‍ی‍ا" است .
‏مندرجات : ج‌. ۱. ا - س‌.- ج‌. ۲. ب‌. ۱. ش‌ - ل‌.- ج‌. ۲. ب‌. ۲. م‌ - ی‌.
‏موضوع : دایره‌المعارف‌ها و واژه‌نامه‌ها
‏موضوع : فارسی -- واژه‌نامه‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭AE۳۶‏‫‭‭/م‌۶د۲ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭‭‭۰۳۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۶۸۳۳
 
   آدرس ثابت  دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ف‍ارس‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۳۴۶۵۴ ‬
‪ ‏‫‭‭‭AE۳۶ ‏‫‭‭/م‌۶د۲ ۱۳۸۰ ‬
۱
۱
۴
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۳۴۶۵۵ ‬
‪ ‏‫‭‭‭AE۳۶ ‏‫‭‭/م‌۶د۲ ۱۳۸۰ ‬
۲
۶
۳
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۴۶۵۶ ‬
‪ ۶۳-۱۶۶۴۳۱ ‬
۲
۵۴
۱۳۸۳
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۷۹۱۹ ‬
‪ ۶۳-۱۶۶۴۳۰ ‬
۲
۱۰
۱۳۸۷
۴
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۱۷۹۲۱ ‬
‪ ‏‫‭‭‭AE۳۶ ‏‫‭‭/م‌۶د۲ ۱۳۸۰ ‬
۲
۱۱
۱۳۸۷
۵
قفسه باز
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۶۱۵۵۱ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ‬
۱
۳
۱۳۸۰
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۸۸۵ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ۱۳۸۰ ‬
ش-ل
۱۳
۱۳۸۳
۳
قفسه باز
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۵۳۱ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ‬
م-ي
۱۵
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۵۳۳۷ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ‬
ش-ل
۲
۱۳۸۳
۳
قفسه باز
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۵۳۳۸ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ‬
م-ي
۳
۱۳۸۲
۲
قفسه باز
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۵۳۴۳ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ۱۳۸۰ ‬
۱
۱۰
قفسه باز
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۸۲۵۲ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ۱۳۸۰ ‬
۱
۱۱
۱۳۸۳
۴
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۹۶ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ۱۳۸۰ ‬
۱
۸
۱۳۸۷
۵
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۹۷ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ۱۳۸۰ ‬
۲
۷
۱۳۸۷
۵
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۹۸ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ۱۳۸۰ ‬
۲
۹
۱۳۸۷
۴
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۲۹۱ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ۱۳۸۰ ‬
۱
۱۴
۱۳۸۳
۴
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۲۹۲ ‬
‪ ‬
۲
۱۹
۱۳۸۳
۳
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۲۹۳ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ۱۳۸۰ ‬
۲
۱۹
۱۳۸۳
۴
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۳۸۲۷ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ۱۳۷۴ ‬
۲
۶
۱۳۷۴
۲
قفسه باز
 
ارسال به کتابخانه مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۸۱۵۸ ‬
‪ ‬
۱
۱۰
۱۳۸۷
۵
 
ارسال به کتابخانه مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۸۱۸۵ ‬
‪ ‬
۲
۱۱
۱۳۸۷
۴
 
ارسال به کتابخانه مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۸۱۸۶ ‬
‪ ‬
۳
۱۰
۱۳۸۷
۵
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۲۲۱۷ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ‬
۲
۱۰
 
تالار مرجع - مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۵۴۲ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ۱۳۸۰ ‬
۱
۹
۱۳۸۰
۲
 
تالار مرجع - مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۵۴۳ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ۱۳۸۰ ‬
۲
۸
۱۳۸۰
۲
 
تالار مرجع - مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۵۴۴ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ‬
۲
۱۱
۱۳۸۰
۲
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۹۰۰۲ ‬
‪ ۹۰۰۰-۹۰۰۲ ‬
۲
۲۰
۱۳۸۷
۴
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۱۱۷ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ۱۳۸۷ ‬
۲
۲۰
۱۳۸۷
۵
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۱۵۲ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ۱۳۸۷ ‬
۱
۳۱
۱۳۸۷
۵
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۱۵۳ ‬
‪ AE۳۶ /م۶د۲ ۱۳۸۷ ‬
۲
۳۰
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۸۵۷ ‬
‪ ۶۲۵۳۳۷ ‬
۱
۶
۱۳۴۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۵۴۱۸ ‬
‪ ۶۲۵۳۴۰ ‬
۲
۵
۱۳۵۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۶۵۴۱۹ ‬
‪ ۱۵۳۱۵۳۳ ‬
۲
۳
۱۳۵۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۳۳۶۸۶ ‬
‪ ۱۴۰۶۷۲۲ ‬
۲
۵
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۳۳۶۸۷ ‬
‪ ۷۲۴۰۶۳ ‬
۱۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۳۶۸۸ ‬
‪ ۳۲۵۷۷۱ ‬
۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۵۸۲۵ ‬
‪ ۳۲۵۷۷۰ ‬
۲
۸
۱۳۷۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۳۵۸۲۶ ‬
‪ ۱۵۶۵۹۹۶ ‬
۲
۳
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۸۵۵۵۶ ‬
‪ ۶۲۵۳۳۹ ‬
۲
۶
۱۳۵۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۸۰۳۳۰ ‬
‪ ۱۵۶۵۹۹۸ ‬
۱
۷
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۹۵۴۳۷ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۹۶ ‬
۱
۲۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۹۵۴۳۸ ‬
‪ ۶۲۵۳۳۸ ‬
۱
۵
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۹۵۸۰۱ ‬
‪ ۷۲۴۰۶۲ ‬
۱۴
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۹۵۸۰۲ ‬
‪ ۱۵۶۵۹۹۷ ‬
۲
۴
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۵۵۱۲۶ ‬
‪ ۷۲۴۰۶۱ ‬
۱۳
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۵۱۲۹ ‬
‪ ۹۳۳ ‬
۲
۱۹
۱۳۸۰
۳
 
تالار علوم انسانی
‪ ۶۵۵۱۳۱ ‬
‪ ‏‫‭‭‭AE۳۶ ‏‫‭‭/م‌۶د۲ ۱۳۸۰ ‬
۲
۲۵
۱۳۸۱
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۲۰۹۳ ‬
‪ ۱۵۳۱۵۳۵ ‬
۱
۴
۱۳۸۳
۴
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۰۲۰۹۴ ‬
‪ ‏‫‭‭‭AE۳۶ ‏‫‭‭/م‌۶د۲ ۱۳۸۰ ‬
۲
۲
۱۳۸۳
۴
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۲۰۹۵ ‬
‪ ۱۴۰۶۶۹۹ ‬
۲
۱
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۲۰۹۶ ‬
‪ ۱۵۳۱۵۳۶ ‬
۲
۲
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۰۲۰۹۷ ‬
‪ ۷۲۴۰۶۴ ‬
۲
۱
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۴۹۵ ‬
‪ ۷۴۲۱۰۳ ‬
۲
۴
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۷۴۹۶ ‬
‪ ۷۳۱۷۱۲ ‬
۲
۱۲
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۹۳۲۴ ‬
‪ ۷۵۷۱۴۲ ‬
۱
۱۱
۱۳۸۷
۵
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۶۷۹۳۲۵ ‬
‪ ‏‫‭‭‭AE۳۶ ‏‫‭‭/م‌۶د۲ ۱۳۸۰ ‬
۱
۱۳
۱۳۸۷
۵
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۹۳۲۶ ‬
‪ ۷۵۷۱۴۳ ‬
۲
۱۴
۱۳۸۷
۵
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۶۷۹۳۲۷ ‬
‪ ‏‫‭‭‭AE۳۶ ‏‫‭‭/م‌۶د۲ ۱۳۸۰ ‬
۲
۱۵
۱۳۸۷
۵
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۹۹۶۴۵ ‬
‪ ۸۱۱۹۲۲ ‬
۲
۲۵
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۱۱۳۳۶ ‬
‪ ۶۲۳۶۰۲ ‬
۲
۱۰
۱۳۵۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۲۰۵۴ ‬
‪ ۱۱۵۴۷۹۴ ‬
۱
۱۷
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۹۹۸۱ ‬
‪ ۱۵۳۱۵۳۴ ‬
۲
۱۷
۱۳۸۱
۳
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۲۱۶۹۹۸۲ ‬
‪ ‭AE۳۶ /‮م‌‬۶د۲ ۱۳۸۰‬ ‬
۲
۱۸
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۹۴۷۴ ‬
‪ ۱۳۷۳۷۲۰ ‬
۱
۱۶
۱۳۸۱
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh