س‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍روس‍ک‍ی‌: ع‍روس‍ک‍ه‍ا، غ‍روب‌ در دی‍اری‌ غ‍ری‍ب‌، ق‍ص‍ه‌ م‍اه‌ پ‍ن‍ه‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، - ۱۳۱۷
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍روس‍ک‍ی‌: ع‍روس‍ک‍ه‍ا، غ‍روب‌ در دی‍اری‌ غ‍ری‍ب‌، ق‍ص‍ه‌ م‍اه‌ پ‍ن‍ه‍ان‌/ ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌
‏مشخصات نشر : ۱۳۴۲، [ب‍ی‌ج‍ا: خ‍ی‍ام‌].
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۰۳
‏شابک : ۴۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دی‍گ‍ر: ن‍گ‍اه‌، ۱۳۵۷
‏عنوان دیگر : ع‍روس‍ک‍ه‍ا
‏عنوان دیگر : غ‍روب‌ در دی‍اری‌ غ‍ری‍ب‌
‏عنوان دیگر : ق‍ص‍ه‌ی‌ م‍اه‌ پ‍ن‍ه‍ان‌
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‌ه‍ای‌ ع‍روس‍ک‍ی‌
‏رده بندی کنگره : PIR۷۹۸۰‭/ی‌۶۴آ۱۸ ۱۳۴۲
‏رده بندی دیویی : ۲‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ب‌۹۴۷ب‌ ۱۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۰۷۲۴
 
   آدرس ثابت  س‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍روس‍ک‍ی‌: ع‍روس‍ک‍ه‍ا، غ‍روب‌ در دی‍اری‌ غ‍ری‍ب‌، ق‍ص‍ه‌ م‍اه‌ پ‍ن‍ه‍ان‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh