م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍دی‍د از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ل‍م‍ا و م‍راج‍ع‌ ت‍ق‍ل‍ی‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍م‍ودی‌، سید م‍ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۴۳ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍دی‍د از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ل‍م‍ا و م‍راج‍ع‌ ت‍ق‍ل‍ی‍د/ گ‍ردآورن‍ده‌ م‍ح‍س‍ن‌ م‍ح‍م‍ودی‌.
‏مشخصات نشر : ورام‍ی‍ن‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ص‍اح‍ب‌‌ال‍زم‍ان‌(ع‍ج‌)‏‫، ۱۳۸۳ ‬.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳ ج‌.‬ : مصور، نمونه.
‏شابک : دوره‌:‏ ‫‬‭964-7527-01-2 ؛ ‏‫دوره، چاپ هشتم‬ ‏‫‬‭978-964-7527-00-2 : ؛ ‏‫ج‌.۱‬‏:‏ ‫‬‭964-90056-8-7 ؛ ‏‫۷۰۰۰ ری‍ال‌‬: ج‌.۲‏‫‬‭964-7527-00-4 : ؛ ‏‫ج.۳‬‏‬‏‫:‏ ‫‬‭964-7527-06-3‏‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰ ریال ‬‏‫: ج. ۳، چاپ هشتم‬ ‏‫‬‭978-964-7527-21-7 : ؛ ‏‫۱۴۰۰۰ ریال‭‬‏‫: ج. ۲، چاپ دهم‏‫: ‭978-964-7527-01-9‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال‬‏‬‏‫: ج.۲، چاپ یازدهم‬‏‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-7527-00-2‏‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال (ج.۲ ، چاپ دوازدهم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : ج.۲ (‏‫چاپ دهم: پاییز ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج.۲ (‏‫چاپ یازدهم: بهار ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج. ۳ (چاپ هشتم: بهار ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ دوازدهم : زمستان ۱۳۹۱).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : مسائل مستحدثه
‏موضوع : فتوا‌های شیعه -- قرن ۱۴
‏موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۱۹۸/۵‭‏‫‬‭‭/م۳م۵ ۱۳۸۳‬‏‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۳۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۸۰۹۴
 
   آدرس ثابت  م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍دی‍د از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ل‍م‍ا و م‍راج‍ع‌ ت‍ق‍ل‍ی‍د
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۰۶۲ ‬
‪ ۶۳-۳۰۶۲ ‬
۲
۱
۷
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۱۱۷۱۲ ‬
‪ BP۱۹۸/۵ /م۳م۵ ‬
۲
۲
۸
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۷۱۲ ‬
‪ ۶۳-۱۱۶۲۸۳ ‬
۴۰
۱۳۸۴
۸
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۴۰۱۹۴ ‬
‪ BP۱۹۸/۵ /م۳م۵ ‬
۳
۲
۵
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۰۱۹۴ ‬
‪ ۶۳-۱۱۶۲۸۴ ‬
۳۸
۱۳۸۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۸۱۸۹ ‬
‪ ۶۳-۵۸۱۸۹ ‬
۳
۵
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۸۵۷۱ ‬
‪ ۶۳-۵۸۵۷۱ ‬
۴
۱
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۵۹۳۱ ‬
‪ ۶۳-۷۴۴۷۱ ‬
۲
۱۴
۱۳۸۶
۱۰
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۵۹۳۲ ‬
‪ ۶۳-۷۴۴۷۲ ‬
۳
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۵۹۳۳ ‬
‪ ۶۳-۷۴۴۷۳ ‬
۴
۱۳
۱۳۸۶
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۰۷۱۰ ‬
‪ ۶۳-۷۹۴۵۱ ‬
۳-۴
۱
۱۳۸۶
۲
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۱۷۷۹ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۱۷۷۹ ‬
۱
۶
۱۳۸۴
۱۴
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۱۷۸۰ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۱۷۸۰ ‬
۲
۲۴
۱۳۸۴
۸
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۱۷۸۱ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۱۷۸۱ ‬
۳
۱
۱۳۸۴
۵
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۲۶۰۵ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۲۶۰۵ ‬
۴
۴
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۳۷۶۲ ‬
‪ ۲۶۴۲۱۱ ‬
۲
۱۵
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۵۳۷۶۳ ‬
‪ ۵۷۳۴۲۵ ‬
۲
۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۳۰۵۲ ‬
‪ ۵۰۶۴۴۱ ‬
۲
۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۳۰۵۳ ‬
‪ ۴۱۰۷۲۵ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۸۲۳۹ ‬
‪ ۳۹۹۴۰۸ ‬
۱
۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۱۹۸۲ ‬
‪ ۳۸۸۳۱۲ ‬
۲
۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۷۱۹۸۳ ‬
‪ ۵۴۷۷۲۶ ‬
۲
۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۲۲۸۸ ‬
‪ ۵۰۱۸۱۸ ‬
۳
۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۲۲۸۹ ‬
‪ ۴۱۰۷۲۴ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۳۶۸۶ ‬
‪ ۴۵۵۳۵۷ ‬
۱
۲
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۳۶۸۷ ‬
‪ ۴۸۸۳۰۲ ‬
۱
۳
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۷۶۱۰ ‬
‪ ۳۶۶۰۷۹ ‬
۱
۸
۱۳۸۲
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۵۵۳۰۸ ‬
‪ ۶۶۸۴۸۸ ‬
۳
۱۲
۱۳۸۲
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۵۳۰۹ ‬
‪ ۴۵۵۳۷۲ ‬
۳
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۸۸۹۸ ‬
‪ ۴۸۳۷۲۹ ‬
۲
۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۰۷۲۶۸ ‬
‪ ۶۶۸۷۰۷ ‬
۱
۱۲
۱۳۸۳
۱۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۰۷۲۶۹ ‬
‪ ۱۷۸۶۹۴۱ ‬
۱
۵
۱۳۸۳
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۸۰۶۶ ‬
‪ ۴۸۶۱۴۱ ‬
۳
۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۰۸۰۶۷ ‬
‪ ۵۷۷۷۵۵ ‬
۳
۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۸۰۷۰ ‬
‪ ۴۸۶۱۴۲ ‬
۲
۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۰۸۰۷۱ ‬
‪ ۵۷۷۷۵۰ ‬
۲
۱۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۷۵۸۳ ‬
‪ ۴۴۰۳۵۸ ‬
۱
۱
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۱۷۵۹۰ ‬
‪ ۱۵۶۲۴۸۱ ‬
۴
۱۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۷۵۹۱ ‬
‪ ۲۹۹۲۱۶ ‬
۴
۳
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۰۷۹۹ ‬
‪ ۳۷۰۸۸۰ ‬
۲
۱۱
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۰۸۰۰ ‬
‪ ۳۰۷۹۶۱ ‬
۲
۱۸
۱۳۸۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۳۹۸۹۴ ‬
‪ ۶۳۴۸۴۲ ‬
۳
۳۵
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۹۸۹۵ ‬
‪ ۳۲۰۳۷۲ ‬
۳
۱۱
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۸۴۹۱ ‬
‪ ۶۶۸۵۰۸ ‬
۲
۱۳
۱۳۸۴
۸
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۸۴۹۲ ‬
‪ ۴۸۵۸۵۱ ‬
۲
۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۳۰۷۴ ‬
‪ ۶۱۴۵۶۷ ‬
۱
۱۳
۱۳۸۴
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۰۹۲۳۸ ‬
‪ ۶۴۳۳۳۰ ‬
۳
۳۶
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۹۲۳۹ ‬
‪ ۴۷۴۸۳۰ ‬
۳
۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۷۲۳۹۰ ‬
‪ ۶۰۶۵۸۸ ‬
۲
۲۱
۱۳۸۵
۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۹۷۴۹۳۹ ‬
‪ ۱۷۸۶۹۴۸ ‬
۴
۱۵
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۷۹۶۶۵ ‬
‪ ۶۰۸۷۹۸ ‬
۳
۱۴
۱۳۸۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۹۷۹۶۶۶ ‬
‪ ۱۷۸۶۹۴۹ ‬
۳
۹
۱۳۸۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۷۵۷۰ ‬
‪ ۶۹۰۰۴۶ ‬
۳-۴
۱۰
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۷۵۷۱ ‬
‪ ۶۸۷۸۵۵ ‬
۹
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۶۸۴۴ ‬
‪ ۱۰۰۵۵۷۸ ‬
۵
۱۱
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۱۰۵۰ ‬
‪ ۹۳۵۳۸۷ ‬
۲
۱۹
۱۳۸۸
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۱۰۵۱ ‬
‪ ۹۱۱۵۹۵ ‬
۲
۲۰
۸۸
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۴۱۰۵۲ ‬
‪ ۱۱۲۴۱۸۱ ‬
۳
۱۶
۱۳۸۸
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۴۱۰۵۳ ‬
‪ ۱۴۷۸۱۵۳ ‬
۳
۱۷
۸۸
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۲۸۹۰۱ ‬
‪ ۱۰۹۸۴۷۷ ‬
۲
۱۷
۱۳۸۶
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۲۲۴۷۱ ‬
‪ ۱۵۲۰۷۱۶ ‬
۲
۲۲
۱۳۹۱
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۲۲۴۷۲ ‬
‪ ۱۵۲۰۷۱۷ ‬
۲
۲۳
۱۳۹۱
۱۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh