س‍رگ‍ذش‍ت‌ م‍طب‍وع‍ات‌ ای‍ران‌ روزگ‍ار م‍ح‍م‍دش‍اه‌ و ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍اس‍م‍ی‌، ف‍ری‍د، - ۱۳۴۳
‏عنوان و نام پديدآور : س‍رگ‍ذش‍ت‌ م‍طب‍وع‍ات‌ ای‍ران‌ روزگ‍ار م‍ح‍م‍دش‍اه‌ و ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ری‍د ق‍اس‍م‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌.
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا: ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۲
‏شابک : ‎964-422-153-2‬۱۱۵۰۰۰ری‍ال‌:(دوره‌) ؛ ‎964-422-153-2‬۱۱۵۰۰۰ری‍ال‌:(دوره‌) ؛ ‎964-422-153-2‬۱۱۵۰۰۰ری‍ال‌:(دوره‌) ؛ ‎964-422-153-2‬۱۱۵۰۰۰ری‍ال‌:(دوره‌) ؛ ‎964-422-181-8‬(ج‌.۱) ؛ ‎964-422-182-6‬(ج‌.۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎The story of Iran's Perss‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : م‍طب‍وع‍ات‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌ ۱۳ق‌.
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ق‌. -- م‍طب‍وع‍ات‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : PN۵۴۴۹‭/‮ال‍ف‌‬۹ق‌۱۷
‏رده بندی دیویی : ۰۷۹/۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۵۱۴
 
   آدرس ثابت  س‍رگ‍ذش‍ت‌ م‍طب‍وع‍ات‌ ای‍ران‌ روزگ‍ار م‍ح‍م‍دش‍اه‌ و ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۸۹۷ ‬
‪ PN۵۴۴۹ /الف۹ق۱۷ ‬
۱
۸
۱۳۸۰
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۰۴۱۶ ‬
‪ PN۵۴۴۹ /الف۹ق۱۷ ‬
۱
۱۰
۱۳۸۰
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۰۴۱۷ ‬
‪ PN۵۴۴۹ /الف۹ق۱۷ ‬
۲
۷
۱۳۸۰
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۵۴۵۳ ‬
‪ PN۵۴۴۹ /الف۹ق۱۷ ‬
۲
۹
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۶۳۹ ‬
‪ PN۵۴۴۹ /الف۹ق۱۷ ‬
۱
۴
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۲۴۲۳ ‬
‪ PN۵۴۴۹ /الف۹ق۱۷ ‬
۱
۳
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۲۴۲۴ ‬
‪ PN۵۴۴۹ /الف۹ق۱۷ ‬
۲
۴
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۴۴۹۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۴۴۹۹ ‬
۱
۵
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۴۵۷۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۴۵۷۹ ‬
۲
۵
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۰۳۳۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۰۳۳۴ ‬
۱
۷
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۳۹۳۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۳۹۳۶ ‬
۲
۶
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۶۴۸ ‬
‪ ۹۰۰۰-۶۴۸ ‬
۲
۱۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۳۷۳۲۸ ‬
‪ ۵۳۱۸۴۲ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۳۷۳۲۹ ‬
‪ ۲۴۳۰۱۶ ‬
۱
۱‍
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۳۷۳۳۰ ‬
‪ ۲۴۳۰۱۷ ‬
۲
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۳۷۳۳۱ ‬
‪ ۳۰۸۱۱۴ ‬
۲
۳
۱۳۸۰
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۶۷۸۸۰۵ ‬
‪ PN۵۴۴۹ ‭/‮ال‍ف‌‬۹ق‌۱۷ ‬
۱
۱
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۶۷۸۸۰۶ ‬
‪ PN۵۴۴۹ ‭/‮ال‍ف‌‬۹ق‌۱۷ ‬
۲
۱
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۵۸۰۶۲ ‬
‪ ۶۳-۱۶۱۸۵۸ ‬
۲
۱۰
۱۳۸۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۵۸۰۶۳ ‬
‪ ۶۳-۱۶۱۸۵۷ ‬
۱
۶
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh