ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ در ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۹۰-۱۳۷۸.
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ در ای‍ران‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ ص‍ف‍ا.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ف‍ردوس‌: ن‍ش‍ر ه‍م‍ک‍لاس‍ی‌‏‫‏، ۱۳ - .
‏مشخصات ظاهری : ج.
‏وضعیت فهرست نویسی : کاربرگه‌ کتاب فارسی
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د دوم‌: ۱۳۷۲
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Zabihollah Safa. A history of Iranian titerature of the Islamic era‬.
‏يادداشت : ج. ۳ ، ب. ۱(چاپ دهم: ۱۳۷۲).
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ دوازدهم: ۱۳۷۲)
‏يادداشت : ج. ۳. ب. ۲ (چاپ نهم: ۱۳۷۲)
‏يادداشت : ج. ۴. (چاپ نهم: ۱۳۷۲).
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ منتشر شده اس‍ت‌.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ در ای‍ران‌ و در ق‍ل‍م‍رو زب‍ان‌ پ‍ارس‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : . .-- ج‌. ۲. از م‍ی‍ان‍ه‌ ق‍رن‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍ا آغ‍از ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ه‍ج‍ری‌ .-- ج‌. ۳. از اوای‍ل‌ ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ ه‍ش‍ت‍م‌ ه‍ج‍ری‌ .-- ج‌. ۴. از پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ ه‍ش‍ت‍م‌ ت‍ا اوای‍ل‌ ق‍رن‌ ده‍م‌ ه‍ج‍ری‌. -
‏عنوان دیگر : ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ در ای‍ران‌ و در ق‍ل‍م‍رو زب‍ان‌ پ‍ارس‍ی‌.
‏موضوع : ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR ۳۳۷۴‏‫‭/ص۷ ت۲ ۱۳۰۰ی ‮الف‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮ فا‬۰/۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۴۴۰۰
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ در ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۶۷۵ ‬
‪ ۱۸۸۱۳۲ ‬
۲
۶
۱۳۷۱
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۶۷۷ ‬
‪ ۱۸۸۱۳۴ ‬
۳
۵
۱۳۷۱
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۶۷۹ ‬
‪ ۱۸۸۴ ‬
۳
۲
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۶۸۱ ‬
‪ ۱۸۸۱۳۸ ‬
۴
۲
۱۳۷۱
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۶۸۳ ‬
‪ ۱۸۸۱۳۳ ‬
۵
۵
۱۳۷۱
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۶۸۷ ‬
‪ ۱۸۸۱۴۴ ‬
۵
۴
۱۳۷۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۸۶۱۷ ‬
‪ ۳۸۷۷۶۰ ‬
۳
۱
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۵۸۴۹ ‬
‪ ۳۰۰۶۰۲ ‬
۲
۱
۱۳۷۳
۱۳
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۰۷۳۷۵ ‬
‪ PIR۳۳۷۴ /ص۷ ت۲ ۱۳۰۰ی الف ‬
۱
۱
۱۳۷۲
۱۳
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۰۷۳۷۶ ‬
‪ PIR۳۳۷۴ /ص۷ ت۲ ۱۳۰۰ی الف ‬
۲
۲
۱۳۷۲
۱۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۰۷۳۷۷ ‬
‪ PIR۳۳۷۴ /ص۷ ت۲ ۱۳۰۰ی الف ‬
۳
۳
۱۳۷۲
۱۰
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۰۷۳۷۸ ‬
‪ PIR۳۳۷۴ /ص۷ ت۲ ۱۳۰۰ی الف ‬
۳
۴
۱۳۷۲
۹
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۰۷۳۷۹ ‬
‪ PIR۳۳۷۴ /ص۷ ت۲ ۱۳۰۰ی الف ‬
۴
۱
۱۳۷۲
۹
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۰۷۳۸۰ ‬
‪ PIR۳۳۷۴ /ص۷ ت۲ ۱۳۰۰ی الف ‬
۵
۱
۱۳۷۲
۸
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۰۷۳۸۱ ‬
‪ PIR۳۳۷۴ /ص۷ ت۲ ۱۳۰۰ی الف ‬
۵
۲
۱۳۷۲
۶
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۰۷۳۸۲ ‬
‪ PIR۳۳۷۴ /ص۷ ت۲ ۱۳۰۰ی الف ‬
۵
۳
۱۳۷۲
۳
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh