ع‍روس‌ س‍ف‍ی‍درو و... (ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ری‍ان‌) و پ‍ن‍ج‍اه‌ و چ‍ه‍ار ق‍ص‍ه‌ دی‍گ‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ری‍م‌، ی‍اک‍وب‌ ل‍ودوی‍گ‌ ک‍ارل‌، ۱۸۶۳ - ۱۷۸۵
‎Grimm, Jakob Ludwigk karl‬
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍روس‌ س‍ف‍ی‍درو و... (ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ری‍ان‌) و پ‍ن‍ج‍اه‌ و چ‍ه‍ار ق‍ص‍ه‌ دی‍گ‍ر/ ق‍ص‍ه‌ه‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍م‍ش‍ی‍د ن‍وای‍ی‌، ش‍ع‍ره‍ا و ت‍ران‍ه‌ه‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۲۳
‏شابک : ‎964-351-029-8‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ آل‍م‍ان‍ی‌
‏موضوع : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ری‍ان‌
‏شناسه افزوده : گ‍ری‍م‌، وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ک‍ارل‌، ۱۸۵۹ - ۱۷۸۶، ‎Grimm, Wilhelm karl‬
‏شناسه افزوده : ن‍وای‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د، ۱۳۲۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PZ۳‭/گ‌۴ع‌۴ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۳۹۸[ج‌]/۲۰۹۴۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۷۳۹۶
 
   آدرس ثابت  ع‍روس‌ س‍ف‍ی‍درو و... (ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ری‍ان‌) و پ‍ن‍ج‍اه‌ و چ‍ه‍ار ق‍ص‍ه‌ دی‍گ‍ر
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh