ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ و م‍ع‍طر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ و م‍ع‍طر[Book]/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ از پ‍روی‍ز ب‍اب‍اخ‍ان‍ل‍و... [و دی‍گ‍ران‌].
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا و م‍رات‍ع‌‏‫‏،-۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ج‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا و م‍رات‍ع‌؛ ۲۶۹؛ ۲۷۰؛ ۲۷۶؛ ۳۰۵؛۳۰۶؛۳۰۸؛۳۱۳؛ ۳۱۵؛ ۳۱۷؛۲۵۶؛۲۶۰
‏شابک : ‏‫‏دوره‌: ‏‫‭‫‭‎964-473-049-6‬ ؛ ‏‫‏۳۵۰۰ ریال‏‫‏‏: ج. ۱: ‏‫‭‭9644730402 ؛ ‏‫‏ج.۲: ‏‫‭‎964-473-041-0‬ ؛ ‏‫‏‬ج‌. ۳: ‏‫‭ ‏‫‭‎964-473-053-4‬ ؛ ‏‫‏ج‌. ۴:‏‫‭‎964-473-064-x‬ ؛ ‏‫‏‏‏۷۰۰۰ ریال‏‫‏: ج.۷: ‏‫‭964-473-098-4 ؛ ‏‫‏۷۰۰۰ ریال‏‫‏: ج.۸: ‏‫‭ 964-473-103-4 ؛ ‏‫‏‏۷۰۰۰ ریال‏‫‏: ج. ۹: ‏‫‭9644730496 ؛ ‏‫‏۷۰۰۰ ریال‏‫‏: ج. ۱۰: ‏‫‭9644731166 ؛ ‏‫‏۷۰۰۰ ریال‏‫‏: ج. ۱۱: ‏‫‭9644731220 ؛ ‏‫‏ج‌. ۱۳: ‏‫‭‎964-473-157-3‬ ؛ ‏‫‏ج‌. ۱۴:‏‫‭‎964-473-158-1‬ ؛ ‏‫‏ج‌. ۱۵: ‏‫‭‎964-473-159-x‬ ؛ ‏‫‏۸۰۰۰ ریال‏‫‏: ج. ۱۶: ‏‫‭‎964-473-166-2‬
‏يادداشت : ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ج‍ل‍د س‍وم‌ و چ‍ه‍ارم‌ ع‍ادل‍ی‌ ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌... [و دی‍گ‍ران‌] م‍ی‌ب‍اش‍د.
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ از ج‍ل‍د ۱۳ ب‍ه‌ ب‍ع‍د ش‍م‍اره‌ ف‍روس‍ت‌ دارد.
‏يادداشت : ‏‫ص. ع به انگلیسی: ‭Medicinal and aromatic plants research.
‏يادداشت : عنوان کتاب حاضر در جلدهای ۱۷،۱۶،۱۵،۱۴،۱۲،۱۱،۱۰،۹،۸،۷ تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران است.
‏يادداشت : ج.۷ (چاپ اول: ۱۳۸۰).
‏يادداشت : ج.۸ (چاپ اول: ۱۳۸۰).
‏يادداشت : ج. ۹ (چاپ اول: ۱۳۸۰).
‏يادداشت : ج. ۱۰( چاپ اول: ۱۳۸۰).
‏يادداشت : ج. ۱۱(چاپ اول: ۱۳۸۰).
‏عنوان دیگر : تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
‏موضوع : گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌.
‏موضوع : گیاهان دارویی -- ایران.
‏موضوع : اس‍ان‍س‍ه‍ا.
‏موضوع : گ‍ی‍اه‍ان‌ -- ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌.
‏شناسه افزوده : ب‍اب‍اخ‍ان‍ل‍و، پ‍روی‍ز
‏شناسه افزوده : ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ادل‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا و م‍رات‍ع‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭QK۹۹‏‫‭‭/آ۱ت‌۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۵۸۱/۶۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۴۴۶۰
 
   آدرس ثابت  ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ و م‍ع‍طر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۷۵ ‬
‪ ۱۷۶۷۳۷۲ ‬
۱۲
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۷۹ ‬
‪ ۱۷۶۷۳۷۳ ‬
۱۵
۲
۱۳۸۱
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۱۵۵۴۲ ‬
‪ ‬
۱۴
۲
۱۳۸۱
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۱۵۵۴۳ ‬
‪ ‬
۱۳
۲
۱۳۸۱
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۱۵۵۴۹ ‬
‪ ‬
۱۷
۲
۱۳۸۱
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۱۵۵۶۱ ‬
‪ ‬
۱۸
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۶۲۸۳۰ ‬
‪ ۱۱۲۳۹۷۲ ‬
۲۵
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۶۲۸۳۱ ‬
‪ ۱۳۷۲۱۳۳ ‬
۲
۱۵
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۱۰۴۸۱ ‬
‪ ۷۹۷۰۵۴ ‬
۳
۱
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۱۰۴۸۲ ‬
‪ ۶۴۴۵۴۶ ‬
۴
۱
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۱۰۴۸۳ ‬
‪ ۱۴۷۴۱۲۴ ‬
۵
۱
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۴۲۸۲۲ ‬
‪ ۷۴۳۱۴۷ ‬
۶
۱
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۴۲۸۲۳ ‬
‪ ۷۴۳۱۴۶ ‬
۶
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۱۶۴۲ ‬
‪ ۴۴۶۶۳۶ ‬
۷
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۱۶۴۳ ‬
‪ ۳۷۲۰۵۱ ‬
۷
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۱۶۴۴ ‬
‪ ۴۷۳۳۱۲ ‬
۸
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۱۶۴۵ ‬
‪ ۴۷۳۳۱۱ ‬
۸
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۶۱۶۴۶ ‬
‪ ۹۳۳۸۹۱ ‬
۹
۱۹
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۶۱۶۴۷ ‬
‪ ۹۳۸۲۱۸ ‬
۱۰
۱۰
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۶۷۴۲۷۴ ‬
‪ ۱۱۴۴۹۴۲ ‬
۲۰
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۸۹۶۶۱ ‬
‪ ۹۳۸۲۸۸ ‬
۱۳
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۸۹۶۶۲ ‬
‪ ۱۷۷۶۹۹۰ ‬
۱۴
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۸۹۶۶۳ ‬
‪ ۱۷۷۶۹۸۹ ‬
۱۵
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۸۹۶۶۴ ‬
‪ ۱۷۷۶۹۸۸ ‬
۱۶
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۸۹۶۶۵ ‬
‪ ۱۷۷۶۹۸۷ ‬
۱۷
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۸۹۶۶۶ ‬
‪ ۱۷۷۶۹۸۶ ‬
۱۸
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۳۹۳۶۱۶ ‬
‪ ۵۵۰۹۷۰ ‬
۱۰
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۶۱۶۶۴۸ ‬
‪ ۱۷۷۶۹۹۱ ‬
۱۱
۱۹
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh