دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌ / [زی‍رن‍ظر م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ی‍رس‍ل‍ی‍م‌].
‏وضعيت ويراست : [وی‍راست ۲].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ب‍ن‍ی‍اد دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌‏‫ ‏‫‏، -۱۳۷۵‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ج‌.‬ : م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ودار؛ ‏‫‬‏۲۱/۵×۲۹ س‌م.
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰۰ ريال (ج.۱، چاپ سوم)‬‏‫: ‏‫‭964-447-001-X‬ ؛ ‏‫‏ج‌.۲‬‏‫: ‏‫‏‎964-4420-02-8‬‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰۰ ریال‬ (ج.۲، چاپ سوم)‬‏‫: ‏‫‭964-447-002-8‬ ؛ ‏‫‏۵۵۰۰ری‍ال‌‬ ‏‫‏: ج‌.۳‬ ‏‫‏: ‏‫‏‎964-4470-03-6‬‬ ؛ ‏‫‏۵۵۰۰ ری‍ال‌ (ج.۳،چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ سوم)‬‏‫: ‏‫‭964-447-003-6‬ ؛ ‏‫‏۶۵۰۰ری‍ال‌‬‏‫ ‏‫‏: ج‌.۴‬‏‫ ‏: ‫‏‎964-4470-04-4‬‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ دوم)‬‏‫: ‏‫‭964-447-004-4‬ ؛ ‏‫‏۹۰۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫ ‏‫‏: ج‌.۵‬‏‫ : ‏‫‏‎964-4470-06-6‬‬ ؛ ‏‫‏۱۰۰۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫ ‏‫‏: ج.۶‬‏‫ ‏‫‏: 964-4470-07-7‬ ؛ ‏‫‏۱۲۰۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫ ‏‫‏: ج.۷‬‏‫‏ : 964-4470-08-7‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۸‬‏‫: ‏‫‭964-447-009-5‬‬ ؛ ‏‫‏۱۲۰۰۰۰ریال‬‏‫‏ : ج.۹‬‏‫‏ : 964-4470-10-9‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۱۰‬‏‫: ‏‫‭964-447-011-7‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۱۱‬‏‫: ‏‫‭964-447-012-5‬ ؛ ج.۱۲‏‫ : 978-964-4470-13-8‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰۰ریال‬‏‫: ( ج.۱۲، چاپ اول)‬: ‏‫‭964-447-013-3‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰۰ ریال‬: ج.۱۳‏‫‭‭978-600-447014-8 : ؛ ‏‫۲۵۰۰۰۰ ریال‬: ج.۱۴‏‫‭‭978-600-447015-5 : ؛ ‏‫۲۵۰۰۰۰ ریال‬: ج.۱۵‏‫‭‭978-600-447016-2 : ؛ ‏‫۷۰۰۰۰۰ ریال‬: ج.۱۷‏‫‭978-600-447018-6 : ؛ ‏‫۷۵۰۰۰۰ ریال‬:ج.۲۱‏‫‭‭978-600-447022-3:
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ج‍ل‍د اول‌ و دوم‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌، وی‍رای‍ش‌ ه‍ش‍ت‌ ج‍زوه‌ای‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ق‍ب‍لا ب‍ه‌ص‍ورت‌ م‍ج‍زا ت‍وس‍ط ه‍م‍ی‍ن‌ ن‍اش‍ر م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ‏‫‏ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Encyclopaedia of the world of Islam (in Persian) = Danishnama -yi-Djahan-I-Islam‬
‏يادداشت : ج‍ل‍د دوم‌ ب‍ه‌ ب‍ع‍د زی‍رن‍ظر غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ح‍داد ع‍ادل‌ منتشر شده اس‍ت‌.
‏يادداشت : ج‌. ۱ و ۲ و ۳ (چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۵).
‏يادداشت : ج.۱و۲ و۳ (چاپ سوم: ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج.۴ (چاپ دوم: ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج.۵ (چاپ اول: ۱۳۷۹).
‏يادداشت : ج‌. ۶ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۰ ‬).
‏يادداشت : ج‌. ۷ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۲).
‏يادداشت : ج.۸ (چاپ اول: ۱۳۸۳).
‏يادداشت : ج.۹ (چاپ اول: ۱۳۸۴).
‏يادداشت : ج.۱۰ (چاپ اول: ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج.۱۱ (چاپ اول: ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ‏‫ج.۱۲(چاپ اول: ۱۳۸۷).‬
‏مندرجات : ج.۱. ب- باقی نهاوندی.-ج.۲. ب- باکالیجارکوهی -بربه.-ج. ۳. ب- بربهاری- بلبیس.-ج. ۷.ت- تربت حیدریه - تکاب.-ج.۱۳. ح: حرانی،حماد - حلبچه.-ج.۱۴. ح - خ : حلبی،ابوالصلاح - خانواده.-ج.۱۵. خ: خانه - خلعت.- ج.۱۷. د: داعی احمدبن‌ابراهیم - دکان.- ج.۲۱. ر- ز: ری - زیارت
‏موضوع : اسلام -- دایره المعارف‌ها
‏موضوع : Islam -- Encyclopedias
‏موضوع : دایره‌المعارف‌ها و واژه‌نامه‌ها
‏موضوع : Encyclopedias and dictionaries
‏موضوع : ایران -- دایره المعارف‌ها
‏موضوع : Iran -- Encyclopedias
‏شناسه افزوده : م‍ی‍رس‍ل‍ی‍م‌، سیدم‍ص‍طف‍ی‌، ‏‫۱۳۲۶ - ‏
‏شناسه افزوده : ح‍داد ع‍ادل‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۲۴ - ‏
‏شناسه افزوده : Haddad Adel, Gholam Alil
‏شناسه افزوده : بنیاد دایرةالمعارف اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۰۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۴۲۰۲
 
   آدرس ثابت  دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۲۵۸۶۲ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۸
۱
۱
قفسه باز
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۰۶۲ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۷۰۰ ‬
۱
۱۷
۱۳۷۵
۲
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۰۶۳ ‬
‪ ‬
۲
۱۴
۱۳۷۵
۲
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۰۶۴ ‬
‪ ‬
۳
۱۴
۱۳۷۶
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۰۶۵ ‬
‪ ‬
۱
۱۸
۱۳۷۵
۲
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۰۶۶ ‬
‪ ‬
۷
۱۴
۱۳۸۲
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۲۹۹ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۲
۱۷
۱۳۷۵
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۰۰ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۳
۶
۱۳۷۵
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۰۱ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۴
۱۷
۱۳۷۵
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۰۲ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۵
۱۸
۱۳۷۵
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۰۳ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۶
۱۰
۱۳۷۵
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۰۴ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۷
۲۰
۱۳۷۵
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۰۵ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۸
۲۱
۱۳۷۵
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۸۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۸۲ ‬
۱
۸
۱۳۷۵
۲
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۸۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۸۳ ‬
۲
۸
۱۳۷۵
۲
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۸۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۸۴ ‬
۳
۸
۱۳۷۶
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۸۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۸۵ ‬
۴
۱
۱۳۷۷
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۸۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۸۶ ‬
۵
۹
۱۳۷۹
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۸۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۸۷ ‬
۷
۵
۱۳۸۲
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۸۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۸۸ ‬
۸
۴
۱۳۸۳
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۸۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۸۹ ‬
۹
۱
۱۳۸۴
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۹۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۹۰ ‬
۱۰
۳
۱۳۸۵
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۹۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۹۱ ‬
۱۱
۱
۱۳۸۶
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۹۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۹۲ ‬
۱۲
۱
۱۳۸۷
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۹۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۱۹۳ ‬
۱۳
۱
۱۳۸۸
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۹۶۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۹۶۲ ‬
۶
۶
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۵۹۴۹۵ ‬
‪ ۱۷۷۰۸۳۲ ‬
۲
۲
۱۳۷۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۵۹۹۴ ‬
‪ ۴۱۰۰۷۴ ‬
۵
۱
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۷۰۷۷ ‬
‪ ۴۱۰۰۷۵ ‬
۶
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۲۸۹۵ ‬
‪ ۴۱۰۰۷۳ ‬
۷
۱
۱۳۸۲
۱
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۵۸۳۹۹ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۲
۴
۱۳۷۵
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۵۸۴۰۰ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۳
۵
۱۳۷۸
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۵۸۴۰۱ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۴
۲
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۵۸۴۰۲ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۵
۷
۱۳۷۹
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۵۸۴۰۳ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۶
۵
۱۳۸۰
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۵۸۴۰۴ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۷
۴
۱۳۸۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۵۸۴۰۵ ‬
‪ BP۵/۲ /د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۸
۵
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۳۳۱۷۵۶ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۲۱
۱
۱۳۹۵
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۵۱۰۶۵۴ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۴
۷
۱۳۸۶
۲
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۵۱۰۶۶۰ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۵
۱۴
۱۳۷۹
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۵۱۰۶۶۱ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۱
۱۲
۱۳۸۶
۳
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۵۱۰۶۶۶ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۲
۱۰
۱۳۸۶
۳
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۵۱۰۶۶۷ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۳
۱۰
۱۳۸۶
۳
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۵۱۰۶۷۲ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۸
۸
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۵۱۰۶۷۴ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۱۱
۴
۱۳۸۶
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۵۱۰۶۷۵ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۱۰
۵
۱۳۸۵
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۵۱۰۶۷۶ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۶
۱۱
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۵۱۰۶۸۴ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۷
۹
۱۳۸۲
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۵۵۰۶۰۳ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۱۴
۳
۱۳۸۹
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۱۸۴۸۰۸ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۱۶
۲
۱۳۹۰
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۳۷۲۶۷۱ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۱۷
۱
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۶۳۵۱ ‬
‪ ۱۰۱-۴۰۴۲۲ ‬
۳
۱۲
۱۳۷۶
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۳۹۰۵۳۴ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۱۳
۲
۱۳۸۸
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۰۱۹۶۴ ‬
‪ ۱۷۳۹۰۸۵ ‬
۲
۷
۱۳۷۱
۱
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۲۷۵ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۱
۱۳
۱۳۷۵
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۲۷۶ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۲
۱۳
۱۳۷۵
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۲۷۷ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۳
۱۳
۱۳۷۶
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۲۷۸ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۴
۱۳
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۲۷۹ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۵
۱۳
۱۳۷۹
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۲۸۰ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۶
۱۳
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۲۸۱ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۷
۱۳
۱۳۸۲
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۲۸۲ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۸
۱۳
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۲۸۳ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۹
۱۳
۱۳۸۴
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۲۰۲۸۴ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۱۰
۱۳
۱۳۸۵
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۷۴۲۸۱۵ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‭BP۵/۲ ‏‫‬‮‭/د۲۲ ۱۳۷۵ ‬
۱۵
۲۰
۱۳۸۵
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh