م‍ن‍طق‌ ارس‍طو (ارگ‍ان‍ون‌ ): م‍ق‍ول‍ه‌ه‍ا، در پ‍ی‍رام‍ون‌ گ‍زارش‌، آن‍اک‍اوی‍ک‌ ن‍خ‍س‍ت‌، آن‍اک‍اوی‍ک‌ دوم‌، ج‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ح‍ث‌، در پ‍ی‍رام‍ون‌ اب‍طال‍ه‍ای‌ س‍وف‍ی‍س‍ت‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ارس‍طو، ۳۲۲ - ۳۸۴؟ق‌. م‌
‎Aristoteles‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ن‍طق‌ ارس‍طو (ارگ‍ان‍ون‌ ): م‍ق‍ول‍ه‌ه‍ا، در پ‍ی‍رام‍ون‌ گ‍زارش‌، آن‍اک‍اوی‍ک‌ ن‍خ‍س‍ت‌، آن‍اک‍اوی‍ک‌ دوم‌، ج‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ح‍ث‌، در پ‍ی‍رام‍ون‌ اب‍طال‍ه‍ای‌ س‍وف‍ی‍س‍ت‍ی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ ارس‍طو (آری‍س‍ت‍وت‍ل‍س‌)؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ م‍ی‍رش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ ادی‍ب‌س‍ل‍طان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌، ۱۳۷۸ = ۲۰۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‎[LX]‬، [۱/۱۱۵۲] ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ‎964-6736-47-5‬۷۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۷۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌لات‍ی‍ن‌:‎Aristotelis Organon persice: Categoriae, Liber de interpretatione, Analytica priora, Analytica posteriora, Topica, Liber De sophisticis elenchis‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Organon‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ارس‍طو (آرس‍ی‍ت‍وت‍ل‍س‌)، م‍ن‍طق‌ ارس‍طو ارگ‍ان‍ون‌.
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : ارس‍طو (آرس‍ی‍ت‍وت‍ل‍س‌)، م‍ن‍طق‌ ارس‍طو ارگ‍ان‍ون‌.
‏عنوان دیگر : ارس‍طو (آرس‍ی‍ت‍وت‍ل‍س‌)، م‍ن‍طق‌ ارس‍طو ارگ‍ان‍ون‌
‏موضوع : م‍ن‍طق‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ۱۸۰۰
‏شناسه افزوده : ادی‍ب‌س‍ل‍طان‍ی‌، م‍ی‍رش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۱۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : B۴۱۵‭/‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۱۶۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۹۵۲۶
 
   آدرس ثابت  م‍ن‍طق‌ ارس‍طو (ارگ‍ان‍ون‌ ): م‍ق‍ول‍ه‌ه‍ا، در پ‍ی‍رام‍ون‌ گ‍زارش‌، آن‍اک‍اوی‍ک‌ ن‍خ‍س‍ت‌، آن‍اک‍اوی‍ک‌ دوم‌، ج‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ح‍ث‌، در پ‍ی‍رام‍ون‌ اب‍طال‍ه‍ای‌ س‍وف‍ی‍س‍ت‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۹۶۱۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۳۴۲۵ ‬
۴
۱۳۷۸
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۸۵۰۹ ‬
‪ B۴۱۵ /الف۴ ۱۳۷۸ ‬
۵
۱۳۷۸
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۷۲۲۳ ‬
‪ ۴۳۰۸۸۷ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۶۸۹۱۸ ‬
‪ ۲۲۰۱۲۰۰ ‬
۲
۱۳۷۸
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۴۶۸۹۱۹ ‬
‪ B۴۱۵ ‭/‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۷۸ ‬
۳
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh