م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ح‍رم‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : همایش محرم و فرهنگ مردم ایران‏‫ ( نخستین‏‫ : ۱۳۷۶‏‫ : تهران)
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ح‍رم‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ ای‍ران‌/ [ب‍رگ‍زارک‍ن‍ن‍ده‌] پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)، م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ع‍رف‍ی‌ و آم‍وزش‌‏‫، ۱۳۷۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۳۰ ص‌.‬: م‍ص‍ور.
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)‏‫؛ ۱۱۱.‬
‏شابک : ‏‫۷۰۰۰ ری‍ال‌‬ : ‏‫‬‭‎964-6027-61-x‬
‏يادداشت : ای‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ه‍م‍زم‍ان‍ی‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ا ع‍اش‍ورای‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍رگ‍زار ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۲۹ - ۲۳۰.
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- س‍وگ‍واری‍ه‍ا -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- س‍وگ‍واری‍ه‍ا-- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏موضوع : س‍وگ‍واری‍ه‍ا -- آداب‌ و رس‍وم‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ق‌. -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه). پژوهشکده مردم شناسی
‏شناسه افزوده : سازمان میراث فرهنگی کشور(پژوهشگاه). معاونت معرفی و آموزش
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭‭BP۴۱/۷۵‏‫‬‭‭/ه‍۸ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭‭۲۹۷/۹۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۵۵۲۵
 
   آدرس ثابت  م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ح‍رم‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۲۱۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۲۱۲ ‬
۶
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۲۷۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۲۷۴ ‬
۷
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۷۴۱۳۷ ‬
‪ ۲۲۱۱۳۹۴ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۴۵۴۷۰ ‬
‪ ۱۳۲۳۵۸۱ ‬
۵
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۴۰۸۸۶ ‬
‪ ۹۳۳۳۳۵ ‬
۲
۱۳۷۹
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۷۸۷۸۷۹ ‬
‪ ۱۰۱-۱۴۸۹۶ ‬
۳
۱۳۷۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh