ف‍ره‍ن‍گ‌ اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍ردم‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دروی‍ش‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌، ‏‫۱۳۲۰ - ‏۱۳۹۶.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍ردم‌ ای‍ران‌/ ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌ دروی‍ش‍ی‍ان‌، رض‍ا خ‍ن‍دان‌ (م‍ه‍اب‍ادی‌).
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌‏‫، ۱۳۷۸‏-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج‌.‬‬‬: م‍ص‍ور.
‏شابک : ‏‫دوره‌‬‏‫ : ‎964-91945-4-1‬‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫ : ج‌.۱‬‏‫ : ‎964-91945-0-9‬‬ ؛ ‏‫۵۸۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫ج‌.۲‬‬‬‏‫ : ‎964-91945-5-X‬‬‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال(ج.۲، چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۵۸۰۰۰ ریال‬‏‫‏‫: ج.۳، چاپ سوم‬‏‫: 964-91945-4-1‬ ؛ ‏‫‬۴۵۰۰۰ ریال‏‫ : ج.۷‬‏‫ : 964-57560-3-0‬‬ ؛ ‏‫ج.۸، چاپ دوم‏‫ ‏‫‬‮‭964-5756-04-9 : ‬‬ ؛ ‏‫ج. ۹، چاپ دوم‬‏‫ ‏‫‬‭964-5756-05-7 :‏‬ ؛ ‏‫۶۴۰۰۰ ریال‬‬‬‬‏‫ : ج. ۱۰ ، چاپ دوم ‬‬‬‬‬‬‬‏‫ :‭ 964-5756-06-5‬‬ ؛ ‏‫۱۰۵۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ج.۱۱، چاپ دوم‬‬‏‫‭964-5756-07-3:‬ ؛ ‏‫۱۰۵۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ج.۱۲، چاپ دوم‬‬‏‫‭964-5756-08-1:‬ ؛ ‏‫۶۴۰۰۰ ریال‬‬‏‫ : ج.۱۷‬‬‬‬‏‫ : 964-57561-3-8‬‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫:‏‫ ج.۱۹‬‬‬‬‏‫ : 9645756154‬‬‬
‏يادداشت : چاپ قبلی: آنزان، ۱۳۷۷.
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ چهارم: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۲(چاپ سوم : ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج.۲(چاپ سوم: ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج.۷ و ۸ ( چاپ دوم: ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج. ۹ و ۱۰ ( چاپ دوم : ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج. ۱۱ (چاپ دوم: ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج.۱۲. (چاپ دوم: ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج.۱۷ ( چاپ اول: ۱۳۸۳ ).
‏يادداشت : ج‌. ۱۹ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۶).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج.۲. پ: شامل ۸۷ افسانه ایرانیج. ۹. ص - ف: شامل ۸۸ افسانه ایرانی.- ج.۱۱. ک: شامل ۱۱۸ افسانه ایرانی.- ج.۱۲.گ - ل: شامل ۱۱۳ افسانه ایرانی
‏موضوع : افسانه‌ها و قصه‌های ایرانی
‏شناسه افزوده : خ‍ن‍دان‌، رض‍ا، ‏‫۱۳۳۹ - ‏‏۱۳۸۱.‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭‭‬‮‭PIR۳۹۹۳‏‫‭‬‭‭‭/د۴۵ف‌۴ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭‭‬‮‭۳۹۸/۲۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۳۵۳۳
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍ردم‌ ای‍ران‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۳۳۳ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۸۰۳ ‬
۶
۱
۱۳۸۴
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۷۲۹ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۸۱۱ ‬
۱۷
۱
۱۳۸۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۴۸۲۱ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۸۱۰ ‬
۱۶
۱
۱۳۸۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۵۱۴۵ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۸۱۲ ‬
۱۸
۱
۱۳۸۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۴۲۲۹ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۸۰۴ ‬
۷
۱
۱۳۸۵
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۴۲۳۰ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۸۰۵ ‬
۸
۱
۱۳۸۵
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۸۰۴۷ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۸۱۳ ‬
۱۹
۱
۱۳۸۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۷۹۹۱ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۸۰۱ ‬
۱
۴
۱۳۸۷
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۷۹۹۲ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۸۰۷ ‬
۱۰
۴
۱۳۸۷
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۷۹۹۳ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۸۰۲ ‬
۳
۳
۱۳۸۷
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۷۹۹۴ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۸۰۶ ‬
۹
۴
۱۳۸۷
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۴۱۵۷ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۸۰۹ ‬
۱۲
۱۵
۱۳۸۹
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۴۱۵۸ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۸۰۸ ‬
۱۱
۱۵
۱۳۸۹
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۵۰۵۹ ‬
‪ ۶۳-۱۳۵۳۰۴ ‬
۲
۵
۱۳۸۹
۳
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۹۵ ‬
‪ PIR۳۹۹۳ /د۴۵ف۴ ۱۳۷۸ ‬
۱
۳۴
۱۳۸۱
۳
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۹۶ ‬
‪ PIR۳۹۹۳ /د۴۵ف۴ ۱۳۷۸ ‬
۲
۳۶
۱۳۸۱
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۹۷ ‬
‪ PIR۳۹۹۳ /د۴۵ف۴ ۱۳۷۸ ‬
۳
۲۱
۱۳۸۰
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۹۸ ‬
‪ PIR۳۹۹۳ /د۴۵ف۴ ۱۳۷۸ ‬
۴
۴
۱۳۸۱
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۳۹۹ ‬
‪ PIR۳۹۹۳ /د۴۵ف۴ ۱۳۷۸ ‬
۵
۳
۱۳۸۲
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۴۰۰ ‬
‪ PIR۳۹۹۳ /د۴۵ف۴ ۱۳۷۸ ‬
۶
۵
۱۳۸۴
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۴۰۱ ‬
‪ PIR۳۹۹۳ /د۴۵ف۴ ۱۳۷۸ ‬
۷
۷
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۴۰۲ ‬
‪ PIR۳۹۹۳ /د۴۵ف۴ ۱۳۷۸ ‬
۸
۷
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۴۰۳ ‬
‪ PIR۳۹۹۳ /د۴۵ف۴ ۱۳۷۸ ‬
۹
۲۳
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۴۰۴ ‬
‪ PIR۳۹۹۳ /د۴۵ف۴ ۱۳۷۸ ‬
۱۰
۳۲
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۴۰۵ ‬
‪ PIR۳۹۹۳ /د۴۵ف۴ ۱۳۷۸ ‬
۱۱
۱۶
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۴۰۷ ‬
‪ PIR۳۹۹۳ /د۴۵ف۴ ۱۳۷۸ ‬
۱۲
۱۶
۱۳۸۲
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۴۰۸ ‬
‪ PIR۳۹۹۳ /د۴۵ف۴ ۱۳۷۸ ‬
۱۳
۶
۱۳۸۲
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۴۰۹ ‬
‪ PIR۳۹۹۳ /د۴۵ف۴ ۱۳۷۸ ‬
۱۴
۳
۱۳۸۲
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۴۱۰ ‬
‪ PIR۳۹۹۳ /د۴۵ف۴ ۱۳۷۸ ‬
۱۵
۲
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۴۱۱ ‬
‪ PIR۳۹۹۳ /د۴۵ف۴ ۱۳۷۸ ‬
۱۶
۲
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۰۲ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۰۲ ‬
۲
۱۴
۱۳۸۱
۲
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۰۳ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۰۳ ‬
۳
۱۴
۱۳۸۰
۲
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۰۴ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۰۴ ‬
۴
۱۴
۱۳۸۱
۲
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۰۵ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۰۵ ‬
۵
۱۴
۱۳۸۲
۲
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۰۶ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۰۶ ‬
۶
۱۴
۱۳۸۴
۲
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۰۷ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۰۷ ‬
۷
۱۴
۱۳۸۵
۲
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۰۸ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۰۸ ‬
۸
۱۴
۱۳۸۵
۲
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۱۰ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۱۰ ‬
۱۰
۱۴
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۱۱ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۱۱ ‬
۱۱
۱۴
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۱۲ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۱۲ ‬
۱۲
۱۴
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۱۳ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۱۳ ‬
۱۳
۱۴
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۱۴ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۱۴ ‬
۱۴
۱۴
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۱۵ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۱۵ ‬
۱۵
۱۴
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۱۶ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۱۶ ‬
۱۶
۱۴
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۱۷ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۱۷ ‬
۱۷
۱۴
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۱۸ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۸۱۸ ‬
۱۸
۱۴
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۰۴۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۰۴۱ ‬
۴
۵
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۰۴۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۰۴۲ ‬
۵
۴
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۰۷۱ ‬
‪ ‬
۱۹
۴
۱۳۸۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۱۵۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۱۵۴ ‬
۳
۴
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۱۵۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۱۵۵ ‬
۶
۶
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۱۵۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۱۵۶ ‬
۷
۸
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۱۵۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۱۵۷ ‬
۸
۸
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۱۵۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۱۵۸ ‬
۹
۵
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۱۵۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۱۵۹ ‬
۱۰
۵
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۱۶۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۱۶۰ ‬
۱۱
۳
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۱۶۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۱۶۱ ‬
۱۲
۳
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۱۴۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۱۴۸ ‬
۱۸
۳
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۱۴۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۱۴۹ ‬
۱۷
۴
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۱۵۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۱۵۰ ‬
۱۶
۳
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۱۵۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۱۵۱ ‬
۱۵
۳
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۱۵۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۱۵۲ ‬
۱۴
۱
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۱۵۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۱۵۳ ‬
۱۳
۱
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۱۵۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۱۵۴ ‬
۲
۳
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۶۵۷۳ ‬
‪ ۳۱۰۸۵۸ ‬
۲
۲
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۸۰۲۲ ‬
‪ ۳۶۵۰۷۰ ‬
۳
۲
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۹۲۰۶ ‬
‪ ۲۹۵۹۳۴ ‬
۱
۲
۱۳۷۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۹۲۰۷ ‬
‪ ۳۰۲۵۹۰ ‬
۱
۳
۱۳۷۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۵۶۸۱ ‬
‪ ۶۰۷۷۹۵ ‬
۴
۳
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۲۳۷۵۹ ‬
‪ ۶۵۱۶۷۲ ‬
۱۸
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۳۸۶۰۶ ‬
‪ ۳۷۶۹۱۷ ‬
۶
۳
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۵۳۴۳۲ ‬
‪ ‭PIR۳۹۹۳ /د۴۵‮ف‌‬۴ ۱۳۷۸‬ ‬
۳
۲۰
۱۳۸۰
۲
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۵۵۳۴۳۳ ‬
‪ ‏‫‭‬‭‭‬‮‭PIR۳۹۹۳ ‏‫‭‬‭‭‭/د۴۵ف‌۴ ۱۳۷۸ ‬
۳
۱
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۵۶۲۵۰۷ ‬
‪ ‏‫‭‬‭‭‬‮‭PIR۳۹۹۳ ‏‫‭‬‭‭‭/د۴۵ف‌۴ ۱۳۷۸ ‬
۷
۲
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۷۳۱۴۴ ‬
‪ ۷۱۲۷۷۹ ‬
۸
۵
۱۳۸۰
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۵۷۳۱۴۵ ‬
‪ ‏‫‭‬‭‭‬‮‭PIR۳۹۹۳ ‏‫‭‬‭‭‭/د۴۵ف‌۴ ۱۳۷۸ ‬
۸
۲
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۸۶۹۸۱ ‬
‪ ‭PIR۳۹۹۳ /د۴۵‮ف‌‬۴ ۱۳۷۸‬ ‬
۱
۲۰
۱۳۸۱
۳
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۵۸۶۹۸۲ ‬
‪ ‏‫‭‬‭‭‬‮‭PIR۳۹۹۳ ‏‫‭‬‭‭‭/د۴۵ف‌۴ ۱۳۷۸ ‬
۱
۱
۱۳۸۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۸۶۹۸۳ ‬
‪ ‭PIR۳۹۹۳ /د۴۵‮ف‌‬۴ ۱۳۷۸‬ ‬
۲
۲۰
۱۳۸۱
۲
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۵۸۶۹۸۴ ‬
‪ ‏‫‭‬‭‭‬‮‭PIR۳۹۹۳ ‏‫‭‬‭‭‭/د۴۵ف‌۴ ۱۳۷۸ ‬
۲
۱
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۹۶۳۵۳ ‬
‪ ‭PIR۳۹۹۳ /د۴۵‮ف‌‬۴ ۱۳۷۸‬ ‬
۹
۲
۱۳۸۱
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۵۹۶۳۵۴ ‬
‪ ‏‫‭‬‭‭‬‮‭PIR۳۹۹۳ ‏‫‭‬‭‭‭/د۴۵ف‌۴ ۱۳۷۸ ‬
۹
۱
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۶۹۳۴ ‬
‪ ۳۶۵۰۴۷ ‬
۷
۶
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۶۹۳۵ ‬
‪ ۳۶۵۰۴۸ ‬
۸
۶
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۶۹۳۶ ‬
‪ ۳۶۵۰۵۰ ‬
۹
۳
۱۳۸۱
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۶۳۸۸۳۶ ‬
‪ ‏‫‭‬‭‭‬‮‭PIR۳۹۹۳ ‏‫‭‬‭‭‭/د۴۵ف‌۴ ۱۳۷۸ ‬
۴
۱
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۳۸۸۳۷ ‬
‪ ‭PIR۳۹۹۳ /د۴۵‮ف‌‬۴ ۱۳۷۸‬ ‬
۴
۲
۱۳۸۱
۲
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۶۴۵۰۰۰ ‬
‪ ‏‫‭‬‭‭‬‮‭PIR۳۹۹۳ ‏‫‭‬‭‭‭/د۴۵ف‌۴ ۱۳۷۸ ‬
۱۰
۱
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۴۵۰۰۱ ‬
‪ ‭PIR۳۹۹۳ /د۴۵‮ف‌‬۴ ۱۳۷۸‬ ‬
۱۰
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۲۹۱۸ ‬
‪ ۳۶۵۰۵۱ ‬
۱۰
۳
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۳۴۰۰ ‬
‪ ۳۰۲۵۸۹ ‬
۱۱
۴
۱۳۸۱
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۶۶۴۷۰۰ ‬
‪ ‏‫‭‬‭‭‬‮‭PIR۳۹۹۳ ‏‫‭‬‭‭‭/د۴۵ف‌۴ ۱۳۷۸ ‬
۱۱
۱
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۶۴۷۰۱ ‬
‪ ‭PIR۳۹۹۳ /د۴۵‮ف‌‬۴ ۱۳۷۸‬ ‬
۱۱
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۷۷۴۹۶ ‬
‪ ‭PIR۳۹۹۳ /د۴۵‮ف‌‬۴ ۱۳۷۸‬ ‬
۱۲
۶
۱۳۸۲
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۶۷۷۴۹۷ ‬
‪ ‏‫‭‬‭‭‬‮‭PIR۳۹۹۳ ‏‫‭‬‭‭‭/د۴۵ف‌۴ ۱۳۷۸ ‬
۱۲
۲
۱۳۸۲
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۸۷۱۲۳ ‬
‪ ۶۰۷۸۰۰ ‬
۱۱
۵
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۷۱۲۴ ‬
‪ ۴۹۰۷۵۱ ‬
۱۲
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۲۲۷۴۶ ‬
‪ ‭PIR۳۹۹۳ /د۴۵‮ف‌‬۴ ۱۳۷۸‬ ‬
۱۳
۱
۱۳۸۲
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۷۲۲۷۴۷ ‬
‪ ‏‫‭‬‭‭‬‮‭PIR۳۹۹۳ ‏‫‭‬‭‭‭/د۴۵ف‌۴ ۱۳۷۸ ‬
۱۳
۵
۱۳۸۲
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۷۶۶۱ ‬
‪ ۳۶۵۰۵۲ ‬
۱۳
۳
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۸۲۲۴ ‬
‪ ۲۴۳۰۲۹ ‬
۱۴
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۵۸۳۰۴ ‬
‪ ‭PIR۳۹۹۳ /د۴۵‮ف‌‬۴ ۱۳۷۸‬ ‬
۵
۱
۱۳۸۲
۲
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۷۵۸۳۰۵ ‬
‪ ‏‫‭‬‭‭‬‮‭PIR۳۹۹۳ ‏‫‭‬‭‭‭/د۴۵ف‌۴ ۱۳۷۸ ‬
۵
۲
۱۳۸۱
۲
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۷۶۷۶۶۵ ‬
‪ ‏‫‭‬‭‭‬‮‭PIR۳۹۹۳ ‏‫‭‬‭‭‭/د۴۵ف‌۴ ۱۳۷۸ ‬
۱۴
۱
۱۳۸۲
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۷۹۳۶۰۴ ‬
‪ ‏‫‭‬‭‭‬‮‭PIR۳۹۹۳ ‏‫‭‬‭‭‭/د۴۵ف‌۴ ۱۳۷۸ ‬
۱۵
۱
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۸۲۲۳۱۸ ‬
‪ ‭PIR۳۹۹۳ /د۴۵‮ف‌‬۴ ۱۳۷۸‬ ‬
۶
۴
۱۳۸۴
۲
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۸۲۲۳۱۹ ‬
‪ ‏‫‭‬‭‭‬‮‭PIR۳۹۹۳ ‏‫‭‬‭‭‭/د۴۵ف‌۴ ۱۳۷۸ ‬
۶
۲
۱۳۸۴
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۸۶۶۶۰۱ ‬
‪ ‏‫‭‬‭‭‬‮‭PIR۳۹۹۳ ‏‫‭‬‭‭‭/د۴۵ف‌۴ ۱۳۷۸ ‬
۱۷
۲
۱۳۸۴
۱۷
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۶۶۶۰۲ ‬
‪ ۳۳۲۷۳۷ ‬
۱۷
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۹۰۵۱۳۹ ‬
‪ ‭PIR۳۹۹۳ /د۴۵‮ف‌‬۴ ۱۳۷۸‬ ‬
۱۳
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۵۱۴۰ ‬
‪ ۳۳۶۸۵۶ ‬
۱۸
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۶۶۶۲ ‬
‪ ۶۵۱۲۷۰ ‬
۸
۳
۱۳۸۵
۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۰۸۱۷۹۷ ‬
‪ ‭PIR۳۹۹۳ /د۴۵‮ف‌‬۴ ۱۳۷۸‬ ‬
۷
۳
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۱۷۹۸ ‬
‪ ۶۲۸۳۱۳ ‬
۷
۴
۱۳۸۵
۲
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۲۱۲۸۷۱ ‬
‪ ‏‫‭‬‭‭‬‮‭PIR۳۹۹۳ ‏‫‭‬‭‭‭/د۴۵ف‌۴ ۱۳۷۸ ‬
۱۹
۲
۱۳۷۸
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۱۲۸۷۲ ‬
‪ ۷۳۰۵۷۸ ‬
۱۹
۳
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۲۶۲۷۵ ‬
‪ ۸۸۶۲۵۹ ‬
۲
۳۵
۱۳۸۹
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۲۶۲۷۶ ‬
‪ ۸۸۶۲۵۸ ‬
۲
۳۴
۱۳۸۹
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۱۴۶۴ ‬
‪ ۸۳۸۹۲۳ ‬
۱۱
۱۰
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۱۴۶۵ ‬
‪ ۸۳۸۹۲۶ ‬
۱۱
۱۱
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۱۴۶۶ ‬
‪ ۸۳۸۹۲۵ ‬
۱۲
۱۲
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۱۴۶۷ ‬
‪ ۸۳۸۹۲۴ ‬
۱۲
۱۳
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۸۶۵۱ ‬
‪ ۷۶۹۰۲۵ ‬
۱
۳۲
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۸۶۵۲ ‬
‪ ۷۶۹۰۲۶ ‬
۱
۳۳
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۸۰۸۰۷ ‬
‪ ۱۰۵۶۷۶۶ ‬
۹
۲۱
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۸۰۸۰۸ ‬
‪ ۱۱۰۲۱۲۲ ‬
۹
۲۲
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۰۹۴۰ ‬
‪ ۷۷۹۸۵۴ ‬
۱۰
۳۰
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۰۹۴۱ ‬
‪ ۷۷۹۸۵۳ ‬
۱۰
۳۱
۸۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۲۱۱۰ ‬
‪ ۷۸۷۷۷۴ ‬
۳
۸
۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۲۱۱۱ ‬
‪ ۷۸۷۷۷۳ ‬
۳
۹
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۳۴۴ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۶۴ ‬
۱
۱۷
۱۳۸۱
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۳۴۵ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۸۲ ‬
۲
۱۷
۱۳۸۱
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۳۴۶ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۶۵ ‬
۳
۱۷
۱۳۸۰
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۳۴۷ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۶۶ ‬
۴
۱۷
۱۳۸۱
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۳۴۸ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۶۷ ‬
۵
۱۷
۱۳۸۲
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۳۴۹ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۶۸ ‬
۶
۱۷
۱۳۸۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۳۵۰ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۶۹ ‬
۷
۱۷
۱۳۸۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۳۵۱ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۷۰ ‬
۸
۱۷
۱۳۸۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۳۵۲ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۷۱ ‬
۹
۱۷
۱۳۸۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۳۵۳ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۷۲ ‬
۱۰
۱۷
۱۳۸۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۳۵۴ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۷۳ ‬
۱۱
۱۷
۱۳۸۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۳۵۵ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۷۴ ‬
۱۲
۱۷
۱۳۸۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۳۵۶ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۷۵ ‬
۱۳
۱۷
۱۳۸۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۳۵۷ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۷۶ ‬
۱۴
۱۷
۱۳۸۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۳۵۸ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۷۷ ‬
۱۵
۱۷
۱۳۸۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۳۵۹ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۷۸ ‬
۱۶
۱۷
۱۳۸۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۳۶۰ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۷۹ ‬
۱۷
۱۷
۱۳۸۴
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۳۶۱ ‬
‪ ‏۱۰۱-۵۷۲۸۰ ‬
۱۸
۱۷
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh