گ‍زارش‍ه‍ای‌ ن‍ظم‍ی‍ه‌ از م‍ح‍لات‌ طه‍ران‌: راپ‍ورت‌ وق‍ای‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ه‌ م‍ح‍لات‌ دار ال‍خ‍لاف‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ی‍خ‌رض‍ای‍ی‌، ان‍س‍ی‍ه‌، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍زارش‍ه‍ای‌ ن‍ظم‍ی‍ه‌ از م‍ح‍لات‌ طه‍ران‌: راپ‍ورت‌ وق‍ای‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ه‌ م‍ح‍لات‌ دار ال‍خ‍لاف‍ه‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ان‍س‍ی‍ه‌ ش‍ی‍خ‌رض‍ای‍ی‌، ش‍ه‍لا آذری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اس‍ن‍اد، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌. (ش‍ان‍زده‌، ۸۵۲ ص‌.)م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌+ ی‍ک‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ت‍ا ش‍ده‌
‏فروست : (س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اس‍ن‍اد؛ ۱۴۸، ۱۴۹)
‏شابک : ‎964-6189-24-5‬۳۰۰۰۰ری‍ال‌:(دوره‌) ؛ ‎964-6189-22-9‬(ج‌.۱) ؛ ‎964-6189-23-7‬(ج‌.۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Ensiya Shaykh Rezaei, Shahla Azari. Police (Nazmiya) Reports of Tehran Districts‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: گ‍زارش‍ه‍ای‌ ن‍ظم‍ی‍ه‌ از م‍ح‍لات‌ طه‍ران‌: راپ‍ورت‌ وق‍ای‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ه‌ م‍ح‍لات‌ دار ال‍خ‍لاف‍ه‌ (۱۳۰۳ - ۱۳۰۵ ه‍ج‍ری‌ ق‍م‍ری‌).
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: گ‍زارش‌ه‍ای‌ ن‍ظم‍ی‍ه‌ از م‍ح‍لات‌ ت‍ه‍ران‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان روی جلد : گ‍زارش‍ه‍ای‌ ن‍ظم‍ی‍ه‌ از م‍ح‍لات‌ طه‍ران‌: راپ‍ورت‌ وق‍ای‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ه‌ م‍ح‍لات‌ دار ال‍خ‍لاف‍ه‌ (۱۳۰۳ - ۱۳۰۵ ه‍ج‍ری‌ ق‍م‍ری‌).
‏عنوان دیگر : گ‍زارش‌ه‍ای‌ ن‍ظم‍ی‍ه‌ از م‍ح‍لات‌ ت‍ه‍ران‌.
‏عنوان دیگر : گ‍زارش‍ه‍ای‌ ن‍ظم‍ی‍ه‌ از م‍ح‍لات‌ طه‍ران‌: راپ‍ورت‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ه‌ دار ال‍خ‍لاف‍ه‌ (۱۳۰۳ - ۱۳۰۵ ه‍ج‍ری‌ ق‍م‍ری‌^f)
‏عنوان دیگر : گ‍زارش‍ه‍ای‌ ن‍ظم‍ی‍ه‌ از م‍ح‍لات‌ ت‍ه‍ران‌
‏عنوان دیگر : راپ‍ورت‌ وق‍ای‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ه‌ م‍ح‍لات‌ دار ال‍خ‍لاف‍ه‌
‏موضوع : ت‍ه‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۳ق‌. -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
‏موضوع : ت‍ه‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏شناسه افزوده : آذری‌، ش‍ه‍لا، گ‍ردآورن‍ده‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اس‍ن‍اد
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DSR۲۰۷۹‭‬/ه‍۸۶۵‏‫‭ش۹۵ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۱۲۲۰۷۲۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۸۷۴۹
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  گ‍زارش‍ه‍ای‌ ن‍ظم‍ی‍ه‌ از م‍ح‍لات‌ طه‍ران‌: راپ‍ورت‌ وق‍ای‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ه‌ م‍ح‍لات‌ دار ال‍خ‍لاف‍ه‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh