اق‍ت‍ص‍اد و ج‍ام‍ع‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : وب‍ر، م‍اک‍س‌، ۱۸۶۴ - ۱۹۲۰م.
Weber, Max
‏عنوان و نام پديدآور : اق‍ت‍ص‍اد و ج‍ام‍ع‍ه‌/ م‍اک‍س‌ وب‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، م‍ه‍رداد ت‍راب‍ی‌ن‍ژاد، م‍ص‍طف‍ی‌ ع‍م‍ادزاده‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫‏‏‏‏‏، ۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏یازده‌، ۵۷۹ ص.
‏فروست : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫‏‏؛ ۹۳۴.ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌‏‫‏‏؛ ۳۳.
‏شابک : ‏‫۳۹۰۰۰۰ ریال‬ : ‏‫‭978-964459-982-8‬‬
‏يادداشت : ‏‫‏‏‏‏ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭‮‭‮‭‮ ‭‮‭‮‭‮‭‎ ‭Wirtschaft and gesellschaft.‬
‏يادداشت : کتاب حاضر از متن انگلیسی با عنوان "Economy and society"به فارسی برگردانده شده است.
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر نخستین بار با ع‍ن‍وان‌ " اق‍ت‍ص‍اد و ج‍ام‍ع‍ه‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌،ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌" ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ول‍ی‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۴ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت.‌
‏يادداشت : چاپ ششم.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : اق‍ت‍ص‍اد و ج‍ام‍ع‍ه‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏موضوع : جامعه‌شناسی
‏موضوع : Sociology
‏موضوع : اقتصاد
‏موضوع : Economics
‏شناسه افزوده : م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، ع‍ب‍اس‌‏‫، ۱۳۳۵ ‏-، مترجم
‏شناسه افزوده : ت‍راب‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ه‍رداد، ‏‫۱۳۲۱ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : ع‍م‍ادزاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌، مترجم
‏شناسه افزوده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت). پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
‏شناسه افزوده : The Center for Studying and Compling University Books in Humanitics (SAMT). Institute for Research and Development in the Humanities
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HM۵۹۰‭‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭‭‭‭۳۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۷۵۶۰۳۰
 
   آدرس ثابت  اق‍ت‍ص‍اد و ج‍ام‍ع‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۱۲۳۹۹ ‬
‪ ۲۱۰۲۹۱۰ ‬
۱
۱۳۹۸
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۱۲۴۰۰ ‬
‪ ۲۱۰۲۹۰۹ ‬
۲
۱۳۹۸
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh