ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ م‍ولا ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌(ع‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ق‌۴۰
‏عنوان قراردادی : [ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ (ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌)]
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ م‍ولا ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌(ع‌)/ ت‍رج‍م‍ه‌ اس‍دال‍ل‍ه‌ م‍ب‍ش‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ارغ‍ن‍ون‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ۹۳۱، ص‌ ۴۹۳
‏شابک : ‎964-430-242-7‬۶۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : م‍ول‍ف‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ س‍ی‍د رض‍ی‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا (ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ از ان‍ت‍ش‍ار).
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: ۱۳۷۵؛ ۲۵۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌: خ‍طب‍ه‌ه‍ا، ن‍ام‍ه‌ه‍ا، س‍خ‍ن‍ان‌ ح‍ک‍م‍ت‌.
‏مندرجات : ب‍خ‍ش‌ ۱. خ‍طب‍ه‌ه‍ا .-- ب‍خ‍ش‌ ۲ و ۳. ن‍ام‍ه‌ه‍ا، س‍خ‍ن‍ان‌ ح‍ک‍م‍ت‌
‏عنوان عطف : ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌: خ‍طب‍ه‌ه‍ا، ن‍ام‍ه‌ه‍ا، س‍خ‍ن‍ان‌ ح‍ک‍م‍ت‌.
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- خ‍طب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
‏شناسه افزوده : ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۴۰۶ - ۳۵۹ق‌.، گ‍ردآورن‍ده‌
‏شناسه افزوده : م‍ب‍ش‍ری‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۹ - ۱۲۸۸، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۳۸،/۰۴۱ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵‭ن‌/ت‌ ف‌ ۱۳۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۷۷۹
 
   آدرس ثابت  ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ م‍ولا ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌(ع‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۳۲۱۴ ‬
‪ ۵۱۸۰۲۲ ‬
۱
۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh