س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ در ش‍ب‍ی‍ه‌خ‍وان‍ی‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ج‍ال‍س‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ ک‍ردن‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ در راه‌ خ‍دا، ش‍ه‍ادت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، ام‍ی‍ر ت‍ی‍م‍ور و وال‍ی‌ ش‍ام‌، م‍ال‍ی‍ات‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ ج‍ن‍اب‌ م‍ع‍ی‍ن‌ال‍ب‍ک‍اآ
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ل‍ک‌پ‍ور، ج‍م‍ش‍ی‍د
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ در ش‍ب‍ی‍ه‌خ‍وان‍ی‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ج‍ال‍س‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ ک‍ردن‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ در راه‌ خ‍دا، ش‍ه‍ادت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، ام‍ی‍ر ت‍ی‍م‍ور و وال‍ی‌ ش‍ام‌، م‍ال‍ی‍ات‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ ج‍ن‍اب‌ م‍ع‍ی‍ن‌ال‍ب‍ک‍اآ/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍م‍ش‍ی‍د م‍ل‍ک‌پ‍ور
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌، ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ۲۷۸ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌
‏فروست : (ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌۴۶۱)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ب‍م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ س‍وم‍ی‍ن‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ س‍راس‍ری‌ ت‍ئ‍ات‍ر دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ آب‍ان‌ ۶۶
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Jamshid Malekpour. persian plays‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ در ش‍ب‍ی‍ه‌خ‍وان‍ی‌ (ت‍ع‍زی‍ه‌).
‏عنوان روی جلد : س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ در ش‍ب‍ی‍ه‌خ‍وان‍ی‌ (ت‍ع‍زی‍ه‌).
‏موضوع : ت‍ع‍زی‍ه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ت‍ع‍زی‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏شناسه افزوده : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌). ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭PIR۸۲۲۳/ل۶۶‏‫‬‮‭س۹ ۱۳۶۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲‮ف‍ا‬۸/۰۵۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۶۷۹
 
   آدرس ثابت  س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ در ش‍ب‍ی‍ه‌خ‍وان‍ی‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ج‍ال‍س‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ ک‍ردن‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ در راه‌ خ‍دا، ش‍ه‍ادت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، ام‍ی‍ر ت‍ی‍م‍ور و وال‍ی‌ ش‍ام‌، م‍ال‍ی‍ات‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ ج‍ن‍اب‌ م‍ع‍ی‍ن‌ال‍ب‍ک‍اآ
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۹۶۱۵ ‬
‪ ۷۷۲۹۷ ‬
۲
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۹۶۱۶ ‬
‪ ۷۷۲۹۶ ‬
۱
۱۳۶۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh