م‍س‍ن‍د ال‍رض‍ا(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : داودب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌، ق‍رن‌ ق‌۲
‏عنوان و نام پديدآور : م‍س‍ن‍د ال‍رض‍ا(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)/ روای‍ه‌ داودب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ال‍غ‍ازی‌؛ ح‍ق‍ق‍ه‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ال‍ج‍لال‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ب‍ق‍م‌، م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ال‍ن‍ش‍ر، ۱۴۱۸ق‌. = ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ۲۲۳ ص‌.م‍ص‍ور
‏فروست : (دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌۲۰۹)
‏شابک : ‎964-424-240-8‬۶۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-424-240-8‬۶۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Dawud. b Solayman Al -Gazi. Masnad Al-Imam Al-Reda‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ق‌۲
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ اح‍ک‍ام‌
‏موضوع : داودب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌، ق‍رن‌ ۲ق‌. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ج‍لال‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۳۱ - ، م‍ح‍ق‍ق‌
‏شناسه افزوده : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۱۲۸/۵‭/د۲م‌۵ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۲۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۶۴۸
 
   آدرس ثابت  م‍س‍ن‍د ال‍رض‍ا(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۵۲۰۶ ‬
‪ ۴۲۷۲۷۴ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۳۸۷۸۹ ‬
‪ ۲۱۸۴۶۳۶ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh