واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌: اس‍ن‍اد م‍ن‍ت‍ش‍ر ن‍ش‍ده‌ از واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ در ع‍ص‍ر رض‍ا خ‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌: اس‍ن‍اد م‍ن‍ت‍ش‍ر ن‍ش‍ده‌ از واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ در ع‍ص‍ر رض‍ا خ‍ان‌/ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ص‍غ‍ری‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌زاده‌ و م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ف‍رش‍چ‍ی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ رض‍ا ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ و غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ زرگ‍ری‌ن‍ژاد
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : س‍ی‌ و دو، ۴۷۵ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۴۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۴۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. س‍ی‌ و ی‍ک‌، س‍ی‌ و دو
‏موضوع : ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۲۰ - ۱۳۰۴ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
‏شناسه افزوده : اس‍م‍اع‍ی‍ل‌زاده‌، ص‍غ‍ری‌، گ‍ردآورن‍ده‌
‏شناسه افزوده : ف‍رش‍چ‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌، گ‍ردآورن‍ده‌
‏شناسه افزوده : ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۱۷ - .م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏شناسه افزوده : زرگ‍ری‌ن‍ژاد، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۱۴۹۳/۳‭/ج‌۷و۲ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۲۲۰۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۲۶۲۸
 
   آدرس ثابت  واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌: اس‍ن‍اد م‍ن‍ت‍ش‍ر ن‍ش‍ده‌ از واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ در ع‍ص‍ر رض‍ا خ‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۱۰۳۶ ‬
‪ ۶۳-۳۱۰۳۶ ‬
۱
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۲۴۸۹ ‬
‪ ۶۳-۳۲۴۸۹ ‬
۲
۲
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۴۲۹ ‬
‪ DSR۱۴۹۳/۳ /ج۷و۲ ۱۳۷۳ ‬
۶
۱۳۷۳
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۴۰۵ ‬
‪ DSR۱۴۹۳/۳ /ج۷و۲ ۱۳۷۳ ‬
۱
۱
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۵۸۰ ‬
‪ ‬
۷
۱۳۷۳
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۱۶۰۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۱۶۰۷ ‬
۸
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۳۷۷۰۸ ‬
‪ ۴۶۱۰۸۳ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۰۹۱۵ ‬
‪ ۲۱۴۰۴۷۶ ‬
۵
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۰۹۱۶ ‬
‪ ۴۶۱۰۸۲ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۱۰۳۷۹ ‬
‪ ۱۵۷۹۷۶۷ ‬
۹
۱۳۷۳
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh