<الاع‍ت‍ق‍ادات‌ = اع‍ت‍ق‍ادات‌>. ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ اع‍ت‍ق‍ادات‌ الام‍ام‍ی‍ه‌. ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍زار
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ف‍ی‍د، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۴۱۳ - ۳۳۶
‏عنوان و نام پديدآور : الاع‍ت‍ق‍ادات‌ . ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ اع‍ت‍ق‍ادات‌ الام‍ام‍ی‍ه‌. ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍زار/ [ت‍ال‍ی‍ف‌] اب‍ی‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍ن‍ع‍م‍ان‌ ال‍ع‍ک‍ب‍ری‌ ال‍ب‍غ‍دادی‌؛ ع‍ده‌ م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌: دار ال‍م‍ف‍ی‍د، ۱۴۱۴ق‌. = ۱۹۹۳م‌. = ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ۱ ج‌. (ش‍م‍اره‌گ‍ذاری‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌)ن‍م‍ون‍ه‌
‏فروست : (س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍ول‍ف‍ات‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ ال‍م‍ف‍ی‍د [ج‌] ۵)
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ اع‍ت‍ق‍ادات‌ الام‍ام‍ی‍ه‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏مندرجات : الاع‍ت‍ق‍ادات‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍ص‍ام‌ ع‍ب‍دال‍س‍ی‍د .-- ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ اع‍ت‍ق‍ادات‌ الام‍ام‍ی‍ه‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍س‍ی‍ن‌ درگ‍اه‍ی‌ .-- ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍زار. م‍ن‍اس‍ک‌ ال‍م‍زار/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر الاب‍طح‍ی‌
‏عنوان روی جلد : ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ اع‍ت‍ق‍ادات‌ الام‍ام‍ی‍ه‌.
‏موضوع : ک‍لام‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ -- ق‍رن‌ ق‌۴
‏موضوع : زی‍ارت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‭‭‭BP۲۰۹/۶‏‫‭‭‭‭/م‌۷م‌۸ ۵.ج‌ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‭‭‭۲۹۷/۴۱۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۹۱۸
 
   آدرس ثابت  <الاع‍ت‍ق‍ادات‌ = اع‍ت‍ق‍ادات‌>. ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ اع‍ت‍ق‍ادات‌ الام‍ام‍ی‍ه‌. ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍زار
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۷۳۶۴۳ ‬
‪ ۱۵۶۲۹۳۹ ‬
۵
۱
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh