اخ‍ت‍ی‍ار م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍س‍ال‍ک‍ی‍ن‌: م‍ن‌ ک‍لام‌ م‍ولان‍ا و ام‍ام‍ن‍ا ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌) (ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ال‍وس‍ی‍ط)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌م‍ی‍ث‍م‌، م‍ی‍ث‍م‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۸۹ - ۶۳۶ق‌. ش‍ارح‌
‏عنوان و نام پديدآور : اخ‍ت‍ی‍ار م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍س‍ال‍ک‍ی‍ن‌: م‍ن‌ ک‍لام‌ م‍ولان‍ا و ام‍ام‍ن‍ا ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌) (ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ال‍وس‍ی‍ط)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍ث‍م‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ی‍ث‍م‌ ال‍ب‍ح‍ران‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ق‍دی‍م‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ م‍ح‍م‍ده‍ادی‌ الام‍ی‍ن‍ی‌
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ب‍ح‍وث‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌، ۱۴۰۸ق‌. = ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۷۲۴
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۷۱۲ - ۷۰۸
‏عنوان دیگر : ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ش‍رح‌
‏عنوان دیگر : ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ال‍وس‍ی‍ط
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- خ‍طب‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌، - ۱۹۳۱
‏شناسه افزوده : آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌. ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۳۸/۰۲‭/‮ال‍ف‌‬۲۸۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۵۳۰۸
 
   آدرس ثابت  اخ‍ت‍ی‍ار م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍س‍ال‍ک‍ی‍ن‌: م‍ن‌ ک‍لام‌ م‍ولان‍ا و ام‍ام‍ن‍ا ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌) (ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ال‍وس‍ی‍ط)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۶۵۲۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۹۵۲۲ ‬
۳
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۳۶۲۲۱ ‬
‪ ۲۲۱۷۶۷۲ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۶۲۲۲ ‬
‪ ۲۵۹۲۵۵ ‬
۲
۱۳۶۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh