ق‍ص‍ص‌ ال‍خ‍اق‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ام‍ل‍و، ول‍ی‌ق‍ل‍ی‌ب‍ن‌ داودق‍ل‍ی‌، ۱۰۸۵ - ۱۰۳۵؟ق‌
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍ص‍ص‌ ال‍خ‍اق‍ان‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ول‍ی‌ق‍ل‍ی‌ب‍ن‌ داودق‍ل‍ی‌ ش‍ام‍ل‍و؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و پ‍اورق‍ی‌ ح‍س‍ن‌ س‍ادات‌ ن‍اص‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۷۵ - ۱۳۷۴ [ج‌. ۱ = ]۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۳۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛۷۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲) ؛ ب‍ه‍ا:۱۳۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛۷۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲) ؛ ب‍ه‍ا:۱۳۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛۷۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ اول‌: ب‍ه‍ار ۱۳۷۱)؛ ۴۲۵۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ص‍ف‍وی‍ان‌ -- ق‌۱۱۴۸ - ۹۰۷
‏موضوع : ع‍ب‍اس‌ ص‍ف‍وی‌ دوم‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، - ق‌۱۰۷۷
‏موضوع : ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۱
‏موضوع : ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۱ق‌. -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏شناسه افزوده : س‍ادات‌ ن‍اص‍ری‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۶۸ - ۱۳۰۵، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۱۲۳۰‭/ش‌۲ق‌۶ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۴۵۸۷
 
   آدرس ثابت  ق‍ص‍ص‌ ال‍خ‍اق‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۵۶۲۲ ‬
‪ ۸۰۰۰-۵۶۲۲ ‬
۲
۵
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۳۲۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۳۲۳ ‬
۲
۴
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۱۵۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۱۵۴ ‬
۱
۶
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۲۵۸۲ ‬
‪ ۱۹۱۸۹۸ ‬
۱
۵
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۲۵۸۳ ‬
‪ ۱۲۲۷۶۰۸ ‬
۱
۴
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۱۲۹۰ ‬
‪ ۴۶۱۱۰۶ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۱۱۲۹۱ ‬
‪ ۱۲۲۷۱۳۶ ‬
۲
۲
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۷۵۶۹ ‬
‪ ۴۶۱۱۸۸ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۳۷۵۷۰ ‬
‪ ۵۴۶۸۴۱ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۳۸۲۲۴ ‬
‪ ۶۶۵۸۵۸ ‬
۱
۳
۱۳۷۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۳۸۲۲۵ ‬
‪ ۶۶۵۸۵۷ ‬
۲
۳
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh