ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ م‍ج‍ازات‌ ال‍ق‍رآن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌، ق‌۴۰۶ - ۳۵۹
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ م‍ج‍ازات‌ ال‍ق‍رآن‌/ ل‍م‍ص‍ن‍ف‍ه‌ س‍ی‍د رض‍ی‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌(ع‌)...؛ الاع‍داد م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الارش‍اد الاس‍لام‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍طب‍ع‌ و ال‍ن‍ش‍ر، ۱۴۰۷ق‌. = ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ی‍ه‌، ص‌ ۳۰۸
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۱۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۳۲
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ق‍رآن‌ -- م‍ج‍از
‏موضوع : ق‍رآن‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ ادب‍ی‌
‏شناسه افزوده : ب‍ن‍ی‍اد ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : BP۸۳/۱‭/ش‌۴ت‌۸ ۱۳۶۶
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۶-۵۶۷
 
   آدرس ثابت  ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ م‍ج‍ازات‌ ال‍ق‍رآن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۳۵۵۶ ‬
‪ ۱۴۲۲۶۰ ‬
۱
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۳۵۵۷ ‬
‪ ۱۴۲۲۶۱ ‬
۲
۱۳۶۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh