ت‍اری‍خ‌ ب‍زرگ‌ ج‍ه‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ری‍م‍ب‍رگ‌، ک‍ارل‌ گ‍وس‍ت‍او، ۱۸۷۵-۱۹۴۱م‌.
Grimberg, Carl Gustaf
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ب‍زرگ‌ ج‍ه‍ان‌‏‫/ ک‍ارل‌ گ‍ری‍م‍ب‍رگ‌، [رگ‍ن‍ار س‍وان‍س‍ت‍روم‌]‏‫؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌ ده‍ش‍ی‍ری‌... [و دی‍گ‍ران‌]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ زی‍ر ن‍ظر م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ن‍دوش‍ن‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ی‍زدان‌‏‫، ۱۳۶۹‏-‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ج‌.‬‬‏‫ : م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌.‬
‏شابک : ‏‫۴۰۰۰ ری‍ال‌ (ج‌.۱)‭‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰ ری‍ال‌ (ج‌.۲)‭‬‮‬ ؛ ‏‫۳۷۰۰ ریال (ج. ۳)‏‬ ؛ ‏‫۳۲۰۰ ریال (ج.۴)‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰ ریال (ج. ۸)‏‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰ ریال (ج.۹)‬ ؛ ‏‫۴۸۰۰ ریال (ج.۱۲)‮‬‮
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‭‭‭‎Historia universal daimon‬
‏يادداشت : ‏‫نویسندگان جلد دوازدهم کارل گریمبگ، رگنار سونستروم و ژرژ.ه‍‬.دومن است.
‏يادداشت : مترجم جلد دوم و دوازدهم اسماعیل دولتشاهی.‬
‏يادداشت : مترجم جلد چهارم غلامرضا سمیعی.
‏يادداشت : ‏‫مترجم جلد ششم عبدالرضا هوشنگ‌مهدوی.
‏يادداشت : مترجم جلد نهم سیروس ذکا می باشد.
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ - ۵ (چاپ اول: ۱۳۶۹).‭‬‭‬‮‬
‏يادداشت : ‏‫ج‌.۶ (چ‍اپ‌ اول‌: بهار۱۳۷۰).‭‬‮‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۸ (چاپ اول: ۱۳۷۰).‬
‏يادداشت : ج.۹ (چاپ اول: ۱۳۷۰.)
‏يادداشت : ‏‫ج .۱۰ و ۱۲(چاپ اول: ۱۳۷۱).‮‬
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ .‬
‏موضوع : تاریخ جهان
‏شناسه افزوده : س‍وان‍س‍ت‍روم‌، رگ‍ن‍ار، ‏‫۱۹۰۴ - ‏۱۹۵۴م.‏‬
‏شناسه افزوده : Svanstrom, Ragnar
‏شناسه افزوده : ده‍ش‍ی‍ری‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌،‏‫ ۱۳۰۲ - ‏۱۳۷۹.‬‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : اس‍لام‍ی‌ ن‍دوش‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۰۴ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : م‍ه‍دوی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا‌ه‍وش‍ن‍گ‌، ‏‫۱۳۰۹ -‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‬‭D۲۰‭‏‫‬‭‭/گ۴ت۲ ۱۳۶۹‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۹۰۹‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۹-۱۳۶۷
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ ب‍زرگ‌ ج‍ه‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۸۱۸ ‬
‪ D۲۰ /گ۴ت۲ ۱۳۶۹ ‬
۱
۱۰
۱۳۶۹
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۸۲۰ ‬
‪ D۲۰ /گ۴ت۲ ۱۳۶۹ ‬
۳
۹
۱۳۶۹
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۸۲۱ ‬
‪ D۲۰ /گ۴ت۲ ۱۳۶۹ ‬
۴
۸
۱۳۶۹
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۸۲۲ ‬
‪ D۲۰ /گ۴ت۲ ۱۳۶۹ ‬
۵
۵
۱۳۶۹
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۸۲۳ ‬
‪ D۲۰ /گ۴ت۲ ۱۳۶۹ ‬
۶
۲۱
۱۳۷۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۸۲۴ ‬
‪ D۲۰ /گ۴ت۲ ۱۳۶۹ ‬
۷
۱
۱۳۷۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۸۲۵ ‬
‪ D۲۰ /گ۴ت۲ ۱۳۶۹ ‬
۸
۲
۱۳۷۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۸۲۶ ‬
‪ D۲۰ /گ۴ت۲ ۱۳۶۹ ‬
۹
۲
۱۳۷۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۸۲۷ ‬
‪ D۲۰ /گ۴ت۲ ۱۳۶۹ ‬
۱۰
۷
۱۳۷۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۸۲۸ ‬
‪ D۲۰ /گ۴ت۲ ۱۳۶۹ ‬
۱۱
۷
۱۳۷۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۸۲۹ ‬
‪ D۲۰ /گ۴ت۲ ۱۳۶۹ ‬
۱۲
۷
۱۳۷۱
۱
قفسه باز
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۳۳ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۳۳ ‬
۱
۱۲
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۳۴ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۳۴ ‬
۲
۱۲
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۳۵ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۳۵ ‬
۳
۱۲
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۳۶ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۳۶ ‬
۴
۱۲
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۳۷ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۳۷ ‬
۵
۱۲
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۳۸ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۳۸ ‬
۶
۱۲
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۳۹ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۳۹ ‬
۷
۱۲
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۴۰ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۴۰ ‬
۸
۱۲
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۴۱ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۴۱ ‬
۹
۱۲
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۴۲ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۴۲ ‬
۱۰
۱۲
۱۳۷۱
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۴۳ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۴۳ ‬
۱۱
۱۲
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۴۴ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۴۴۴ ‬
۱۲
۱۲
۱۳۷۱
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۲۶۲ ‬
‪ ۸۰۰۰-۶۲۶۲ ‬
۴
۲
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۳۳۸ ‬
‪ ۸۰۰۰-۶۳۳۸ ‬
۷
۴
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۱۷۹۰ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۱۷۹۰ ‬
۱۰
۴
۱۳۷۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۱۸۴۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۱۸۴۱ ‬
۵
۱
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۱۸۴۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۱۸۴۳ ‬
۷
۲
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۱۸۴۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۱۸۴۴ ‬
۶
۲
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۱۸۴۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۱۸۴۶ ‬
۸
۳
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۱۹۴۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۱۹۴۴ ‬
۱
۱
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۲۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۲۷ ‬
۱۲
۲
۱۳۷۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۲۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۲۸ ‬
۱۱
۱
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۲۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۲۹ ‬
۱۰
۱
۱۳۷۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۳۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۵۳۰ ‬
۹
۴
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۰۴۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۰۴۹ ‬
۴
۱
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۰۵۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۰۵۰ ‬
۳
۲
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۰۶۸۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۰۶۸۵ ‬
۲
۱
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۷۶۳۲ ‬
‪ ۱۵۸۸۸۷ ‬
۱
۶
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۷۶۳۳ ‬
‪ ۱۵۸۸۸۸ ‬
۱
۵
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۷۶۳۴ ‬
‪ ۱۵۸۸۸۹ ‬
۲
۴
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۷۶۳۵ ‬
‪ ۱۵۸۸۹۰ ‬
۲
۷
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۰۷۳۶ ‬
‪ ۱۵۸۸۹۴ ‬
۴
۴
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۰۷۳۷ ‬
‪ ۱۵۸۸۹۳ ‬
۴
۷
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۱۱۱۴ ‬
‪ ۱۵۸۸۹۱ ‬
۳
۸
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۱۱۱۵ ‬
‪ ۱۵۸۸۹۲ ‬
۳
۷
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۹۵۲۸ ‬
‪ ۲۱۶۴۰۲ ‬
۵
۳
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۹۵۲۹ ‬
‪ ۲۱۶۴۰۱ ‬
۵
۴
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۹۵۳۰ ‬
‪ ۸۷۷۴۸۱ ‬
۶
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۹۵۳۱ ‬
‪ ۲۲۲۴۵۶ ‬
۶
۵
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۳۵۵۴ ‬
‪ ۱۵۸۸۹۵ ‬
۱۰
۶
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۳۵۵۵ ‬
‪ ۱۵۸۸۹۶ ‬
۱۰
۳
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۷۱۲۸ ‬
‪ ۱۵۸۸۹۷ ‬
۱۱
۵
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۷۱۲۹ ‬
‪ ۱۵۸۸۹۸ ‬
۱۱
۶
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۷۵۸۰ ‬
‪ ۱۵۸۸۹۹ ‬
۱۲
۶
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۷۵۸۱ ‬
‪ ۱۵۸۹۰۰ ‬
۱۲
۳
۱۳۷۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۹۹۳۸۵۱ ‬
‪ ‭D۲۰ /گ۴ت۲ ۱۳۶۹‬ ‬
۶
۲۰
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۴۱۵۴۷ ‬
‪ ۱۴۶۶۸۲۱ ‬
۳
۱
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۴۱۵۴۸ ‬
‪ ۹۰۲۸۳۹ ‬
۴
۳
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۴۱۵۴۹ ‬
‪ ۸۱۴۸۲۴ ‬
۶
۱۰
۱۳۷۰
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۰۴۱۶۱۱ ‬
‪ ‭D۲۰ /گ۴ت۲ ۱۳۶۹‬ ‬
۱
۹
۱۳۶۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۴۱۶۳۰ ‬
‪ ۱۴۶۳۹۶۹ ‬
۹
۳
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۴۱۶۳۱ ‬
‪ ۱۴۵۸۸۱۷ ‬
۱۰
۴۵
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۴۱۶۳۲ ‬
‪ ۱۴۵۸۹۶۰ ‬
۱۱
۱۵
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۴۱۶۳۳ ‬
‪ ۸۱۱۶۵۴ ‬
۱۲
۱
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۴۱۶۳۹ ‬
‪ ۸۱۱۰۱۱ ‬
۲
۱۱
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۴۱۶۴۴ ‬
‪ ۹۵۱۱۸۱ ‬
۸
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۵۱۵۹ ‬
‪ ۹۳۴۷۲۸ ‬
۱۰
۲
۱۳۷۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۳۸۵۲۹ ‬
‪ ۱۰۱-۲۴۱۷۹ ‬
۳
۳۵
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۸۴۷۷ ‬
‪ ۱۴۴۹۰۸۵ ‬
۴۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh