س‍ی‍م‍ای‌ ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ق‍زوی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ورج‍اون‍د، پ‍روی‍ز، ‏‫۱۳۱۳ - ‏۱۳۸۶.‬
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍م‍ای‌ ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ق‍زوی‍ن‌/ ب‍ررس‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍وش‍ت‍ه‌ پ‍روی‍ز ورج‍اون‍د.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‌‏‫، ۱۳۷۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ۳ ج‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ون‍ه‌.
‏شابک : ‏‫۹۵۰۰۰ ریال ‬: دوره‏‫‬‭‎964-312-393-6 : ‬ ؛ ‏‫ج‌.۱‬‏‫‬‭‎964-312-390-1 :‬ ؛ ‏‫ج‌.۲‬‏‫‬‭‎964-312-391-x : ‬ ؛ ‏‫ج‌.۳‬‏‫‬‭‎964-312-392-8 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(برون‌سپاری)
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۰(فیپا).
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۹‎(فیپا).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : دف‍ت‍ر ن‍خ‍س‍ت‌: ج‍غ‍راف‍ی‍ا و م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌، ن‍ام‌ و ت‍اری‍خ‌.-- دف‍ت‍ر دوم‌. ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ ق‍زوی‍ن‌، ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر م‍وق‍ع‍ی‍ت‌، ج‍م‍ع‍ی‍ت‌، م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌، زب‍ان‌ و س‍رای‍ن‍دگ‍ان‌ و پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ دان‍ش‌ و ه‍ن‍ر.-- دف‍ت‍ر س‍وم‌. س‍ازم‍ان‌ ح‍ک‍وم‍ت‍ی‌، ن‍ه‍اده‍ا و اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، و ک‍وش‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ خ‍ان‍دان‍ه‍ای‌ ق‍زوی‍ن‌.
‏موضوع : قزوین
‏رده بندی کنگره : ‭DSR۲۱۱۳/ز۷۳‬‭و۴ ۱۳۷۷‬
‏رده بندی دیویی : ‭۹۵۵/۳۴۵۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۸۹۵۷
 
   آدرس ثابت  س‍ی‍م‍ای‌ ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ق‍زوی‍ن‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۷۳۲ ‬
‪ DSR۲۱۱۳ /ز۷۳و۴ ‬
۱
۷
۱۳۷۷
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۰۷۱۹ ‬
‪ DSR۲۱۱۳ /ز۷۳و۴ ‬
۱
۸
۱۳۷۷
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۰۷۲۰ ‬
‪ DSR۲۱۱۳ /ز۷۳و۴ ‬
۲
۹
۱۳۷۷
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۰۷۲۱ ‬
‪ DSR۲۱۱۳ /ز۷۳و۴ ‬
۳
۱۰
۱۳۷۷
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۲۴۱۹ ‬
‪ DSR۲۱۱۳ /ز۷۳و۴ ‬
۲
۵
۱۳۷۷
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۲۴۲۰ ‬
‪ DSR۲۱۱۳ /ز۷۳و۴ ‬
۳
۶
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۲۹۶۰ ‬
‪ ‬
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۲۹۶۱ ‬
‪ ‬
۲
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۲۹۶۲ ‬
‪ DSR۲۱۱۳/ز۷۳ و۴ ۱۳۷۷ ‬
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۲۶۸۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۲۶۸۷ ‬
۲
۳
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۳۸۵۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۳۸۵۴ ‬
۳
۵
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۳۹۳۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۳۹۳۴ ‬
۱
۴
۱۳۷۷
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۴۰۵۲۰۹ ‬
‪ ‭DSR۲۱۱۳/ز۷۳‬ ‭و۴ ۱۳۷۷‬ ‬
۱
۱
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۴۰۵۲۱۰ ‬
‪ ‭DSR۲۱۱۳/ز۷۳‬ ‭و۴ ۱۳۷۷‬ ‬
۲
۱
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۴۰۵۲۱۱ ‬
‪ ‭DSR۲۱۱۳/ز۷۳‬ ‭و۴ ۱۳۷۷‬ ‬
۳
۱
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۰۵۴۱۴ ‬
‪ ۱۱۰۲۹۳۲ ‬
۱۵
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۰۵۴۱۵ ‬
‪ ۲۱۳۶۰۲۱ ‬
۱
۲
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۰۵۴۱۷ ‬
‪ ۱۰۷۴۶۶۰ ‬
۱۱
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۰۵۴۱۸ ‬
‪ ۲۱۳۶۰۲۲ ‬
۳
۳
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۵۴۱۹ ‬
‪ ۲۴۶۱۴۳ ‬
۳
۲
۱۳۷۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh