ف‍رائ‍د‌الاص‍ول‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ان‍ص‍اری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌، ‏‫۱۲۱۴ - ‏۱۲۸۱ق.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍رائ‍د‌الاص‍ول‌/ ل‍م‍رت‍ض‍ی‌ الان‍ص‍اری‌؛ اع‍داد ل‍ج‍ن‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ت‍راث‌ال‍ش‍ی‍خ‌‌الاع‍ظم‌؛ للموتمر العالمی بمناسبه الذکری للمئویه‌الثانیه لمیلاد‌الشیخ‌الانصاری.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍ج‍م‍ع‌‌ال‍ف‍ک‍ر‌الاس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۴۱۹ق‌.‏‏‫= ۱۳۷۷.‬‏‬
‏مشخصات ظاهری : ۴ ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏فروست : م‍ج‍م‍ع‌‌ال‍ف‍ک‍ر‌الاس‍لام‍ی‌‏‫؛ ۲۴‏‬‏‫، ۲۵‏‬‏‫، ۲۶‏‏‫، ۲۷‏‬. تراث‌الش‍ی‍خ‌‌الاع‍ظم‌
‏شابک : ‏‫ج. ۱‏‬‏‬‏‬‏‫‭‭‭‭‭‎964-5662-02-8‬‬ :‏‬‏‬ ؛ ‏‫ج‌.۲‏‬‏‬‏‬‏‫‬‏‭‭‭‎964-5662-03-6‬‬ : ؛ ‏‫ج‌.۳‏‏‬‏‬‏‫‭‭‭‎964-5662-04-4‬‬ :‏‬‏‬ ؛ ‏‫ج‌.۴‏‬‏‬‏‬‏‫‭‭‭‎964-5662-05-2‬‬ :‏‬‏‬
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر ب‍ه‌ "ف‍رائ‍د‌الاص‍ول‌ و ه‍و رس‍ائ‍ل‌" ن‍ی‍ز م‍ع‍روف‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ج‌. ۱ و ۲ (چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌ : ۱۴۲۴ق‌. = ۱۳۸۲).
‏يادداشت : ج. ۱- ۴ (چاپ هفتم: ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج.۱- ۳ (چاپ هشتم : ۱۴۲۸ق=۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج. ۴ (چاپ ششم: ۱۴۲۵ق. = ۱۳۸۳).
‏يادداشت : جلد سوم این کتاب در سال های ۱۳۸۰-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : جلد اول این کتاب در سال های ۱۳۸۰-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : جلد دوم این کتاب در سال های ۱۳۸۰-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌. ۱. ال‍ق‍طع‌ و‌ال‍ظن‌.- ج‌. ۲ ال‍ب‍رائ‍ه‌ و‌الاش‍ت‍غ‍ال‌.- ج‌. ۳. الاس‍ت‍ص‍ح‍اب‌.- ج‌. ۴. ال‍ت‍ع‍ادل‌ و‌ال‍ت‍راج‍ی‍ح‌
‏عنوان دیگر : ف‍رائ‍د‌الاص‍ول‌ و ه‍و رس‍ائ‍ل‌.
‏موضوع : اصول فقه شیعه
‏شناسه افزوده : مجمع الفکر الاسلامی. لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، گردآورنده
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BP۱۵۹‭‮‬‏‫‭‭/‮ال‍ف‌‬۸ف‌۴ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭۲۹۷/۳۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۲۰۴۷
 
   آدرس ثابت  ف‍رائ‍د‌الاص‍ول‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۹۹۲۶ ‬
‪ BP۱۵۹ /الف۸ف۴ ۱۳۷۷ ‬
۳
۱
۶
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۹۹۲۷ ‬
‪ BP۱۵۹ /الف۸ف۴ ۱۳۷۷ ‬
۲
۲
۶
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۹۹۲۸ ‬
‪ BP۱۵۹ /الف۸ف۴ ۱۳۷۷ ‬
۱
۳
۶
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۳۷۰۵۲ ‬
‪ ۶۳-۳۷۰۵۲ ‬
۴
۱
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۲۲۷۲ ‬
‪ ۶۳-۵۲۲۷۲ ‬
۱
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۲۲۷۳ ‬
‪ ۶۳-۴۸۸۲ ‬
۲
۱
۲۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۲۲۷۴ ‬
‪ ۶۳-۵۲۲۷۴ ‬
۳۲
۱
۱
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۵۲۲۷۵ ‬
‪ BP۱۵۹ /الف۸ف۴ ۱۳۷۷ ‬
۴
۲
۶
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۰۷۰۱ ‬
‪ ۶۳-۶۹۵۵۸ ‬
۱
۱۲
۱۳۸۶
۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۰۷۰۳ ‬
‪ ۶۳-۶۹۵۵۹ ‬
۲
۱۳
۱۳۸۶
۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۰۷۰۵ ‬
‪ ۶۳-۶۹۵۶۲ ‬
۳
۷
۱۳۸۶
۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۰۷۰۷ ‬
‪ ۶۳-۶۹۵۶۴ ‬
۴
۱۰
۱۳۸۶
۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۵۸۵۱۰ ‬
‪ ۶۳-۱۴۷۶۴۷ ‬
۳
۱۰
۱۴۳۱
۱۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۸۶۱۳۲ ‬
‪ ۶۳-۱۲۳۳۹۶ ‬
۱
۲۰
۱۴۳۱
۱۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۸۶۱۳۳ ‬
‪ ۶۳-۱۲۳۳۹۷ ‬
۲
۲۰
۱۴۳۱
۱۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۸۶۱۳۴ ‬
‪ ۶۳-۱۲۳۳۹۸ ‬
۳
۱۸
۱۴۳۱
۱۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۸۶۱۳۵ ‬
‪ ۶۳-۱۲۳۳۹۹ ‬
۴
۱۲
۱۴۳۱
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۸۱۱۸ ‬
‪ ۵۷۲۹۹۸ ‬
۴
۶
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۹۰۱۲ ‬
‪ ۴۱۷۴۸۹ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۹۰۱۳ ‬
‪ ۵۷۲۹۹۷ ‬
۱
۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۹۰۱۴ ‬
‪ ۴۳۶۹۷۲ ‬
۲
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۹۰۱۵ ‬
‪ ۴۴۷۶۶۵ ‬
۲
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۹۰۱۶ ‬
‪ ۵۷۳۴۲۴ ‬
۳
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۹۰۱۷ ‬
‪ ۴۳۶۹۷۱ ‬
۳
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۹۷۳۸ ‬
‪ ۲۷۰۵۶۵ ‬
۱
۱۵
۱۳۸۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۹۷۳۹ ‬
‪ ۴۴۷۶۶۶ ‬
۱
۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۹۷۴۰ ‬
‪ ۴۴۷۶۶۷ ‬
۲
۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۹۹۷۴۱ ‬
‪ ۵۷۲۹۹۹ ‬
۲
۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۹۹۷۴۲ ‬
‪ ۵۴۰۱۷۹ ‬
۳-۴
۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۹۹۷۴۳ ‬
‪ ۵۴۰۱۸۰ ‬
۳-۴
۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۲۶۷۸ ‬
‪ ۳۱۰۴۸۰ ‬
۱
۱۶
۱۳۸۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۷۲۶۷۹ ‬
‪ ۲۲۴۴۴۲۶ ‬
۱
۹
۱۴۲۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۷۲۶۸۱ ‬
‪ ۲۲۴۴۴۲۷ ‬
۲
۱۰
۱۴۲۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۲۶۸۲ ‬
‪ ۳۱۰۴۷۹ ‬
۳
۸
۱۳۸۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۷۲۶۸۳ ‬
‪ ۲۲۴۴۴۲۸ ‬
۳
۶
۱۴۲۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۲۶۸۴ ‬
‪ ۳۱۰۴۷۷ ‬
۱۴
۱۳۸۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۷۲۶۸۵ ‬
‪ ۲۲۴۴۴۲۹ ‬
۴
۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۶۷۸۴۵ ‬
‪ ۳۵۱۶۹۱ ‬
۱
۸
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۶۷۸۴۶ ‬
‪ ۳۲۶۸۱۶ ‬
۱
۱۸
۱۳۸۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۶۷۸۴۷ ‬
‪ ۳۲۶۸۱۷ ‬
۲
۱۷
۱۳۸۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۶۷۸۴۸ ‬
‪ ۳۵۱۶۸۰ ‬
۲
۹
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۶۷۸۴۹ ‬
‪ ۳۳۸۳۹۹ ‬
۳
۱۵
۱۳۸۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۶۷۸۵۰ ‬
‪ ۳۲۶۳۱۵ ‬
۳
۹
۱۳۸۰
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۹۵۳۱۲ ‬
‪ ۱۱۳۴۳۷۱ ‬
۴
۲۰
۱۳۸۳
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۹۵۳۱۳ ‬
‪ ۱۱۳۴۳۷۲ ‬
۴
۲۱
۱۳۸۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۳۵۶۲ ‬
‪ ۶۲۵۹۰۸ ‬
۳
۳
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۳۵۶۳ ‬
‪ ۶۱۱۴۳۴ ‬
۳
۴
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۳۵۶۵ ‬
‪ ۶۲۳۴۹۸ ‬
۴
۵
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۳۹۲۸ ‬
‪ ۶۱۶۱۴۵ ‬
۱
۵
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۳۹۲۹ ‬
‪ ۶۱۴۷۶۲ ‬
۱
۶
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۳۹۳۰ ‬
‪ ۶۱۴۷۶۳ ‬
۲
۶
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۳۹۳۱ ‬
‪ ۶۱۶۱۴۶ ‬
۲
۷
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۷۷۵۰۱ ‬
‪ ۴۴۳۴۹۲ ‬
۴
۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۲۸۵۱۵ ‬
‪ ۱۳۵۳۰۸۷ ‬
۴
۸
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۲۸۵۱۶ ‬
‪ ۱۳۵۳۰۸۵ ‬
۴
۹
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۳۷۱۴۳ ‬
‪ ۷۳۹۲۹۲ ‬
۱
۱۰
۱۳۷۷
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۲۳۷۱۴۴ ‬
‪ ۲۲۲۸۴۴۶ ‬
۱
۱۱
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۳۷۱۴۵ ‬
‪ ۷۳۹۲۹۶ ‬
۳
۱۱
۱۳۸۷
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۳۷۱۴۷ ‬
‪ ۷۳۹۲۹۱ ‬
۲
۱۱
۱۳۷۷
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۲۳۷۱۴۸ ‬
‪ ۲۲۲۸۳۶۴ ‬
۲
۱۲
۱۳۸۴-۱۴۲۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۹۴۵۱ ‬
‪ ۷۰۹۷۸۳ ‬
۱
۱۳
۱۳۸۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۹۴۵۲ ‬
‪ ۷۰۹۷۸۲ ‬
۱
۱۴
۱۳۸۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۹۴۵۳ ‬
‪ ۷۰۹۷۴۳ ‬
۳
۱۳
۱۳۸۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۹۴۵۴ ‬
‪ ۷۰۹۷۴۴ ‬
۳
۱۴
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۹۵۷۹ ‬
‪ ۶۹۴۱۰۹ ‬
۴
۱۳
۱۳۸۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۹۵۸۰ ‬
‪ ۶۹۴۱۱۰ ‬
۴
۱۴
۱۳۸۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۹۵۸۱ ‬
‪ ۶۹۴۱۱۱ ‬
۲
۱۴
۱۳۸۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۹۶۵۶ ‬
‪ ۷۰۲۶۶۳ ‬
۲
۱۵
۱۳۸۶
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۹۶۷۷ ‬
‪ ۱۱۹۳۴۴۱ ‬
۲
۱۶
۱۳۸۹
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۹۶۷۸ ‬
‪ ۱۱۹۳۴۴۲ ‬
۲
۱۸
۱۳۸۹
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۱۷۹۲ ‬
‪ ۱۱۹۶۱۹۶ ‬
۳
۲۰
۱۳۹۰
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۱۷۹۳ ‬
‪ ۱۱۹۶۱۹۷ ‬
۳
۳۰
۱۳۹۰
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۱۷۹۴ ‬
‪ ۱۱۹۶۱۸۷ ‬
۱
۳۱
۱۳۹۰
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۱۷۹۵ ‬
‪ ۱۱۹۶۱۸۶ ‬
۱
۳۲
۱۳۹۰
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۱۷۹۶ ‬
‪ ۱۱۹۶۱۹۰ ‬
۴
۳۳
۱۳۹۰
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۱۷۹۷ ‬
‪ ۱۱۹۶۱۹۱ ‬
۴
۳۵
۱۳۹۰
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۷۳۲۲ ‬
‪ ۱۱۹۸۶۴۲ ‬
۲
۴۱
۱۴۳۰
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۷۳۲۳ ‬
‪ ۱۱۹۸۶۴۱ ‬
۲
۴۲
۱۴۳۰
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۰۶۳۳ ‬
‪ ۱۱۹۸۶۵۱ ‬
۲
۴۰
۱۳۸۹
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۰۶۳۴ ‬
‪ ۱۱۹۸۶۵۰ ‬
۲
۳۹
۱۳۸۹
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۰۶۳۵ ‬
‪ ۱۱۹۸۶۴۹ ‬
۴
۳۸
۱۳۸۹
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۰۶۳۶ ‬
‪ ۱۱۹۸۶۴۳ ‬
۴
۳۷
۱۳۸۹
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۰۶۳۷ ‬
‪ ۱۱۹۸۶۴۵ ‬
۱
۳۶
۱۳۸۹
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۰۶۳۸ ‬
‪ ۱۱۹۸۶۴۴ ‬
۱
۳۵
۱۳۸۹
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۰۶۳۹ ‬
‪ ۱۱۹۸۶۴۷ ‬
۳
۳۴
۱۳۸۹
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۰۶۴۰ ‬
‪ ۱۱۹۸۶۴۸ ‬
۳
۳۳
۱۳۸۹
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۷۱۰۰۱ ‬
‪ ۱۲۵۰۵۹۸ ‬
۱
۱۷
۱۳۸۹
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۷۱۰۰۲ ‬
‪ ۱۲۵۰۵۹۹ ‬
۱
۱۹
۱۳۸۹
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۷۱۰۰۳ ‬
‪ ۱۲۵۰۶۲۸ ‬
۳
۱۹
۱۳۸۹
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۷۱۰۰۴ ‬
‪ ۱۲۵۰۶۲۹ ‬
۳
۲۱
۱۳۸۹
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۷۱۰۰۵ ‬
‪ ۱۲۵۰۶۳۱ ‬
۴
۱۵
۱۳۸۹
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۷۱۰۰۶ ‬
‪ ۱۲۵۰۶۳۰ ‬
۴
۱۶
۱۳۸۹
۱۰
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh